ons augusti 8 08:49 2012 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2012Starkt resultat, bättre marknadsställning

  • Koncernens omsättning ökade med 27,1 procent till 798,0 miljoner euro (628,0, 1-6/2011)
  • Rörelseresultatet ökade med 31,5 procent och uppgick till 217,7miljoner euro (165,6)
  • Resultatet före skatt ökade med 35,4 procent och var 210,0 miljoner euro (155,3)
  • Nettoresultatet ökade med 34,0 procent och uppgick till 182,9 miljoner euro (136,6)
  • Resultatet per aktie steg med 32,2 procent och uppgick till 1,40 euro (1,06)
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -163,9 miljoner euro (-102,3)
  • Medeltal anställda var 4 078 (3 727) och i slutet av perioden var antalet anställda 4 155 (3 786) 


UtsikternaEfterfrågan på Nokian Tyres personbilsdäck har varit bra, trots att marknadsläget har blivit mer utmanande. Företaget har fortfarande kunnat förbättra sin ställning genom att vinna marknadsandelar på marknader i Ryssland och Nordeuropa. Ökad produktionskapacitet ger Nokian Tyres nya tillväxtmöjligheter och förbättrar lönsamheten. Andelen fasta kostnader i omsättningen minskar, vilket stöder företagets lönsamhet. Lyckade förhandsleveranser av vinterdäck under första halvåret i Ryssland samt osäkerheten i Centraleuropa kan flytta försäljning från tredje kvartalet till fjärde kvartalet, närmare vinterdäcksäsongen. År 2012 har Nokian Tyres förutsättningar att öka sin omsättning och sitt rörelseresultat, jämfört med år 2011.


Vd Kim Gran"Försäljningen gick bra under första halvåret och resultaten blev goda. Det är fortfarande lönsamt att arbeta enligt vår strategi: att koncentrera sig på tillväxt som skapar mervärde, på eftermarknaden och i konsumentaffärer, huvudsakligen när det gäller vinter-, SUV- och premiumdäck. Hög produktivitet och disciplinerad verksamhet är fortfarande lönsamt.


Försäljningen av personbilsdäck ökade under andra kvartalet tack vare den ryska marknaden, den starka tillväxten, och ökade marknadsandelar i Nordeuropa. Bättre produktivitet, en lyckad kostnadskontroll och högre genomsnittspriser var de viktigaste faktorerna för ökad lönsamhet.


Vi lyckades öka vår försäljning och våra marknadsandelar samt utvidga vår distribution på alla våra objektmarknader. Den ökade försäljningen av nordiska vinterdäck, SUV-däck och de ökade andelarna av försäljningen till Ryssland förbättrade vår försäljningsmix och genomsnittspriserna. Lanseringen av våra nya premiumsommardäck och flera testvinster stödde våra prishöjningar och vår förbättrade prisposition i Centraleuropa. Det är uppmuntrande att konstatera att trots det utmanande marknadsläget lyckades vi växa i Centraleuropa och speciellt i Tyskland.


En av hörnstenarna i vår tillväxt är att ständigt utvidga vårt distributionsnät som baseras på konsumenternas behov. Under första halvåret tillkom 51 nya Vianor-anläggningar och totalt fanns det 961 anläggningar i 24 länder. Vårt mål, över 1 000 anläggningar i slutet av år 2012, är realistiskt.


Ökningen av produktionen på vår fabrik i Ryssland förbättrade vår produktivitet och ökade vår totalproduktion i ton med 27 procent, jämfört med samma period i fjol. Den nya fabriken i Ryssland som byggdes bredvid den befintliga fabriken började sin produktion i juni. Produktion på fabriken i Nokia har skurits ned och flyttats till vår fabrik i Ryssland för att ytterligare förbättra vår lönsamhet under andra halvåret.


Sedan ett tag har mörka moln placerat sig över marknaden. Efterfrågan på världsekonomin har minskat och distributörer på alla marknader begränsar sina risker genom att ha små lager. Våra viktigaste marknader i Ryssland och Nordeuropa är dock fortfarande relativt friska och erbjuder goda möjligheter.


