tis mars 1 10:25 2011 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2010  • Koncernens omsättning ökade med 32,5 procent till 1 058,1 miljoner euro (2009: 798,5 miljoner euro)
  • Rörelseresultatet uppgick till 222,2 miljoner euro (102,0)
  • Resultatet före skatt var 208,8 miljoner euro (73,5)
  • Nettoresultatet var 169,7 miljoner euro (58,3)
  • Resultatet per aktie var 1,34 euro (0,47)
  • Styrelsens förslag till aktieutdelning: 0,65 euro per aktie (0,40)
  • Kassaflödet från affärsrörelsen var 318,8 miljoner euro (123,1)
  • Medeltal anställda i slutet av 2010: 3 506 (3 292)

Vd Kim Gran:”Nokian Tyres är tillbaka på den starka tillväxtens väg då efterfrågan på de viktigaste marknaderna ökade avsevärt. I början av 2011 hade vi kraftig medvind, vi har en stark orderstock och vår kapacitet ökar.

Efterfrågan på företagets viktigaste produkter började under andra kvartalet kraftigt öka i alla våra affärsområden. Det ekonomiska läget förbättrades klart i Norden och i Ryssland, vilket tillsammans med den kraftigt ökade bilförsäljningen och konsumenternas bättre tilltro på ekonomin ökade vår efterfrågan. Vi kunde öka vår verksamhet och vi måste ytterligare öka vår kapacitet för att kunna besvara efterfrågan.

Vi har ökat våra marknadsandelar, höjt våra priser och förbättrat vår försäljningsmix. Utöver Norden, Ryssland och OSS-länderna ökade vi våra distributionskanaler även i Centraleuropa. Däckkedjan Vianor öppnade 148 nya anläggningar och har nu 771 anläggningar i 20 länder.

Strukturförändringar inom produktionen och bättre kapacitetsutnyttjandegrad förbättrade produktiviteten avsevärt. Vår starka ställning inom vinterdäcksegmentet, välfungerande distributionssystem på våra kärnmarknader och den snörika vintern i hela Europa skapade oss ett bra resultat och stark tillväxt på årsbasis.

För att garantera vår framtida tillväxt kommer vi att öka vår produktion avsevärt under 2011. Vi har beställt två nya produktionslinjer (linjer 9 och 10) till vår fabrik i Ryssland, vilket ytterligare kommer att öka vår produktion och produktivitet. Dessutom håller vi på och undersöker nya möjligheter för att öka vår kapacitet både när det gäller produktion och distribution.

Vårt mycket starka orderläge i början av 2011 erbjuder oss goda möjligheter att öka vår försäljning mer selektivt. Vi fortsätter att lansera nya produkter, höja våra priser och förbättra vår försäljningsmix för att kompensera oss mot högre råvarupriser. De låga lagren i distributionsled och vår ökade produktionskapacitet ger oss gott utgångsläge för fortsatt lönsam tillväxt under 2011.”

MarknadslägetVärldsekonomin fortsatte att återhämta sig under 2010. Friare penningpolitik och lågt ränteläge förbättrade världsekonomins makroindikatorer. Ekonomierna i utvecklingsländerna växte starkare än i utvecklingsländerna. Det fanns en viss osäkerhet i den europeiska ekonomin om hur ländernas skuldsättning kommer att påverka penningmarknaderna.

Den beräknade eftermarknadsförsäljningen av personbilsdäck i Norden var 10 procent och 8 procent i Europa, jämfört med läget året innan. I Ryssland ökade däcktillverkarnas leveranser med 35 procent, beroende på bättre ekonomiskt läge i landet, mindre lager hos distributörer och den förbättrare ekonomiska tilltron bland konsumenterna.

Två vintrar efter varandra med mycket snö i hela Europa och i Ryssland ökade kraftigt försäljningen av vinterdäck. Efter säsongen har återförsäljare små lager av vinterdäck. Efter förra säsongen är även lagren av sommardäck små, beroende på kapacitetsnedskärningar år 2009 och på den starka återhämtningen år 2010. Efterfrågan och försäljningen väntas öka kraftigt i däckbranschen under år 2011.

Efterfrågan på tunga specialdäck har ökat tack vare den klart ökade tillverkningen på skogsmaskiner och gruvmaskiner år 2010. Återhämtningen inom transportsektorn har ökat efterfrågan på lastbilsdäck och skapade även en viss brist på däck på eftermarknaden.

Sammantaget har marknadsläget förbättrats tydligt och efterfrågan överstiger tillgången inom många produktsegment.

Råvarupriserna har ökat avsevärt sedan början av år 2009. Priset på naturgummi har mer än tredubblats fram till slutet av 2010. Även andra oljebaserade råvarupriser har ökat avsevärt och det råder brist på vissa råvaror. I början av 2011 har råvarupriserna ökat ytterligare, vilket har lett till att däcktillverkare har höjt sina priser.

Nokian Tyres oktober – december 2010Koncernen Nokian Tyres omsättning ökade oktober – december 2010 med 48,9 procent till 368,7 miljoner euro (247,7). Försäljningen i de nordiska länderna ökade med 36,3 procent, i Ryssland och OSS-länderna med 74,3 procent, i Central- och Östeuropa med 60,1 procent och i USA med 17,2 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 91,8 miljoner euro (40,8). Resultatet före skatter uppgick till 86,4 miljoner euro (46,7). Nettoresultatet uppgick till 62,6 miljoner euro (29,2). Resultatet per aktie var 0,49 euro (0,23).

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 35,5 procent och uppgick till 714,7 miljoner euro (527,3). Rörelseresultatet uppgick till 205,5 miljoner euro (106,2), en ökning med 93,5 procent.

Heavy TyresOmsättningen för Heavy Tyres ökade med 61,8 procent till 81,0 miljoner euro, jämfört med 50,1 miljoner euro 2009. Rörelseresultatet uppgick till 13,7 miljoner euro (0,0).

LastvagnsdäckOmsättningen för affärsverksamheten lastvagnsdäck uppgick till 41,2 miljoner euro (28,5), en ökning på 44,3 procent jämfört med året innan.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning uppgick till 307,9 miljoner euro (273,2), vilket var 12,7 procent mer än året innan. Rörelseresultatet var 4,0 miljoner euro (-3,0), en ökning med 233,7 procent.

InvesteringarUnder det sista kvartalet uppgick investeringarna till 19,8 miljoner euro (9,6) och under 2010 uppgick de till 50,5 miljoner euro (86,5).

För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336