tor oktober 31 12:49 2013 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – september 2013


Bättre rörelseresultat för tredje kvartalet – bra försäljningsmix, stark marknadsställning och lägre råvarupriser stöder marginalerna7-9/2013:
Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 3,0 procent till 357,0 miljoner euro (7-9/2012: 368,0 MEUR). Rörelseresultatet ökade med 11,9 procent och uppgick till 95,7 MEUR (85,5 MEUR). Rapporteringsperiodens nettovinst uppgick till 70,9 MEUR (59,6 MEUR). Resultatet per aktie uppgick till 0,53 euro (0,45 euro).

1-9/2013:
Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 4,9 procent och var 1 109,1 MEUR (1-9/2012: 1 166,0 MEUR). Rörelseresultatet var 292,2 MEUR (303,3 MEUR) och rapporteringsperiodens nettoresultat 220,1 MEUR (242,6 MEUR). Resultatet per aktie var 1,66 euro (1,85 euro).

UtsikternaEfterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden i Norden och Centraleuropa har efter en svag start i början av året börjat öka igen och efterfrågan för helåret 2013 väntas nå nästan samma nivå som året innan. Den minskade BNP-tillväxten i Ryssland och den minskade bilförsäljningen dämpar efterfrågan under sista kvartalet, men det finns redan tecken på återhämtning både vad gäller efterfrågan på sommar- och vinterdäck.

Nokian Tyres försäljning för helåret förväntas öka en aning i Norden. I Centraleuropa väntas försäljningen stanna på samma nivå som förra året. Trots att marknadsandelarna klart ökar och försäljningen av vinterdäck ökar så bedöms att bolagets försäljning för helåret minskar en aning i Ryssland och Nordamerika.

Bolagets omsättning och rörelseresultat beräknas minska lite under andra halvåret och för helåret 2013, jämfört med året innan, främst på grund av kursutvecklingen av den ryska rubeln och den minskade efterfrågan i Ryssland. Bolaget bedömer att nå den lönsamma tillväxtlinjen år 2014.

År 2013 kommer bolagets omsättning och rörelseresultat att minska en aning, jämfört med år 2012.

Vd Kim Gran


”Vår marknadsledande ställning förstärktes ytterligare på våra kärnmarknader i Norden och Ryssland och vi lyckades återigen öka våra marknadsandelar och vår distribution i alla våra försäljningsområden. Vår nya Hakkapeliitta-däckfamilj har satt en ny standard för vinterdäck. Både konsumenter och distributörer har tagit väl emot de nya produkterna, vilket har hjälpt oss att behålla vårt medelpris, förbättra vår försäljningsmix och hjälpt till att nå ett hyffsat bra resultat. Motvinden i den europeiska ekonomin fortsatte och spred sig även till Ryssland där försäljningen av bilar och däck på eftermarknaden minskade. Vi ser inga tydliga tecken på att läget på marknaderna skulle förbättras inom den närmaste tiden, men det finns vissa tecken på att framsteg kan ske redan under andra halvåret och i början av 2014. Vi strävar efter att nå tillväxt och bättre resultat och att våra nya produkter ska vara framgångsrika. Vi kommer att förbättra vår distribution samt fortsätta att utveckla vår lönsamhet.

Nokian Tyres försäljning i Norden ligger på stark grund; vårt nya vinterdäcksortiment och vår utvidgade distributionsnät stöder tillväxten. Den tydliga tillväxten i Sverige har ytterligare förstärkt vår starka ställning. Tillväxten, när det gäller försäljningen i Ryssland, gick på sparlåga under tredje kvartalet, även om vi återigen lyckades öka vår vinterdäckförsäljning, trots sämre marknadsläge. I Centraleuropa tror vi på att förändringen är på väg och vår försäljning kommer att öka snabbare än efterfrågan i genomsnitt på marknaden.

Höjdpunkter under tredje kvartalet var att vår lönsamhet förblev stark och att vi lyckades öka våra marknadsandelar. Vår försäljningsmix var stark, vilket gjorde att medelpriset €/kg låg på samma nivå i det utmanande marknadsläget. Vi kunde behålla våra marginaler trots att de externa faktorerna påverkade läget åt två håll: dels gav de låga råvarupriserna stöd och dels försämrades läget på grund av den ryska rubelns negativa kursutveckling och den utmanande prissättningsmiljön. Den relativ höga utnyttjandegraden av produktionen och den ryska fabrikens ökande andel av produktionen säkerställde vår lönsamhet, även om avskrivningar och marknadsföringskostnader ökade.

I det nuvarande läget med lägre marknadstillväxt kommer vi fortsätta att utveckla vår produktivitet och industriella struktur. Under första kvartalet tog vi i bruk en ny produktionslinje (linje 12) på vår fabrik i Ryssland och under andra kvartalet blev monteringsarbeten för linje 13 klara. Vår årskapacitet i Ryssland ökar till över 15 miljoner däck fram till slutet av 2013.

