FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube

Registerbeskrivning 

1. Personuppgiftsansvarig

Nokian Tyres Plc (FO-nummer 0680006-8) (inklusive koncernbolag "Nokian Tyres")
Adress 
PB 20 
Pirkkalaistie 7 
FI-37101 Nokia, Finland
tel. +358 10 401 7000
info(at)nokiantyres.com

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Anu Moisio, anu.moisio@nokiantyres.com

3. Registrets namn

Nokian Tyres kund- och användarregister för webbtjänster

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter

Syftet med hantering av personuppgifter i registret är att sköta och upprätthålla Nokian Tyres kundrelationer samt att utveckla och statistikföra Nokian Tyres verksamhet. Personuppgifter får behandlas i den utsträckning personuppgiftslagen tillåter det med avseende på relationer baserade på konton och lämpliga sammanhang i syfte att utföra underhåll, hantering, utveckling och analyser, bland annat riktad service-, kommunikations-, marknadsförings- och undersökningsverksamhet, statistisk verksamhet eller annan verksamhet samt nödvändiga autentiserings- och säkerhetsrutiner i olika kanaler. Elektronisk direktmarknadsföring kräver dock alltid kundens uttryckliga godkännande.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller följande uppgifter som tillhandahållits av användaren:

• namn
• telefonnummer
• e-postadress
• postadress
• fordonets/fordonens registreringsnummer
• produktinformation om produkter som kunden skaffar/registrerar
• andra för registrets ändamål nödvändiga uppgifter

6. Lagenliga informationskällor

Uppgifterna som införs i registret tillhandahålls av personer som själva registrerar sig som kunder av Nokian Tyres, personer som registrerar sig för Hakkaskydd samt personer som deltar i Nokian Tyres tävlingar.

7. Utlämnande av uppgifter till tredje man

Uppgifter kan lämnas till parter utanför Nokian Tyres med den registrerades samtycke eller med stöd av lagstiftning där sådant utlämnande regleras utan förhandstillstånd.

8. Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU eller EES men endast inom Nokian Tyres. Uppgifter överförs inte utan den registrerades samtycke till parter utanför Nokian Tyres och som är etablerade utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av registret

Registret förvaras inte som utskrift på papper.

Nokian Tyres kundregister behandlas konfidentiellt. Registret är ändamålsenligt skyddat med externa brandväggar och andra tekniska skyddsmetoder.

Registret används endast av personer som använder registret i sitt arbete. Användarna är bundna av tystnadsplikt.

Eventuella samarbetspartners som använder informationen i registret och till vilka information kan lämnas ut är skyldiga att följa samma bestämmelser som Nokian Tyres i egenskap av personuppgiftsansvarig.

10. Kontrollrätt

Den registrerade har dessutom med stöd av personuppgiftslagen rätt att på skriftlig begäran en gång per kalenderår gratis få ut information om vilka uppgifter avseende den sökande som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Skriftlig begäran ska skickas till följande adress:

Nokian Tyres Plc 
Kundregistret 
PB 20 
37101 Nokia, Finland

11. Rätt att kräva att personuppgifter korrigeras, blockeras eller raderas

Den registrerade har rätt att begära att felaktig, bristfällig, onödig eller föråldrade personuppgifter avseende denne korrigeras, blockeras eller raderas genom ett skriftligt meddelande därom till personuppgiftsansvarige på den adress som anges i punkt 10. 

Uppgifterna om en användare kan raderas ur registret på användarens begäran med undantag av eventuella beställnings- och serviceuppgifter som måste sparas t.ex. på grund av garantier i anslutning till dem eller andra åtaganden i lag som hindrar Nokian Tyres från att radera Uppgifterna.

12. Övriga rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig att dennes personuppgifter används för direktreklam genom att meddela detta via Nokian Tyres webbtjänst eller via skriftligt meddelande till den adress som anges i punkt 10.