tor augusti 6 10:25 2009 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2009  • Koncernens omsättning minskade med 34,6 procent till 346,7 miljoner euro (3,6 miljarder SEK), januari – juni 2008: 530,3 miljoner euro (5,4 miljarder SEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,5 miljoner euro (179,5 miljoner SEK), januari - juni 2008: 128,6 miljoner euro (1,3 miljarder SEK)
  • Resultatet före skatt var -5,3 miljoner euro (-54,4 miljoner SEK), januari- juni 2008: 118,4 miljoner euro (1,2 miljarder SEK)
  • Nettoresultatet uppgick till 1,5 miljoner euro (15,4 miljoner SEK), januari - juni 2008: 99,1 miljoner euro (101,5 miljoner SEK)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 euro (0,12 SEK), januari – juni 2008: 0,80 euro (8,20 SEK)
  • Kassaflödet (Cash Flow II) var -88,6 miljoner euro (-908,8 miljoner SEK), januari – juni 2008: -146,9 miljoner euro (-1,5 miljarder SEK)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.650 (3.736) och till 3.509 (3.764) i slutet av perioden

VD Kim Gran:


”Förändrade förutsättningar för affärsverksamheten påverkade fortfarande negativt Nokian Tyres kärnmarknader i Norden och i Ryssland. Värdet på många valutor har gått ner och även bruttonationalprodukten har minskat i många länder. Dessutom har konsumenterna minskat sina inköp av konsumentvaror som bilar och däck avsevärt.

Det verkar som om minskningen av efterfrågan har nått sitt bottenläge och läget verkar stabiliseras. Vissa tecken på återhämtning kan märkas. Våra åtgärder baseras dock på mer gradvis än snabb återhämtning. Efterfrågeändringarna har lett till att marknader och däcktillverkare har lager och kundfordringar som kräver extra uppmärksamhet i år.

På grund av det ändrade marknadsläget har Nokian Tyres anpassat sin verksamhet och sina kostnader målmedvetet. Resultaten av dessa åtgärder är ännu inte synliga i sin helhet, men våra åtgärder kommer att verka starkare under det andra halvåret och under de kommande åren.

I år koncentrerar vi oss att förbättra vårt kassaflöde avsevärt, genom att minska våra lager och kundfordringar med cirka 100 miljoner euro (1,03 miljarder SEK) och genom att minska våra investeringar med cirka 96 miljoner euro (984,7 miljoner SEK) jämfört med 2008. Vårt mål är att få in alla våra kundfordringar från Ryssland och OSS-länder före slutet av vinterdäckssäsongen. Våra förfallna kundfordringar har nästan halverats jämfört med hur läget såg ut i slutet av 2008.

I vår försäljning kommer vi att försvara vår roll som prisledare på våra kärnmarknader. Vi kommer att fortsätta att kompensera oss mot valutakursförändringar genom att förbättra vår försäljningsmix och genom att höja priserna. Lanseringen av nya produkter, som till exempel Nokian Hakkapeliitta 7 till den kommande vinterdäckssäsongen, är mycket viktigt för oss och förhandsbeställningarna ligger på tillfredställande nivå. Försäljningen i Ryssland och i OSS-länderna kommer att minska i år. Detta kompenseras delvis av den ökande försäljningen i Nordamerika samt i Central- och Östeuropa. Detta kommer att minska våra medelpriser år 2009.

Vi anpassade vår produktion till den minskade efterfrågan redan i slutet av 2008 och detta har fortsatt även i år. Vi har minskat våra kostnader och utnyttjar mer effektivt vår fabrik i Ryssland där produktionen sker billigare. Dessa åtgärder ska slutföras under 2009. Vårt program som har som mål att permanent spara våra kostnader för cirka 50 miljoner euro (513 miljoner SEK) om året går framåt enligt planerna.

Vårt välfungerande distributionsnät, vår goda logistiska säsonghantering, vår lokala tillverkning med låga kostnader inom tullmurarna i Ryssland samt våra nya produkter ger oss goda förutsättningar att förstärka vår ställning som marknadsledare på våra kärnmarknader, och gör det möjligt att öka lönsamheten direkt när marknaderna börjar återhämta sig.”

Marknadsläget


Den djupa nedgången i världsekonomin som började i slutet av 2008 förvärrades under rapporteringsperioden. På Nokian Tyres kärnmarknader ledde detta till minskad nybilsförsäljning och maskintillverkning. Eftermarknaden för personbilsdäck beräknas ha minskat med cirka 12 procent i Norden och med cirka 6 procent i övriga Europa. Däckleveranserna i Ryssland och i OSS-länderna mer än halverades som följd av en minskad ekonomisk aktivitet och den minskade bilförsäljningen.

