fre augusti 9 08:45 2013 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2013Försäljningen och rörelseresultat ökade under andra kvartalet, förstärkt ställning på kärnmarknader  • Koncernens omsättning minskade med 5,7 procent till 752,2 miljoner euro (798,0, 1-6/2012)
  • Rörelseresultatet minskade med 9,7 procent och var 196,6 miljoner euro (217,7)
  • Resultatet före skatt minskade med 18,4 procent och var 171,7 miljoner euro (210,3)
  • Nettoresultatet minskade med 18,4 procent och uppgick till 149,2 miljoner euro (182,9)
  • Resultatet per aktie minskade med 19,5 procent och uppgick till 1,13 euro (1,40)
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -96,0 miljoner euro (-163,9)
  • Medeltal anställda var 4 138 (4 078) och i slutet av perioden var antalet anställda 4 184 (4 155)


Utsikterna


Efterfrågan på Nokian Tyres personbilsdäck på eftermarknaden i Norden förväntas år 2013 ligga på samma nivå som år 2012. Efterfrågan på vinterdäck förväntas dock öka. I Ryssland väntas efterfrågan på vinterdäck öka, men efterfrågan på sommardäck minska. I Europa väntas den totala efterfrågan på däck minska, jämfört med 2012, men efterfrågan på vinterdäck väntas öka under andra halvåret. Prissättningsmiljön är utmanade under 2013 i alla produktkategorier. Råvarupriserna förväntas minska med 9,5 procent (€/kg), vilket beräknas minska kostnaderna med 45 MEUR, jämfört med 2012. Nokian Tyres försäljning väntas ligga på samma nivå eller öka måttligt år 2013. Försäljningen på helårsbasis förväntas öka måttligt i Ryssland, Norden och i Nordamerika. Försäljningen i Centraleuropa väntas under andra halvåret bli bättre än under jämförelseperioden.

Under 2013 har bolaget möjlighet att uppnå samma nivå som år 2012, eller måttlig tillväxt både vad gäller omsättning och rörelseresultat.

Vd Kim Gran


”Vår marknadsledande ställning förstärktes igen på våra kärnmarknader i Ryssland och Norden och vi lyckades att öka våra marknadsandelar på samtliga våra försäljningsområden. Förhandsförsäljningen av den nya vinterdäckfamiljen Hakkapeliitta gick bra, vilket hjälpte oss att nå rätt så bra resultat under andra kvartalet, då både försäljningen och rörelseresultatet ökade. Den europeiska ekonomin hade fortvarande problem och både bilförsäljningen och efterfrågan på eftermarknaden minskade tydligt. Vi ser inga stora förbättringar på marknader under 2013, men vårt mål är tillväxt, tack vare vårt förnyade vinterdäcksortiment, vår ökande distribution och vår starka industriella struktur.

Under andra kvartalet var Norden och Ryssland våra starkaste kort. I Ryssland, bolagets starkaste marknad, ökade vår försäljning igen mer än förra året och vi lyckades öka vår försäljning av vinterdäck betydligt mer än vad tillväxttakten var på marknaderna. Under andra halvåret ökade försäljningen mest i Norden, tack vare den nya vinterdäckfamiljen och effektivare distribution.

Vår lönsamhet var bra; medelpriset €/kg låg på samma nivå tack vare bättre mix. De klart lägre råvarukostnaderna stödde våra marginaler och kompenserade kostnader som orsakas av avskrivningarna.

Vi förväntar oss att våra framgångar kommer att fortsätta när våra nya vinterdäck, med ledning av Hakkapeliitta 8, kommer att lanseras till konsumenterna under andra halvåret. Den ryska däckmarknaden kommer att växa bara lite i år, men försäljningen av bilar och däck väntas öka under andra halvåret när ett statligt finansieringsstöd för bilköpare, som nyligen togs i bruk, börjar verka. Den centraleuropeiska däckmarknaden har varit svag och mycket konkurrensutsatt, men vi förväntar oss att läget kommer att förbättras under andra halvåret.

I det nuvarande läget, med lägre marknadstillväxt, kommer vi att fortsätta utveckla och förbättra vår produktivitet och industristruktur. Under första kvartalet tog vi i bruk vår nya produktionslinje (linje 12) på vår fabrik i Ryssland och under andra kvartalet blev monteringen av linje 13 klar. Vår årsproduktion i Ryssland kommer att öka till över 15 miljoner däck fram till slutet av 2013.

Vi kommer att fortsätta utveckla vår tillväxtmotor och ska utvidga vårt distributionsnät, med Vianor som spjutspets. Under första halvåret öppnade vi 84 nya Vianor-anläggningar, vilket gör att det nu finns 1 121 Vianor-anläggningar i 26 länder. I Ryssland och OSS-länderna omfattas över 2 700 däckverkstäder och bilaffärer av systemet Nokian Hakka Guarantee. En ny enklare partnermodell, Nokian Authorized Dealer (NAD) startades under första halvåret, då 217 samarbetsavtal gjordes i Italien, Tyskland och Kina.

