fre februari 7 08:48 2014 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres bokslut 2013:


Nya marknadsandelar och goda marginaler i utmanande omvärld10-12/2013:
Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 7,7 procent på fjärde kvartalet och var 411,8 miljoner euro (10-12/2012: 446,4 MEUR). Rörelseresultatet minskade med 16,6 procent och uppgick till 93,2 MEUR (111,8 MEUR). Rapporteringsperiodens nettovinst var -36,4 MEUR (88,3 MEUR), på grund av upptaxeringen på 100,3 MEUR i Finland för åren 2007-2010. Resultatet per aktie var -0,28 euro (0,67 euro).

1-12/2013:
Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 5,7 procent och var 1 521,0 MEUR (1-12/2012: 1 612,4 MEUR). Rörelseresultatet minskade med 7,1 procent och var 385,5 MEUR (415,0 MEUR). Rapporteringsperiodens nettovinst var 183,7 MEUR (330,9 MEUR), på grund av upptaxeringen på 100,3 MEUR i Finland för åren 2007-2010. Resultatet per aktie var 1,39 euro (2,52 euro). Styrelsen föreslår att aktieutdelningen ska uppgå till 1,45 EUR (1,45 EUR) per aktie.

UtsikternaEfterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden i Norden och Centraleuropa förväntas öka under 2014. I Ryssland begränsar den relativt låga BNP-ökningen och den svaga bilförsäljningen efterfrågan på däck. Ökningen av efterfrågan på tunga industridäck förväntas klart öka efterfrågan på Nokian Tyres viktigaste tunga produkter. Prisbilden på däck förblir utmanande i alla produktkategorier.

Nokian Tyres försäljning förväntas öka under 2014, med en svag början under första kvartalet. Försäljningen på de viktigaste marknaderna Norden, Centraleuropa, Nordamerika och Ryssland & OSS-länderna förväntas öka under 2014. Försäljningen inom samtliga viktigaste produktsegment väntas öka. Råvarupriserna väntas minska med 16 procent (€/kg) under det första kvartalet och med 5 procent under hela 2014, vilket väntas ge kostnadsfördelar på cirka 22 miljoner euro, jämfört med 2013.

År 2014 finns goda förutsättningar för att bolagets omsättning och rörelseresultat kommer att öka.

Vd Kim Gran”Vår marknadsledande ställning förstärktes ytterligare i Norden och Ryssland under 2013 och vi lyckades återigen att öka både våra marknadsandelar och distribution. Vår nya Hakkapeliitta 8-däckfamilj har satt en ny standard för vinterdäck och har hjälpt oss att behålla vår prisledande ställning, förbättra vår försäljningsmix och att uppnå god tillväxt i premium-segmentet. Utöver att vi lyckades öka våra marknadsandelar under 2013 så var lönsamheten relativt bra och kassaflödet var starkt. Bolaget är skuldfri och har en stark balansräkning, vilket ger oss god grund att skapa mer tillväxt och ägarvärde. År 2014 ser vi tecken på tillväxt, speciellt i Centraleuropa, och vårt mål är att växa och att skapa goda marginaler med hjälp av vår förnyade topproduktfamilj, ökande distribution, effektiv industristruktur och med hjälp av minskade råvarukostnader.

Nokian Tyres försäljning i Norden låg återigen på solid nivå och våra redan höga marknadsandelar förbättrades ytterligare med hjälp av tydlig tillväxt, speciellt i Sverige. Våra marknadsandelar i segmentet vinterdäck ökade till rekordhöga 37 procent i Norden. Vår försäljningsökning i Ryssland minskade i takt, även om vi lyckades igen klart öka vår vinterdäckförsäljning på den svagare marknaden. En av våra höjdpunkter var att försäljningen i Centraleuropa började visa tydliga tecken på tillväxt, vilket visar att expansionen av vårt distributionsnät i Centraleuropa börjar betala sig tillbaka, när försäljningsvolymerna ökar mer än den genomsnittliga efterfrågan på marknaden generellt. Vi ökade vår försäljning tydligt i Tyskland, Polen och Frankrike.

