fre augusti 5 11:14 2011 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2011


Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre


  • Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0 miljoner euro (442,2, 1-6/2010)
  • Rörelseresultatet ökade med 101,9 procent och uppgick till 165,6 miljoner euro (82,0)
  • Resultatet före skatt ökade med 87,5 procent och var 155,3 miljoner euro (82,8)
  • Nettoresultatet ökade med 88,1 procent och uppgick till 136,6 miljoner euro (72,6)
  • Resultatet per aktie steg med 84,5 procent och uppgick till 1,06 euro (0,58)
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -102,3 miljoner euro (-27,3)
  • Medeltal anställda var 3 727 (3 221) och i slutet av perioden var antalet anställda 3 786 (3 264)

Utsikterna


Konsumenternas bättre tilltro på ekonomin, ökningen av bruttonationalprodukten på Nokian Tyres kärnmarknader, ökad bilförsäljning samt distributörernas bättre finansieringsmöjligheter har ökat efterfrågan och leveranserna av personbilsdäck avsevärt. Maskintillverkningen och transporterna ökar, vilket har ökat efterfrågan på tunga däck samt lastbilsdäck. Däckindustrin och distributionsleden har små lager. Samtliga Nokian Tyres produktionsenheter har högt orderläge och stundtals kan efterfrågan överstiga leveransförmågan under 2011. Under 2011 har Nokian Tyres goda förutsättningar att kraftigt öka sin omsättning och sitt rörelseresultat, jämfört med 2010.

Vd Kim Gran


”Den flygande starten i början av året bestod även under andra kvartalet då efterfrågan fortsatte att öka kraftigt inom vår kärnaffärsverksamhet. Första halvåret var en framgång för oss eftersom vi lyckades slå våra tidigare resultatrekord för perioden januari-juni.

Försäljningen ökade avsevärt på bolagets kärnmarknader. Vi lanserade våra nya sommardäck framgångsrikt och erövrade marknadsandelar på samtliga av företagets viktigaste marknader, särskilt i Ryssland och Norden. Tack vare bättre försäljningsmix och prisförhöjningar lyckades vi öka våra marginaler, trots att råvarupriserna steg avsevärt. Vi fortsatte att utvidga vår distributionsled enligt planerna och spjutspetsen är Vianor som nu har över 800 anläggningar.

Räknat i ton ökade vår produktion med 53 procent, jämfört med samma tid 2010, vilket dock inte räckte till för att täcka efterfrågan. En del av förhandsleveranserna av vinterdäck flyttades till årets två sista kvartal. Företagets kapacitet kommer att öka när de nya produktionslinjerna kommer i gång under sommaren på fabriken i Ryssland och när fabriken i Nokia återgår till sjudagarsproduktion i augusti. Byggandet av den nya fabriken vid den nuvarande fabriken i Ryssland har påbörjats och den börjar producera däck under sommaren 2012. Företaget har gjort ett nytt avtal, liknande det tidigare avtalet, om skattelättnader med de ryska myndigheterna.

Utsikterna gällande årets försäljning ser goda ut. Lagren av våra kärnprodukter är små både hos oss och våra distributörer. Vår orderstock uppnådde nytt rekord igen och vår försäljning ökar i takt med produktionen.

Himlen ser fortfarande rätt så klar ut och vi har fortfarande medvind i våra segel. Vissa moln, exempelvis ökade råvarupriser, tillgodohavanden samt ett antal allmänna osäkerhetsfaktorer i världsekonomin, finns på himlen. Trots utmaningarna litar vi på vår förmåga att göra val som förbättrar företagets produktmix, produktivitet och lönsamhet.”

Marknadsläget


Tillväxten i världsekonomin började plana av under första halvåret 2011. Bruttonationalprodukten ökade mindre än beräknat i flera länder, vilket ledde till att de justerade ner sina ekonomiska förväntningar. De viktigaste ekonomierna väntas fortfarande växa, tack vare lös penningpolitik och lågt ränteläge, även om ökningstakten minskar. Ekonomierna på Nokian Tyres kärnmarknader, särskilt i Nordeuropa och Ryssland, har haft en bra utveckling. I den europeiska ekonomin skapar den ökade skuldsättningen i länderna oro om hur det kommer att påverka finansmarknaderna, men det har inte påverkat konsumtionen inom den privata sektorn märkbart. Den världomspännande makroekonomiska osäkerheten har ökat avsevärt, vilket kan försämra efterfrågan.

Under perioden beräknas eftermarknadsförsäljningen av personbilsdäck ha ökat med två procent i Norden och fyra procent i Europa, jämfört med samma period 2010. I Ryssland ökade däcktillverkarnas leveranser till distributörer med 50 procent, tack vare landets bättre ekonomi, små lager hos distributörer och stark tilltro hos konsumenterna.

Vintern blev snörik och längre i Europa och Ryssland, vilket ökade försäljningen av vinterdäck kraftigt och lagren hos distributörer blev små. Sommardäcksmarknaden i Europa låg på samma nivå som 2010, men försäljningen ökade kraftigt i Ryssland. På grund av den snabbt ökade efterfrågan, som började förra året och fortsatte under januari-juni, är lagren av däck små. Efterfrågan och försäljningen inom däckbranschen förväntas öka kraftigt under 2011.

Tillverkningen av skogsmaskiner samt aktiviteten i hamnar har ökat och investeringarna i gruvnäringen stiger, vilket har ökat efterfrågan på tunga specialdäck. På eftermarknaden har även efterfrågan på andra typer av specialdäck ökat, exempelvis däck för lantbruksmaskiner. Den ökade efterfrågan på cellulosa, sågvaror, metaller och råvaror för livsmedel samt ökande priset har ökat efterfrågan på däck.