Vi fortsätter att arbeta med tillit och fulla av hakkapeliittaandan under resten av året. Efter en trög första kvartal lyckades vi öka takten under andra kvartalet och vi förväntar oss att kunna förbättra vår försäljning och vårt rörelseresultat under andra halvåret. Den nya generationen Hakkapeliitta-vinterdäck, som lanserades i början av året, samt våra vinter- och sommardäck som har vunnit flera däcktester, gör att vårt produktsortiment nu är bättre än någonsin tidigare. Vårt nät av Vianor- och NAD-anläggningar växer och våra viktigaste marknader i Ryssland och Nordeuropa verkar vara relativt friska, vilket erbjuder oss god grund för lönsam affärsverksamhet. Medvinden när det gäller råvarukostnaderna är starkare än vad vi väntade oss, vilket delvis hjälper oss att kompensera för priserosion och merkostnader.”

Marknadsläget


Osäkerheten och den lägre tillväxten har fortfarande dominerat världsekonomin. Utöver gamla risker har det dykt upp nya risker som hotar tillväxten på utvecklingsmarknaderna. Världsekonomin förväntas bli bättre i slutet av år 2013 och väntas utveckla positivt under åren 2014-2015, undantaget Europa där utvecklingen förblir svag.

Ekonomierna på Nokian Tyres huvudmarknader fortsätter att växa sakta, men relativt jämnt. I Ryssland beräknades BNP-tillväxten bli 1,7 procent under första halvåret och för helåret 2013 är prognosen 2,4 procent. I Norden väntas BNP-tillväxten bli 1 procent.

I Norden minskade försäljningen av nya bilar med 8 procent under första halvåret, jämfört med samma period förra året. Försäljningen av personbilsdäck till distributörer minskade med 2 procent. Försäljningen av bilar och däck började öka under andra kvartalet och sett på helåret 2013 väntas försäljningen nå samma nivå som förra året och försäljningen av vinterdäck kommer att öka under andra halvåret när vinterdäcksäsongen kommer igång.

Efterfrågan på tunga däck ligger fortfarande på låg nivå. Efterfrågan på gruvdäck har minskat på grund av de lägre metallpriserna. Efterfrågan på skogsmaskinsdäck har varit svag under första halvåret, men mot slutet av året förväntas läget förbättras en aning.

I början av året 2013 visade efterfrågan på lastbilsdäck vissa tecken på återhämtning. I Europa ökade efterfrågan på premiumdäck med 5 procent och i Ryssland med 19 procent, jämfört med samma tid förra året. I Norden minskade dock efterfrågan med 17 procent.

April-juni 2013


Koncernen Nokian Tyres omsättning under april – juni 2013 ökade med 1,3 procent till 419,1 miljoner euro (413,8). Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 14,5 procent och med 2,4 procent till Ryssland. Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna tillsammans ökade med 5,5 procent. Försäljningen till övriga Europa minskade med 7,1 procent och till Nordamerika med 2,4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 120, 2 miljoner euro (112,7). Resultatet före skatter uppgick till 98,8 miljoner euro (108,0). Nettoresultatet uppgick till 85,6 miljoner euro (95,4). Resultatet per aktie uppgick till 0,65 euro (0,73).

Investeringar


Under januari - juni uppgick investeringarna till 88,8 miljoner euro (109,8).

Personbilsdäck


Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck minskade med 6,5 procent under januari – juni och var 591,6 miljoner euro (633,0). Rörelseresultatet uppgick till 207,0 miljoner euro (228,7), -9,5 procent.

Försäljningsminskningen under januari-juni beror huvudsakligen på sämre efterfrågan i Centraleuropa och på att avtalstillverkningen till Bridgestone upphörde i slutet av 2012.

Medelförsäljningspriset (€/kg) låg på samma nivå som under första halvåret 2012, även om andelen däck i B-segment var stor och prissättningen var utmanande. Vinterdäckens andel av antalet sålda däck var 73 procent (64 %), vilket förbättrade försäljningsmixen och stödde medelpriset.

Minskningen av råvarukostnader med 9 procent, jämfört med samma period året innan, stödde marginaler.

