tor augusti 5 08:20 2010 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2010  • Koncernens omsättning ökade med 28,1 procent och uppgick till 444,2 miljoner euro (346,7 miljoner euro samma period 2009)
  • Rörelseresultatet uppgick till 82,0 miljoner euro (17,5 miljoner euro)
  • Resultatet före skatt uppgick till 82,8 miljoner euro (-5,3 miljoner euro)
  • Nettoresultatet uppgick till 72,6 miljoner euro (1,5 miljoner euro)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,58 euro (0,01 euro)
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -27,3 miljoner euro (-88,6 miljoner euro)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.221 (3.650) och till 3.264 (3.509) i slutet av perioden

VD Kim Gran:”Den positiva utvecklingen håller på att förstärkas och vi utvidgar våra verksamheter efter det förbättrade marknadsläget. Den ekonomiska återhämtningen, den ökade bilförsäljningen, den förbättra tilliten hos konsumenterna samt det starka behovet hos våra distributörer att fylla på sina lager har ökat efterfrågan på Nokian Tyres kärnprodukter. Försäljningen ökade inom alla produktgrupper och vi har nu små lager. Tack vare den kraftigt ökade försäljningen av sommardäck, förhandsförsäljningen av vinterdäck samt original försäljningen av skogsmaskinsdäck ökade vår omsättning, vilket gjorde det möjligt att använda produktionskapaciteten mer effektivt. Den förbättrade produktiviteten, lägre råvarukostnader än förra året samt förmånliga valutakurser på våra viktigaste försäljningsvalutor gjorde att resultatet ökade.

Den goda orderstocken i början av andra kvartalet ger oss goda möjligheter att öka vår försäljning, förbättra våra resultat samt skapa ett starkt kassaflöde. Tack vare genomförda strukturförändringar kan vi öka vår kapacitet både i Ryssland och i Finland. En åttonde produktionslinje ska tas i bruk i Ryssland under tredje kvartalet, vilket tillsammans med den ökade produktionen i Finland hjälper oss att öka våra produktionsvolymer och förbättra produktiviteten. Samtidigt förbättras våra möjligheter att serva den ökade marknaden.

Det finns dock fortfarande kvar gott om utmaningar. Det andra halvåret med vinterdäcksförsäljningen till konsumenterna kommer att ha en avgörande effekt på Nokian Tyres resultat. På grund av de små lagren måste produktionen ökas för att inte försäljningen blir lidande. De ökade råvarupriserna blir en betydande utmaning under resten av året. Vi har som mål att ytterligare förbättra vår försäljningsmix och att höja våra priser med 2-6 procent inom samtliga produktgrupper under sommaren och hösten.”

MarknadslägetÅterhämtningen i världsekonomin som började i slutet av 2009 har förstärkts. Friare penningpolitik och de låga räntenivåerna förbättrade makro indikatorerna i världsekonomin.

De positiva tecknen på Nokian Tyres kärnmarknader förstärktes under det andra kvartalet. Nybilsförsäljningen ökade med cirka 34 procent i Norden under det första halvåret, jämfört med samma period året innan.

Försäljningen av personbilsdäck på eftermarknaden beräknas ha ökat med cirka 9 procent i Norden och med cirka 10 procent i Europa under det första halvåret, jämfört med samma period förra året. Den snörika vintern i Europa och i Ryssland samt den goda försäljningen av vinterdäck till konsumenterna minskade lagren, vilket innebär att det finns goda möjligheter att öka försäljningen under 2010.

Däcktillverkare har meddelat att priserna på däck kommer att höjas under sommaren i Europa och i Nordamerika på grund av de ökade råvarupriserna. Råvarupriserna har stigit avsevärt sedan andra halvåret 2009, till exempel har priset på naturgummi mer än fördubblats.

Efterfrågan på tunga däck har ökat på grund av att tillverkningen av skogsmaskiner har ökat. Även tillverkningen av andra specialmaskiner, som till exempel maskiner för materialhantering och skogsmaskiner, har ökat.

Sammanfattningsvis har marknadsläget förbättrats avsevärt och inom vissa produktgrupper och däckdimensioner väntas efterfrågan överstiga utbudet.

April – juni 2010Koncernen Nokian Tyres omsättning under april – juni 2010 ökade med 36,2 procent till 260,4 miljoner euro, jämfört med 191,1 miljoner euro vid samma period året innan. Koncernens försäljning till de nordiska länderna ökade med 26,3 procent samt till Ryssland och OSS-länderna med 122,8 procent. Försäljningen till Central- och Östeuropa ökade med 45,9 procent. Försäljningen till USA minskade med 10,7 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 60,9 miljoner euro, jämfört med 20,3 miljoner euro året innan. Resultatet före skatter uppgick till 60,6 miljoner euro, jämfört med 12,0 miljoner euro året innan. Nettoresultatet uppgick till 52,6 miljoner euro (11,9 miljoner euro). Resultatet per aktie uppgick till 0,42 euro (0,10 euro).

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 30,1 procent under januari – juni och uppgick till 318,7 miljoner euro (245,0 miljoner euro). Rörelseresultatet uppgick till 86,9 miljoner euro (34,8 miljoner euro).

Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres ökade med 63,1 procent och uppgick till 37,1 miljoner euro (22,7 miljoner euro). Rörelseresultatet uppgick till 7,7 miljoner euro (-4,0 miljoner euro).

VianorDäckkedjan Vianors omsättning uppgick till 120,9 miljoner euro (111,4 miljoner euro), vilket var 8,5 procent mer än vid motsvarande tid 2009. Rörelseresultatet var -5,1 miljoner euro (-8,6 miljoner euro).

Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 15,9 miljoner euro (9,6 miljoner euro), 66,7 procent mer än vid motsvarande tid förra året.

InvesteringarUnder januari - juni uppgick investeringarna till 27,6 miljoner euro (59,7 miljoner euro).

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com