Vi har förutsättningar att förstärka vår ställning på våra kärnmarknader under år 2012 och vi litar på våra möjligheter att reagera snabbt på förändringar på marknader. Orderläget på personbilsdäck är bra och produktionen ökar enligt planerna. De lyckade förhandsleveranserna till Ryssland under andra kvartalet och det centraleuropeiska lagerläget kan flytta försäljning från tredje kvartalet till fjärde kvartalet, närmare vinterdäcksäsongen."


MarknadslägetDet enorma trycket som finansmarknaderna har skapat på euroområdets ytterkanter skuggar återhämtningen av världsekonomin, som inte ens i början var särskild stark. Europas och USA:s skuldproblem är fortfarande olösta och den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna håller på att sakta ner. Alla ekonomiska faktorer visar att den europeiska ekonomin har i praktiken stagnerat sedan våren 2011 och även tillväxten för 2012 väntas bli negativ. Utvecklingen sker dock mycket ojämnt inom EU-området. Världens BNP väntas öka med 2,5 procent i år, men BNP-ökningen i utvecklingsländerna stannar vid 1 procent och ökningen i de utvecklade länderna minskar till under 6 procent.


Jämfört med samma period i fjol minskade eftermarknadsförsäljningen av personbilsdäck till distributörer med 1 procent i Norden och med 13 procent i Europa. För helåret 2012 beräknas försäljningen från distributörer till konsumenter minska med 5 procent, jämfört med samma period förra året. I Ryssland ökade däcktillverkarnas leveranser till distributörer med 20 procent, tack vare landets bättre ekonomi och ökningen av nybilsförsäljningen.


Ökningen av livsmedelspriserna har ökat efterfrågan på lantbruksdäck en aning, men den ligger ändå på lägre nivå än året innan. Efterfrågan på gruvdäck ligger fortfarande på bra nivå, vilket stöds av att metallpriserna slutade sjunka i slutet av andra kvartalet. Efterfrågan på skogsmaskinsdäck har varit lägre än året innan. Ännu en negativ signal inför framtiden är att priset på cellulosa började minska i slutet av andra kvartalet.


Efterfrågan på lastbilsdäck och regummeringsmaterial har minskat med 30 procent i Europa. I Norden har efterfrågan minskat minst, 2 procent. I Ryssland har efterfrågan på lastbilsdäck i premiumklass minskat med cirka 20 procent och samtidigt har efterfrågan på billigare radialdäck ökat.


I slutet av 2011 föll råvarupriserna och tillgången blev normal igen. Under årets andra kvartal föll råvarupriserna och däcktillverkarnas råvarukostnader minskade, jämfört med första kvartalet 2012. Under första halvåret var råvarorna dock dyrare än under samma period 2011. Jämfört med första halvåret väntas råvarupriserna minska under andra halvåret. För helåret 2012 beräknas däcktillverkarnas råvarukostnader ligga på samma nivå som under 2011.


April-juni 2012Koncernen Nokian Tyres omsättning under april – juni 2012 ökade med 22,1 procent till 413,8 miljoner euro (338,8). Försäljningen till de nordiska länderna låg på samma nivå som året innan och ökade med 73,7 procent till Ryssland. Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna tillsammans ökade med 67,8 procent. Försäljningen till Central- och Östeuropa ökade med 12,7 procent och till Nordamerika med 17,9 procent.


Rörelseresultatet uppgick till 112,7 miljoner euro (93,3). Resultatet före skatter uppgick till 108,0 miljoner euro (85,4). Nettoresultatet uppgick till 95,4 miljoner euro (74,2). Resultatet per aktie uppgick till 0,73 euro (0,57).


PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 35,1 procent under januari – juni och uppgick till 633,0 miljoner euro (468,5). Rörelseresultatet uppgick till 228,7 miljoner euro (168,0), +36,2 procent.