Vår försäljningsmix var stark, vilket gjorde att medelpriset €/kg låg på nästan samma nivå (-1,1 %) i det utmanande marknadsläget. Våra marginaler var goda, medan resultatet påverkades av motstridiga faktorer: dels av den starka medvinden tack vare de lägre materialkostnaderna och dels av den ofördelaktiga kursen på den ryska rubeln och den utmanande prissättningsmiljön som försämrade helheten. Den relativ höga utnyttjandegraden av produktionen och den ryska fabrikens ökande andel av produktionen kompenserade avskrivningar och ökade marknadsföringskostnader.

Vi fortsatte att utveckla och förbättra vår produktivitet och vår industriella struktur. På första kvartalet togs i bruk en ny produktionslinje (linje 12) i den ryska fabriken och på andra kvartalet installerades produktionslinje 13. Vår årskapacitet i Ryssland ökade till över 15 miljoner däck i slutet av 2013. Vi har nu kapacitet att snabbt öka vår produktion för att kunna svara på efterfrågan på marknaden, utan några stora investeringar.

Vi fortsatte att expandera vårt distributionsnät och öppnade 169 nya Vianor-anläggningar under 2013. Vi har nu 1 206 Vianor-anläggningar i 27 länder. I Ryssland omfattar Nokian distributionsprogram nu nästan 3 300 däckverkstäder och bilåterförsäljare. Vår enklare partnermodell, Nokian Authorized Dealer (NAD) har startats och 432 samarbetsavtal har gjorts i Europa och Kina.

Under fjärde kvartalet påverkades vår nettovinst mycket negativt av valutakursförändringar och av upptaxeringen på 100,3 miljoner euro i Finland. Vi protesterar kraftigt mot skattebeslutet, som vi anser strider både mot lagstiftningen och skatteregler. Vi kommer att klaga på beslutet i alla möjliga instanser och tror att beslutet kommer att ändras.

Vi är hoppningsfulla inför framtiden. Vår utökade produktsortiment, bredare än någonsin tidigare och våra överlägsna testframgångar på alla våra viktigaste marknader under 2013, stöder vår lönsamhet. Det finns tecken på att efterfrågan på våra marknader är på väg att öka och våra däckkedjor Vianor samt NAD kommer att växa även i fortsättningen, vilket ger oss en bra grund för att kunna öka vår försäljning under 2014. Lägre materialkostnader och vår ryska fabriks högre andel av den totala produktionen kommer att stödja vår lönsamhet.”

MarknadslägetVärldsekonomin har visat tecken på återhämtning sedan slutet av 2013. Den globala BNP-utvecklingen var modest 2013, men väntas öka med 3,5-4,0 procent under 2014.

Av Nokian Tyres kärnmarknader är tillväxten i Norden svag men relativt jämn. År 2014 beräknas BNP öka med cirka 2 procent. Tillväxtprognosen för Ryssland är 2,5-3,0 procent år 2014.

I Norden minskade försäljningen av nya bilar med 2,6 procent under 2013, jämfört med samma period 2012. Försäljningen av personbilsdäck minskade med 2 procent i Norden, medan försäljningen av vinterdäck låg på samma nivå som år 2012. Under 2014 väntas både nybilsförsäljningen och däckförsäljningen att öka.

Försäljningen av tunga däck låg på relativt låg nivå under 2013. Efterfrågan på skogsmaskinsdäck och radialindustridäck började öka under andra halvåret 2013 och efterfrågan väntas öka under 2014. Efterfrågan på gruvdäck minskade på grund av sämre metallpriser, men läget har nu stabiliserats.

2013 var ett utmanande år vad gäller efterfrågan på lastbilsdäck. Efterfrågan på premiumlastbilsdäck ökade med 8 procent i Europa och i Ryssland ökade efterfrågan med 3 procent. I de nordiska länderna däremot låter återhämtningen att vänta sig och efterfrågan minskade med 3 procent. Återhämtningen väntas fortsätta på alla Nokian Tyres viktigaste marknader under 2014.

Oktober-december 2013Koncernen Nokian Tyres omsättning under oktober – december 2013 minskade med 7,7 procent till 411,8 miljoner euro (446,4). Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 0,6 procent och minskade till Ryssland med 20,1 procent. Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna tillsammans minskade med 21,5 procent. Försäljningen till övriga Europa ökade med 12,7 procent och försäljningen till Nordamerika ökade med 3,2 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 93,2 miljoner euro (111,8). Resultatet före skatter uppgick till 57,7 MEUR (104,2). Nettoresultatet uppgick till -36,4 MEUR (88,3). Resultatet per aktie uppgick till -0,28 euro (0,67). Resultatet påverkades negativt av upptaxeringen på 100,3 miljoner euro i Finland.