Vi fortsätter att utvidga vårt distributionsnät med Vianor som vår spjutspets. Vi har öppnat 124 nya Vianor-anläggningar under januari-september och totalt har vi nu 1 161 anläggningar i 26 länder. I Ryssland och OSS-länderna ingår nästan 3 000 däckverkstäder i Nokian Hakka Guarantee-distributionsnät. Vår enklare partnermodell, Nokian Authorized Dealer (NAD) har startats och 262 samarbetsavtal har gjorts i Italien, Tyskland och Kina.

Vi fortsätter att arbeta med tillit och fulla av hakkapeliittaandan. Våra nya produkt- och tjänsteinnovationer och den ökande andelen av produktionen i Ryssland stöder vår lönsamhet. Vår nya topprodukt Nokian Hakkapeliitta 8 har vunnit de flesta vinterdäcktesterna i motortidningar, vilket stöder vår vinterdäckförsäljning på våra kärnmarknader. Våra distributionsnät Vianor och NAD kommer att växa och våra viktigaste marknader i Ryssland och Nordamerika visar tecken på återhämtning, vilket ger oss en god grund för lönsam affärsverksamhet.”

MarknadslägetVärldsekonomin har visat tecken på återhämtning under de senaste månaderna. Utvecklingen spås vara blygsam under resten av 2013, men
världsekonomin väntas komma upp till en tillväxt på 3,9 procent år 2014.

Av Nokian Tyres kärnmarknader är tillväxten i Norden svag men relativt jämn. År 2013 väntas BNP öka med 1 procent. Tillväxtprognosen för Ryssland har reducerats till 1,8 procent för 2013 och år 2014 väntas tillväxten bli 3,5 procent.

I Norden minskade försäljningen av nya bilar med 4 procent under januari-september, jämfört med samma period i fjol. Försäljningen av personbilsdäck minskade med 1 procent i Norden, medan försäljningen av vinterdäck ökade med 2 procent. Försäljningen av bilar och bildäck började öka i slutet av perioden och för helåret 2013 väntas försäljningen nå samma nivå som i fjol och försäljningen av vinterdäck väntas öka.

Försäljningen av tunga däck ligger fortfarande på relativt låg nivå. Efterfrågan på gruvdäck har minskat på grund av sämre metallpriser. Efterfrågan på skogsmaskindäck har legat på rätt så låg nivå under perioden, men det finns vissa tecken på återhämtning.

Efterfrågan på lastbilsdäck har återhämtat sig under perioden. Efterfrågan på premiumdäck ökade med 7 procent i Europa och med 21 procent i Ryssland, jämfört med samma period i fjol. I Norden minskade efterfrågan med 5 procent.

Juli-september 2013Koncernen Nokian Tyres omsättning under juli – september 2013 minskade med 3,0 procent till 357,0 miljoner euro (368,0). Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 1,0 procent och minskade till Ryssland med 24,4 procent. Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna tillsammans minskade med 10,2 procent. Försäljningen till övriga Europa ökade med 18,4 procent och försäljningen till Nordamerika ökade med 7,2 procent, jämfört med motsvarande period 2012.

Rörelseresultatet uppgick till 95,7 miljoner euro (85,5). Resultatet före skatter uppgick till 83,4 MEUR (73,2). Nettoresultatet uppgick till 70,9 MEUR (59,6). Resultatet per aktie uppgick till 0,53 euro (0,45).

Januari-september 2013Koncernen Nokian Tyres omsättning under januari – september 2013 var 1 109 MEUR (1 166,0), vilket var 4,9 procent mindre än under samma period 2012. Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 2,0 procent och dess andel var 32 procent (31 %) av hela koncernens försäljning. Försäljningen till Ryssland minskade med 3,7 procent och försäljningen till Ryssland samt OSS-länderna ökade med 0,8 procent och dess andel var 37 procent (36 %) av hela koncernens försäljning.

Försäljningen till övriga Europa minskade med 8,6 procent och dess andel var 23 procent (25 %) av hela koncernens försäljning. Försäljningen till Nordamerika minskade med 1,1 procent och dess andel var 7 procent (7 %) av hela koncernens försäljning.

Affärsenheten personbilsdäcks försäljning minskade med 5,5 procent och dess andel var 74 procent (75 %) av hela koncernens försäljning. Affärsenheten tunga däcks försäljning minskade med 10,2 procent och dess andel var 6 procent (6 %) av hela koncernens försäljning. Vianors försäljning ökade med 0,6 procent och dess andel var 17 procent (16 %) av hela koncernens försäljning. Försäljningen av annan affärsverksamhet ökade med 2,4 procent och dess andel var 3 procent (3 %) av hela koncernens försäljning.

Produktionens råvarukostnader (euro/kg) minskade med 12,3 procent jämfört med samma period förra året.

Koncernen Nokian Tyres rörelseresultat var 292,2 MEUR (303,3). Resultatet före skatter var 255,1 MEUR (283,5) och nettoresultatet var 220,1 MEUR (242,6). Resultatet per aktie var 1,66 euro (1,85).

Koncernen hade i genomsnitt 4 153 (4 057) anställda och i slutet av perioden 4 201 (4 009) anställda. Däckkedjan Vianor, som koncernen äger, hade i slutet av perioden 1 497 (1 329) anställda och i Ryssland fanns 1 344 (1 238) anställda.