Efterfrågan på Nokian personbilsdäck ökade på alla marknader. Huvuddelen av försäljningsökningen kom från Ryssland där speciellt vinterdäckförsäljningen ökade avsevärt. Försäljningen gick bra även i Tyskland och Tjeckien. Vinterdäckens andel av antalet sålda däck var 65 procent (62). Försäljningsmixen förbättrades när försäljningen av vinter- och SUV-däck fortsatte att öka.


Det utvidgade distributionsnätet och framgångarna för nya produkter ökade Nokian Tyres marknadsandelar i Ryssland, Centraleuropa och Norden.


Nokian Tyres sommardäckssortiment, med Nokian Hakka Blue och Nokian Z G2 som topprodukter, vann flera däcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa.


I slutet av perioden var orderläget för 2012 bra. Lyckade förhandsleveranser av vinterdäck till Ryssland under första halvåret samt osäkerheten i Centraleuropa kan flytta försäljning från tredje kvartalet till fjärde kvartalet, närmare vinterdäcksäsongen. Viktigaste saker för resten av 2012 är optimeringen av leveranskapaciteten och logistiken för de ökade leveransvolymerna. Viktigt är också att ha lagerläget och kundfordringar under kontroll.


Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres minskade med 5,5 procent till 53,6 miljoner euro (56,7). Rörelseresultatet minskade med 36,6 procent, till 6,3 miljoner euro (10,4).


På grund av den minskade försäljningen av skogsmaskinsdäck sjönk Nokian Heavy Tyres försäljning, jämfört med första halvåret 2011. Försäljningen av gruv- och radialdäck ökade speciellt i Ryssland och Nordamerika, men det kunde inte kompensera den försämrade försäljningen inom skogssektorn. Orderläget ligger på samma nivå som i slutet av första kvartalet och verkar vara stabilt.


Prioriteringar för andra halvåret är ökad försäljning av radialdäck och bättre lönsamhet. Nokian Heavy Tyres försäljning och rörelseresultat väntas minska under 2012, jämfört med 2011.


VianorDäckkedjan Vianors omsättning ökade med 7,3 procent och uppgick till 129,4 miljoner euro (120,6). Rörelseresultatet var -7,2 miljoner euro (-7,2). Verksamhetens normala säsongsberoende gör att resultatet var negativt, men rörelseresultatet väntas bli positivt under andra halvåret när försäljningen av vinterdäck kommer igång.


Prioriteringar för 2012 är ökad försäljning och nya marknadsandelar, utvecklingen av bilservicetjänster och bättre kostnadseffektivitet.


I slutet av perioden hade Vianor 180 (173) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Under perioden ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 51 nya verkstäder på sina kärnmarknader. I slutet av perioden var Vianor verksam i 24 länder och de mest täckande kedjorna finns i Norden, Ryssland och Ukraina. I Vianor ingick i slutet av perioden totalt 961 anläggningar, varav 781 är partner- och franchisingverkstäder. Ett nytt land i Vianor-nätet är Serbien. I takt med utvidgningen av kedjan ökade även Nokian Tyres marknadsandelar.


Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att det kommer att finnas över 1 000 Vianor anläggningar i slutet 2012.


Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck minskade med 2,0 procent och uppgick till 25,3 miljoner euro (25,8). Under första kvartalet minskade efterfrågan snabbt i Centraleuropa, men under andra kvartalet började den sakta öka igen. Tack vare bättre produktsortiment, både när det gäller premium- och radialdäck, ökade marknadsandelarna i Norden samt i Central- och Östeuropa. Den ökade andelen Hakkapeliitta däck och bättre marknadsläge för Noktop regummeringsmaterial stödde försäljningen och lönsamheten.


Prioriteringar för 2012 är ökad försäljning, ökade marknadsandelar samt bättre kontroll på lagerläget och kundfordringar. Utvidgningen till Ryssland, OSS-länderna och Östeuropa ska fortsätta med hjälp av konceptet "Vianor Truck".

InvesteringarUnder januari - juni uppgick investeringarna till 109,8 miljoner euro (52,6).


För ytterligare information kontakta:
Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336


En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com