Vårt nya sortiment av sommardäck, Nokian Hakka Blue, Hakka Green och Nokian Line som topprodukter, gav flera testvinster i motortidningarnas däcktester på kärnmarknaderna och i Centraleuropa år 2012 och våren 2013. I oktober 2012 vann Nokian Tyres produkter flera däcktester i Ryssland och i Norden. Nokian Tyres vinterdäck vann flera tester även på nyckelmarknaderna i Centraleuropa. Under 2013 ska vinterdäcksortimentet förnyas grundligt när sammanlagt fem nya produktfamiljer ska börja säljas. Bolagets hittills största lansering omfattar dubbdäcket Nokian Hakkapeliitta 8 samt dubbfria vinterdäck Nokian Hakkapeliitta R2 och Nokian Hakkapeliitta R2 SUV som förväntas ge tillväxt på kärnmarknaderna. Utöver dessa nordiska produkter lanserar Nokian Tyres två nya vinterdäck för de centraleuropeiska och nordamerikanska marknaderna: Nokian WR G3 och Nokian WR SUV 3.

Prioriteringar för resten av 2013 är ökad försäljning, erövringen av nya marknadsandelar på kärnmarknaderna med hjälp av våra nya produkter, utvidgningen av distributionsnätet samt förbättringen av produktivitet och utnyttjandegraden.

Nokian Heavy Tyres


Omsättningen för Nokian Heavy Tyres minskade med 11,4 procent till 47,4 miljoner euro (53,6). Rörelseresultatet minskade med 23,1 procent, till 4,9 miljoner euro (6,3).

Nokian Heavy Tyres försäljning minskade jämfört med förra året, på grund av minskad efterfrågan på gruv-, skogsmaskins- och hamndäck samt på grund av minskad maskintillverkning i Europa inom de flesta grupper av slutanvändare som använder Nokian tunga däck. Trots det utmanande läget var medelpriset oförändrat, jämfört med samma tid förra året. Lägre råvarukostnader och bättre produktivitet stödde marginalerna.

På fabriken görs investeringar för att modernisera produktionen och för att ta bort flaskhalsar i produktionen samt för att kunna öka produktionen av radialdäck. Fabrikens tekniska förbättringar blir klara i början av år 2014. De strukturella förbättringarna har redan under första halvåret minskat behovet av anställda, ökat flexibiliteten samt förbättrat produktkvaliteten och produktiviteten.

Nokian Heavy Tyres framtidsutsikter förblir utmanande under 2013 eftersom efterfrågan ligger på relativt låg nivå, även om tillverkningen av skogsmaskiner visar tecken på att återhämta sig. Prioriteringar för andra halvåret är maximerad försäljning och optimerad produktion.

Vianor


Däckkedjan Vianors omsättning ökade med 0,5 procent och uppgick till 130,0 miljoner euro (129,4). Rörelseresultatet var -9,9 miljoner euro (-7,2).

Vianor lyckades med sin strategiska uppgift: att öka distributionsnätet och att styra marknadspriserna på Nokian Tyres produkter. Vianor lyckades även erövra marknadsandelar i ett utmanande marknadsläge. Både försäljningen och rörelseresultatet förbättrades under andra kvartalet, jämfört med samma tid förra året. Verksamhetens normala säsongsberoende gör att resultatet i januari-juni var negativt, men rörelseresultatet väntas bli positivt under andra halvåret och för helåret 2013, när försäljningen av vinterdäck kommer igång och tack vare den ökade försäljningen av tjänster.

Under första halvåret utvidgade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 84 nya anläggningar på sina kärnmarknader. I slutet av perioden hade Vianor 1 121 anläggningar, varav 938 är franchising- och partnerverkstäder. Vianor finns i 26 länder och flest anläggningar finns i Norden, Ryssland och Ukraina. Nokian Tyres marknadsandelar ökade i dessa länder i takt med utvidgningen av kedjan. Utvidgningen fortsätter enligt planerna och målet är 1 180 anläggningar i slutet av 2013.

En ny enklare partnermodell, Nokian Autohorized Dealer (NAD) lanserades under första halvåret då 217 samarbetsavtal gjordes i Italien, Tyskland och Kina.

Övrig affärsverksamhet


Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck minskade med 11,5 procent och uppgick till 22,4 miljoner euro (25,3). Rörelseresultatet och kassaflödet förbättrades och låg på bra nivå.

Marknaden för lastbilsdäck var utmanande under första halvåret när efterfrågan minskade med 17 procent i Norden, jämfört med året innan. Bättre produktsortiment, både vad gäller premium- och standarddäck, ökade dock marknadsandelarna för Nokian lastbilsdäck på kärnmarknaderna i Norden och i Ryssland.

De små lagren hos återförsäljare i Norden, ökad efterfrågan på premiumdäck i Ryssland samt vinterdäcksäsongen stöder försäljningen under andra halvåret.

Prioriteringar för 2013 är ökad försäljning och ökade marknadsandelar på kärnmarknader. Utvidgningen till Ryssland och OSS-länderna ska fortsätta med hjälp av konceptet ”Vianor Truck”.För ytterligare information kontakta:

Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336


En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: www.nokiantyres.com