Personbilsdäck7-9/2013:
Nokian personbilsdäcks omsättning var 273,8 MEUR (282,9). Rörelseresultatet ökade till 96,3 MEUR (87,9). Rörelseresultat i procent förbättrades och var 35,2 % (31,1 %).

1-9/2013:
Nokian personbilsdäcks omsättning var 865,4 MEUR (915,9), 5,5 procent mindre än under samma period 2012. Rörelseresultatet var 303,3 MEUR (316,7 MEUR). Rörelseresultat i procent förbättrades till 35,0 % (34,6 %). Den minskade försäljningen under rapportperioden beror främst på den dåliga efterfrågan i Centraleuropa och att avtalstillverkningen till Bridgestone upphörde i slutet av 2012.

Nokian Tyres vinner fortfarande nya marknadsandelar i Norden, Ryssland och OSS-länderna och bolaget är en klar marknadsledare när det gäller vinterdäck i premium- och mellansegmenten. I Centraleuropa har bolaget under perioden ökat sina marknadsandelar i samtliga produktgrupper, speciellt när det gäller vinterdäck och SUV-däck, både vinter- och sommardäck.

Det genomsnittliga försäljningspriset (€/kg) minskade med 0,4 procent, jämfört med samma period i fjol, trots att andelen sålda däck i B-segment var stor och prissättningsmiljön var utmanande. Vinterdäckens andel av antalet sålda däck totalt var 80 procent (73 procent), vilket förbättrade mixen och stödde medelpriset.

Råvarupriserna minskade med 12 procent, jämfört med samma period förra året, vilket stödde marginalerna.

Under 2013 förnyas sortimentet av vinterdäck totalt, med sammanlagt fem nya produktfamiljer. I den största lanseringen i bolagets historia ingår den nya generationens dubbdäck Hakkapeliitta 8 och det dubbfria vinterdäcket Hakkapeliitta R2 samt Hakkapeliitta R2 SUV som ska ge mer tillväxt på kärnmarknaderna. Utöver dessa nordiska produkter lanserar Nokian Tyres två nya vinterdäck för den centraleuropeiska marknaden, Nokian WR G3 och Nokian WR SUV 3.

Nya Nokian Hakkapeliitta 8 har i praktiken vunnit nästan alla vinterdäcktester i motortidningar. Även i Centraleuropa har Nokian Tyres vinterdäck vunnit många däcktester.

Nokian Tyres nya sommardäcksortiment med Nokian Hakka Black, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green och Nokian eLine vann många sommardäcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa 2012-2013.

Prioriteringar för 2013 är maximerad försäljning, oförändrat medelpris, nya marknadsandelar på kärnmarknaderna med hjälp av nya produkter, större distributionsnät, bättre produktivitet och optimalt kapacitetsutnyttjande.

Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres minskade med 10,2 procent och var 70,6 miljoner euro (78,5). Rörelseresultatet minskade med 23,7 procent och var 7,5 miljoner euro (9,9).

På grund av den minskade försäljningen av skogsmaskins- gruv- och hamndäck samt på grund av den minskade tillverkningen av maskiner i Europa sjönk Nokian Heavy Tyres försäljning, jämfört med samma period 2012. Trots det utmanande marknadsläget låg medelpriset på samma nivå som under samma period i fjol. Lägre råvarupriser och bättre produktivitet stödde marginalerna.

Framtidsutsikterna för Nokian Heavy Tyres förblir utmanande under resten av 2013 eftersom efterfrågan ligger på relativt låg nivå, även om tillverkningen av skogsmaskiner visar vissa tecken på återhämtning. Prioriteringar för resten av 2013 är maximerad försäljning och optimerade produktionsmängder.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning ökade med 0,6 procent och var 195,3 miljoner euro (194,0). Rörelseresultatet minskade med 24,5 procent och var -14,6 miljoner euro (-11,7).

I slutet av perioden hade Vianor 183 (178) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Under tredje kvartalet ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 124 nya verkstäder. I slutet av perioden var Vianor verksamma i 26 länder och i Vianor ingick totalt 1 161 anläggningar, varav 978 är partner- och franchisingverkstäder. Målet är att öka antalet anläggningar till 1 180 till slutet av 2013.

Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck ökade med 2,4 procent och uppgick till 39,2 miljoner euro (38,3). Rörelseresultatet och kassaflödet förbättrades och låg på bra nivå.

Omsättningen ökade trots att marknaden för lastbilsdäck var utmanande i Norden, då efterfrågan minskade med fem procent jämfört med året innan. Bättre produktsortiment, både vad gäller premium- och standarddäck, ökade affärsområdets marknadsandelar i Norden och Ryssland.

Prioriteringar för resten av 2013 är ökad försäljning och ökade marknadsandelar på kärnmarknaderna. Utvidgningen till Ryssland och OSS-länderna ska fortsätta med hjälp av konceptet ”Vianor Truck”.

InvesteringarUnder januari - september uppgick investeringarna till 104,8 miljoner euro (168,5).

För ytterligare information kontakta:
Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
https://www.nokiantyres.com