Återhämtningen på transportsektorn har ökat efterfrågan på lastbilsdäck, vilket skapade brist på däck på eftermarknaden.

I sin helhet ser marknadsläget bra ut på Nokian Tyres huvudmarknader och efterfrågan överstiger tillgången inom många produktsegment.

Priset på naturgummi och oljebaserade råvaror har ökat avsevärt sedan början av 2009 och de har varit brist på vissa råvaror. I början av 2011 steg råvarupriserna ytterligare, vilket tvingade däcktillverkare att höja sina priser. I slutet av perioden märktes en viss stabilisering av prisutvecklingen och tillgången på råvaror, men däcktillverkarnas råvarukostnader förväntas fortfarande öka något under andra halvåret på grund av råvarulager som har skaffats med högre priser. Under andra halvåret finns det mindre utrymme för prisförhöjningar än under första halvåret.

April-juni 2011


Koncernen Nokian Tyres omsättning under april – juni 2011 ökade med 30,1 procent till 338,8 miljoner euro (260,4 miljoner euro) vid samma period året innan. Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 15,7 procent och till Ryssland med 101,3 procent. Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna tillsammans ökade med 88,4 procent. Försäljningen till Central- och Östeuropa ökade med 22,9 procent och till Nordamerika med 33,8 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 93,3 miljoner euro (60,9 miljoner euro). Resultatet före skatter uppgick till 85,4 miljoner euro (60,6 miljoner euro). Nettoresultatet uppgick till 74,2 miljoner euro (52,6 miljoner euro). Resultatet per aktie uppgick till 0,57 euro (0,42 euro).

Personbilsdäck


Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 47,0 procent under januari – juni och uppgick till 468,5 miljoner euro (318,7). Rörelseresultatet uppgick till 168,0 miljoner euro (86,9).

Efterfrågan på personbilsdäck fortsatte att öka. Huvuddelen av Nokian Tyres försäljningsökning kom från Ryssland, men försäljningen gick mycket bra på företagets samtliga kärnmarknader. Mest ökade försäljningen av SUV-däck. Nokian Tyres ökade sina marknadsandelar inom segmentet personbilsdäck i Norden, Ryssland och Europa. Den stora efterfrågan ledde till att försäljning flyttades till andra halvåret.

Nokian Tyres nya sommardäckmodeller, särskilt Nokian Hakka Green som minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vann flera däcktester på kärnmarknader, vilket ökade försäljningen.

Orderläget för 2011 är rekordhögt och lagren är små. Tillgången och prishöjningarna av råvaror verkar stabiliseras. De största utmaningarna för 2011 är säkerställandet av leveransförmågan av däck och optimeringen av logistiken för de ökade leveransvolymerna.

Nokian Heavy Tyres


Omsättningen för Nokian Heavy Tyres ökade med 52,8 procent och uppgick till 56,7 miljoner euro (37,1). Rörelseresultatet ökade med 29,6 procent och uppgick till 10,0 miljoner euro (7,7).

Efterfrågan på tunga däck ökade snabbt, som en följd av att tillverkningen av maskiner ökade och att efterfrågan på däck ökade snabbt på eftermarknaden. Nokian Heavy Tyres försäljning ökade inom samtliga produktsegment. Mest ökade försäljningen av skogs- och gruvmaskindäck samt radialdäck. Försäljningen i Ryssland ökade kraftigt. Orderläget var starkt i slutet av perioden.

Under perioden lanserades det nya produktsortimentet Beyond All-Steel Radial (BAS) för hamn- och gruvmaskiner. Försäljningen av dessa ny typ av däck började i slutet av 2010 och de utmanar de traditionella all-steel produkterna på marknaden.

Vianor


Däckkedjan Vianors omsättning minskade med 0,2 procent och var 120,6 miljoner euro (120,9). Rörelseresultatet var -7,2 miljoner euro (-5,1). Rörelseresultatet visar minus på grund av verksamhetens säsongkaraktär. Som tidigare avgör försäljningen av vinterdäck i slutet av året Vianors resultat.

I slutet av perioden hade Vianor 173 (170) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Under perioden ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 49 nya verkstäder på sina kärnmarknader. I slutet av perioden var Vianor verksam i 22 länder och de mest täckande kedjorna finns i Norden, Ryssland och Ukraina. Under andra kvartalet startade Vianor verksamhet även i Italien och Azerbajdzjan. I Vianor ingick i slutet av perioden totalt 820 anläggningar, varav 647 är partner- och franchisingverkstäder. I takt med utvidgningen av kedjan ökade även Nokian Tyres marknadsandelar.

Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att det kommer att finnas över 900 Vianor anläggningar i slutet 2011.

Övrig affärsverksamhet


Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck ökade med 62,1 procent och uppgick till 25,8 miljoner euro (15,9). Bättre produktsortiment, både vad gäller premium- och standarddäck, ökade affärsområdets marknadsandelar i Norden, Ryssland samt Central- och Östeuropa. Fordonsparkens bättre utnyttjandegrad och återanvändningen av kundernas lager ökade försäljningen av regummeringsmaterial.

Den positiva utvecklingen på marknaderna har lett till brist på lastbilsdäck i hela världen. Nokian Tyres fortsätter att ordna fram mer produktionskapacitet för att kunna utnyttja den stora efterfrågan. Under 2011 ska även logistiken förbättras ytterligare och sortimentet av däck ska utökas. Utvidgningen till Ryssland, OSS-länderna och Östeuropa ska fortsätta med hjälp av konceptet ”Vianor Truck”.

Investeringar


Under januari - mars uppgick investeringarna till 52,6 miljoner euro (27,6).

För ytterligare information kontakta:


Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:


www.nokiantyres.com