Nokian Heavy Tyres BEGRÄNSAD GARANTI

 

Dessa ansvarsvillkor täcker råvaru- och tillverkningsfel hos Produkter (”Produkter”) tillverkade av eller åt Nokian Heavy Tyres Ltd (”Nokian Heavy Tyres”). Ansvaret gäller i tre (3) år från en Produkts inköpsdatum eller i fem (5) år från en Produkts tillverkning, beroende på vilket som infaller tidigast.

Om en råvara eller ett tillverkningsfel upptäcks hos en Produkt vid Nokian Heavy Tyres inspektion ansvarar Nokian Heavy Tyres för denna defekt i enlighet med dessa ansvarsvillkor.

Dessa ansvarsvillkor gäller inte i följande fall:

a) normal förslitning
b) felaktig användning eller användning i strid med givna instruktioner
c) användning i biltävling eller andra dylika exceptionella förhållanden
d) felaktig montering på fälg av en annan part än Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade leverantör
e) felaktig lagring av Produkten av annan part än Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade leverantör
f) felaktig dubbning genomförd av annan part än Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade leverantör
g) ändringar eller reparationer av Produkten utförda av annan part än Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade leverantör
h) skador orsakade av annan part än Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade leverantör, såsom skador orsakade av transport eller montering
i) skador orsakade av kedjor eller andra tillbehör
j) till kunden given felaktig eller ofullständig information som inte bekräftats eller godkänts av Nokian Heavy Tyres
k) övriga med punkterna a)–j) jämförbara fall som befinner sig utanför Nokian Heavy Tyres inflytelseområde

 

Oavsett det ovansagda om giltigheten av Nokian Heavy Tyres ansvar gäller dessa ansvarsvillkor endast så länge den defekta Produktens spårdjup uppfyller de lagstadgade kraven i försäljningslandet.

För att Nokian Heavy Tyres ansvar ska gälla måste kunden meddela Nokian Heavy Tyres eller dess auktoriserade återförsäljare om felet omedelbart och senast inom två (2) månader från att felet upptäckts eller från det ögonblick då felet borde ha upptäckts. Kunden måste omedelbart returnera en Produkt som hen anser defekt till Nokian Heavy Tyres eller till dess auktoriserade däckhandlare. Nokian Heavy Tyres undersöker Produkten. En Produkt som visar sig defekt returneras inte till kunden. Nokian Heavy Tyres förbehåller sig rätten att använda all information om användning av Produkten som genereras av Nokian Tyres digitala tjänster, som kunden har registrerat sig för, vid behandling av garantikravet. 

En defekt Produkt ersätts med en liknande Produkt som är fri från defekter. Kunden ska emellertid kompensera Nokian Heavy Tyres för skillnaden mellan priset på den nya Produkten och den orealiserade nyttan av användningen av den returnerade Produkten (som kunde ha realiserats om den returnerade Produkten inte hade varit defekt). Priset på den nya Produkt som levereras till kunden är det pris som gäller vid den tidpunkt då den defekta Produkten på basis av dessa ansvarsvillkor ersätts med en liknande ny Produkt. Den orealiserade nyttan beräknas på basis av återstående spårdjup och/eller användningstid för Produkten. Vid beräkning av den orealiserade nyttan med den defekta Produkten betraktas den defekta Produktens pris som det pris som utvärderats av Nokian Heavy Tyres vid tidpunkten för retur av den defekta Produkten och enligt marknadspris för en Produkt av samma modell, storlek och typ i det land där Produkten i fråga såldes.

 På råvaru- eller tillverkningsfel hos integrerade Produkter, såsom till exempel dubbar, tillämpas dessa Produkters tillverkares ansvarsvillkor.

Nokian Heavy Tyres ansvarar inte för skador och dessa ansvarsvillkor gäller inte i fall av force majeure eller övriga fall som befinner sig utanför Nokian Heavy Tyres inflytelseområde.

Nokian Heavy Tyres ansvar är begränsat till det ovannämnda och gäller endast enligt vad som stipuleras i dessa ansvarsvillkor. Nokian Heavy Tyres ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekt eller tillfällig skada, förlust av inkomst av rörelse eller annan vinst eller annan ekonomisk skada, eller för skador orsakade av oförmåga att använda Produkten.

På dessa ansvarsvillkor tillämpas Finlands lag och de tolkas enligt Finlands lagar. Dessa ansvarsvillkor begränsar inte kundens rättigheter enligt obligatorisk lokal lagstiftning