Januari-december 2013Koncernen Nokian Tyres omsättning under januari – december 2013 var 1 521,0 MEUR (1 612,4), vilket var 5,7 procent mindre än under samma period 2012. Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 1,5 procent och dess andel var 35,8 procent (34,4 %) av hela koncernens försäljning. Försäljningen till Ryssland minskade med 7,6 procent och försäljningen till Ryssland samt OSS-länderna minskade med 4,9 procent och dess andel var 34,2 procent (35,1 %) av hela koncernens försäljning. Försäljningen till övriga Europa minskade med 4,0 procent och dess andel var 22,4 procent (22,8 %) av hela koncernens försäljning. Försäljningen till Nordamerika ökade med 0,1 procent och dess andel var 7,0 procent (6,9 %) av hela koncernens försäljning.

Resultatenheten personbilsdäcks försäljning minskade med 6,8 procent och dess andel var 71,1 procent (72,1 %) av hela koncernens försäljning. Resultatenheten Nokian Heavy Tyres försäljning minskade med 8,4 procent och dess andel var 6,0 procent (6,2 %) av hela koncernens försäljning. Vianors försäljning minskade med 0,9 procent och dess andel var 19,5 procent (18,6 %) av hela koncernens försäljning. Försäljningen inom annan affärsverksamhet ökade med 2,2 procent och dess andel var 3,4 procent (3,1 %) av hela koncernens försäljning.

Produktionens råvarukostnader (euro/kg) minskade med 12,9 procent jämfört med samma period 2012.

Koncernen Nokian Tyres rörelseresultat var 385,5 MEUR (415,0). Resultatet före skatter var 312,8 MEUR (387,7) och nettoresultatet var 183,7 MEUR (330,9). Resultatet per aktie var 1,39 euro (2,52). Resultatet påverkades negativt av upptaxeringen på 100,3 miljoner euro i Finland.

Koncernen hade i genomsnitt 4 194 (4 083) anställda och i slutet av perioden 4 170 (4 039) anställda. Däckkedjan Vianor, som koncernen äger, hade i slutet av perioden 1 480 (1 362) anställda och i Ryssland fanns 1 319 (1 252) anställda.

Investeringarna uppgick till 125,6 MEUR (209,2). Investeringarna omfattar investeringar i fabrikerna i Ryssland och Finland samt investeringar i nya produktformer och Vianors expansionsprojekt.

Personbilsdäck10-12/2013:
Omsättningen var 271,6 MEUR (304,2), -10,7 procent, jämfört med samma tid 2012. Rörelseresultatet uppgick till 75,3 MEUR (94,1), -20,1 procent jämfört med samma tid 2012.

1-12/2013:
Omsättningen var 1 137,0 MEUR (1 220,1), -6,8 procent jämfört med 2012. Rörelseresultatet var 378,5 MEUR (410,8 MEUR) -7,8 procent. Den minskade försäljningen beror främst på att avtalstillverkningen till Bridgestone upphörde under första halvåret och att på den ofördelaktiga valutakursen på ryska rubeln.

Nokian Tyres är marknads- och prisledare i Norden, Ryssland och OSS-länderna och växande spelare inom premium-segmentet i Centraleuropa. Bolaget fortsätter att erövra marknadsandelar i Ryssland och OSS-länderna och bolaget är en klar marknadsledare när det gäller vinterdäck i premium- och mellansegmenten. I Norden och Centraleuropa har bolaget fortsatt att öka sina marknadsandelar under 2013, speciellt när det gäller vinterdäck och SUV-däck, både vinter- och sommardäck.

Det genomsnittliga försäljningspriset (€/kg) minskade med 1,4 procent, jämfört med 2012, på grund av att andelen sålda däck i B-segment var stor och prissättningsmiljön var utmanande. Vinterdäckens andel av antalet sålda däck totalt var 79 procent (74 procent), vilket förbättrade mixen och stödde medelpriset.

Råvarupriserna (€/kg) minskade med 13 procent, jämfört med förra året, vilket stödde marginalerna.