Den minskade efterfrågan på nya bilar ledde till ett överutbud av sommardäck på marknaden, vilket ledde till att priserna på vissa däckdimensioner sjönk. Vinterdäckspriserna har klarat prispressen bättre än sommardäcken. Däcktillverkare höjde sina produktpriser för att kompensera sig mot minskningen av värdet på valutorna i Ryssland, Ukraina, Sverige och Norge. Prishöjningarna har ännu inte kompenserat effekterna av detta fult ut.

Marknaderna för lastbilsdäck minskade med över 30 procent i Europa och efterfrågan på tunga däck minskade till under hälften, jämfört med förra året. Konkurrensläget på marknaden är nu betydligt tuffare.

Råvarupriserna har minskat avsevärt sedan slutet av 2008, men gamla avtal och lagren har påfrestat däcktillverkarnas resultat under det första halvåret 2009.

Utsikterna för 2009


Osäkerheten på marknaderna beräknas fortsätta under resten av året, även om faktorerna som påverkar efterfrågan på produkter på Nokian Tyres kärnmarknader verkar stabiliseras. På grund av den minskade efterfrågan har marknaderna och däcktillverkare lager och kundfordringar. I dagens läge ser det ut som om efterfrågan har nått sitt bottenläge och läget har stabiliserats. Vissa tecken på återhämtning finns redan.

Marknadsläget förblir svårt under resten av året, men försäljningen och affärsresultatet väntas bli avsevärd bättre under det andra halvåret, jämfört med första halvåret, tack vare på vinterdäckssäsongen, den förbättrade försäljningsmixen, strukturförändringar och på de lägre råvarupriserna. Kassaflödet väntas bli avsevärt bättre än 2008. Både omsättningen och rörelseresultatet för helåret 2009 blir dock avsevärt lägre än 2008.

Jämfört med första halvåret 2009 väntas råvarupriserna minska med cirka 20 procent under det andra halvåret.

April – juni 2009


Koncernen Nokian Tyres omsättning under april – juni 2009 minskade med 32,7 procent till 191,1 miljoner euro (1,9 miljarder kronor), jämfört med 284,0 miljoner euro (2,9 miljarder kronor) vid samma period året innan. Koncernens försäljning till de nordiska länderna minskade med 21,9 procent samt till Ryssland och OSS-länderna med 79,7 procent. Försäljningen till Central- och Östeuropa ökade med 10,1 procent och till USA med 38,9 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 20,3 miljoner euro (208,2 miljoner SEK), jämfört med 74,2 miljoner euro (761,1 miljoner SEK) året innan. Resultatet före skatter uppgick till 12,0 miljoner euro (123,1 miljoner SEK), jämfört med 68,6 miljoner euro (703,6 miljoner SEK) året innan. Nettoresultatet uppgick till 11,9 miljoner euro (122,1 miljoner SEK), jämfört med 54,0 miljoner euro (554,0 miljoner SEK) vid samma period 2008. Resultatet per aktie uppgick till 0,10 euro (1,02 SEK), jämfört med 0,43 euro (4,41 SEK) april - juni 2008.

Personbilsdäck


Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck minskade med 36,5 procent under januari – juni och uppgick till 245,0 miljoner euro (2,5 miljarder SEK), jämfört med 385,7 miljoner euro (3,9 miljarder SEK) vid samma tid 2008. Rörelseresultatet uppgick till 34,8 miljoner euro (357 miljoner SEK), när det vid samma tid året innan uppgick till 128,8 miljoner euro (1,3 miljarder SEK).

Nokian Heavy Tyres


Omsättningen för affärsområdet tunga däck minskade med 57,4 procent och uppgick till 22,7 miljoner euro (232,8 miljoner SEK), jämfört med 53,4 miljoner euro (547,7 miljoner SEK) vid samma tid 2008. Rörelseresultatet var -4,0 miljoner euro (-41,0 miljoner SEK), jämfört med 11,4 miljoner euro (116,9 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Vianor


Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 111,4 miljoner euro (1,2 miljarder SEK), vilket var 12,5 procent mindre än vid motsvarande tid 2008: 127,3 miljoner euro (1,3 miljarder SEK). Rörelseresultatet var -8,6 miljoner euro (-88,2 miljoner SEK), jämfört med -4,5 miljoner euro (-46,1 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Övrig affärsverksamhet


Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 9,6 miljoner euro (98,5 miljoner SEK), jämfört med 12,4 miljoner euro (127,2 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan, 22,9 procent mindre än vid motsvarande tid förra året.

Investeringar


Under januari - juni uppgick investeringarna till 59,7 miljoner euro (612,4 miljoner SEK), jämfört med 80,3 miljoner euro (823,7 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2008.


För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com