Under 2013 förnyades sortimentet av vinterdäck totalt, med sammanlagt fem nya produktfamiljer. I den största lanseringen i bolagets historia någonsin ingick den nya generationens dubbdäck Hakkapeliitta 8 och det dubbfria vinterdäcket Hakkapeliitta R2 samt Hakkapeliitta R2 SUV som ska ge mer tillväxt på kärnmarknaderna. Utöver dessa nordiska produkter lanserarde Nokian Tyres två nya vinterdäck för den centraleuropeiska marknaden, Nokian WR G3 och Nokian WR SUV 3.

Nya Nokian Hakkapeliitta 8 har i praktiken vunnit nästan alla vinterdäcktester i motortidningar. Även i Centraleuropa har Nokian Tyres vinterdäck vunnit många däcktester. Nokian Tyres nya sommardäcksortiment med Nokian Hakka Black, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green och Nokian eLine vann många sommardäcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa 2012-2013.

Prioriteringar för 2014 är att öka försäljningen, mer än marknadstillväxten, på alla marknader för personbils- och SUV-däck. Dessutom strävar vi efter att förbättra vår prisposition med hjälp av nya produkter, större distributionsnät, bättre produktivitet och optimalt kapacitetsutnyttjande.

Nokian Heavy Tyres10-12/2013:
Omsättningen var 25,1 MEUR (25,9), vilket var 2,8 procent lägre än samma tid 2012. Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MEUR (1,4), en ökning med 91,2 procent.

1-12/2013:
Omsättningen var 95,7 MEUR (104,4), en minskning på 8,4 procent. Rörelseresultatet var 10,3 MEUR (11,3), en minskning med 9,3 procent.

Försäljningen gick ner på grund av sämre efterfrågan på specialdäck samt på grund av den minskade maskintillverkningen i Europa. Orderläget på skogsmaskinsdäck började dock öka under årets fjärde kvartal. Trots det utmanande marknadsläget låg medelpriset på samma nivå som under samma period i fjol. Lägre råvarupriser och bättre produktivitet stödde marginalerna.

Omorganisationen, som innebär att affärsenheten Lastbilsdäck nu ingår i Nokian Heavy Tyres resultatenhet, genomfördes under årets sista kvartal och den nya organisationen gäller från och med början av 2014. Synergifördelarna väntas bli synliga både i försäljningen och fasta kostnader redan under år 2014.

LastbilsdäckOmsättningen inom affärsenheten lastbilsdäck ökade med 2,2 procent och uppgick till 54,0 miljoner euro (52,9). Rörelseresultatet uppgick till 10,1 MEUR (8,6). Kassaflödet förbättrades och låg på bra nivå.

Omsättningen ökade trots att marknaden för lastbilsdäck var utmanande i Norden och efterfrågan minskade med tre procent jämfört med året innan. Bättre produktsortiment, både vad gäller premium- och standarddäck, ökade affärsområdets marknadsandelar i Norden och Ryssland.

Affärsenheten Lastbilsdäck tillhör sedan början av 2014 i resultatenheten Nokian Heavy Tyres.

NY AFFÄRSENHET FRÅN OCH MED 1 januari 2014 (Nokian Heavy Tyres och Lastbilsdäck ihop)
Pro Forma Heavy Tyres10-12/2013:
Omsättningen var 40,0 MEUR (40,5), -1,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 5,6 MEUR (3,9), +42,2 procent.

1-12/2013:
Nokian Heavy Tyres omsättning var 149,7 MEUR (157,3), -4,8 procent. Rörelseresultatet var 20,4 MEUR (19,9), +2,3 procent.

VianorEget försäljningsnät

10-12/2013:
Omsättningen var 117,2 MEUR (121,3), -3,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 12,8 MEUR (11,8), +8,7 procent.

1-12/2013:
Omsättningen var 312,5 MEUR (315,3), -0,9 procent. Rörelseresultatet var -1,8 MEUR (0,0).

I slutet av perioden hade Vianor 183 (182) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Under tredje kvartalet ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 169 nya verkstäder. I slutet av året var Vianor verksamma i 27 länder och i Vianor ingick totalt 1 206 anläggningar, varav 1 023 är partner- och franchisingverkstäder. Målet är att öka antalet anläggningar till 1 340 i slutet av 2014.

För ytterligare information kontakta:

Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com