fre augusti 8 08:00 2014 i kategori

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2014:

Stark tillväxt på västmarknader – motvind i Ryssland

Utsikterna

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaderna i Norden, Centraleuropa och Nordamerika väntas fortsätta att växa under andra hälften av år 2014 i Norden, Centraleuropa och Nordamerika. I Ryssland och OSS-länderna har den allmänna osäkerheten, krisen i Ukraina och de klart försämrade valutorna skadad ländernas ekonomier och minskat deras BNP-tillväxt, försäljningen av nya bilar samt efterfrågan på däck. Efterfrågan på tunga däck på Nokian Tyres kärnmarknader väntas ytterligare öka. Prissättningsmiljön är fortsatt ansträngd inom alla produktgrupper under år 2014.

Nokian Tyres försäljningsvolym förväntas öka och bolagets marknadsläge väntas bli bättre i Norden, Centraleuropa och Nordamerika år 2014. I Ryssland och OSS-länderna väntas försäljningsvolymen minska. Bolagets omsättning och rörelseresultat beräknas minska på grund av utvecklingen av valutakurserna samt på grund av den försämrade försäljningsmixen och medelpriset. Tillverkningen i Ryssland ger Nokian Tyres fortfarande konkurrensfördelar. 55 procent av produktionen i Ryssland går till export och skillnaden mellan exportinkomster räknat i euro samt produktionskostnaderna räknat i rubel har ökat. Lägre råvarupriser beräknas stödja lönsamheten och ge kostnadsfördelar på 50 MEUR år 2014. Det kan dock inte helt kompensera de försämrade marknadsförhållandena i Ryssland och OSS-länderna år 2014.

Ekonomiska riktlinjer (oförändrad)

Bolagets omsättning och rörelseresultat beräknas minska år 2014 jämfört med år 2013.

Vd Kim Gran

”Nokian Tyres klarade sig bra på alla marknader, om man tar hänsyn till hur marknadsförhållandena ser ut. Positivt är den friska tillväxten i Norden, Centraleuropa och i Nordamerika där försäljningen, lönsamheten och marknadsandelarna förbättrades. Å andra sidan visade det sig att marknaderna i Ryssland och OSS-länderna var mer utmanande än vi beräknade, på grund av den utvidgade krisen mellan Ryssland och Ukraina, devalveringen av valutorna samt på grund av den långsamma ekonomiska utvecklingen. Minskade produktions- och råvarukostnader, bättre produktivitet och den gynnsamma utvecklingen på västmarknaderna räckte inte till att kompensera försämringar i Ryssland och OSS-länderna. Trots försämrat värde av försäljningen och sämre marginaler är vi fortfarande ett relativt lönsamt bolag och vi lyckades förbättra vårt kassaflöde. Bolagets ekonomiska läge är starkt, vilket tillsammans med vår produktionskapacitet ger oss en bra grund att utveckla vidare vår affärsverksamhet och skapa ett bra kassaflöde. Bolaget har förutsättningar att klara sig bättre än den allmänna utvecklingen på sina huvudmarknader år 2014 och i framtiden.

Försäljningsvolymen av personbilsdäck ökade med 4 procent, men vi förlorade över 50 MEUR på grund av sämre valutakurser, speciellt när det gäller den ryska rubeln. Den ökade försäljningen av sommardäck samt en bra förhandsförsäljning av vinterdäck i Norden, Centraleuropa och Nordamerika gav oss relativt bra omsättning under första halvåret. Försäljningen av personbilsdäck, exklusive Ryssland och OSS-länderna, ökade med 20 procent och våra marknadsandelar ökade igen på alla våra västmarknader. Vårt expanderande distributionsnät i Centraleuropa börjar bära frukt, då vår försäljningsvolym ökade dubbelt så snabbt än marknadstillväxten.

Prissättningsmiljön förblir utmanande år 2014 på samtliga våra marknader. Under första halvåret försämrade valutakursutvecklingen samt den ökade försäljningen av vinterdäck i B-segment i Ryssland vårt medelpris. Med hjälp av lägre råvarukostnader och lägre produktionskostnader i Ryssland kunde vi dock säkerställa vår lönsamhet. Den höga automationsgraden på fabriken i Ryssland och dess andel av vår totala produktion förbättrade produktiviteten.

Vi fortsätter att utvidga vårt distributionsnät med Vianor och vår enklare partnermodell Nokian Authorized Dealer (NAD) som våra spjutspetsar. Vi öppnade 54 nya Vianor-anläggningar under första halvåret och totalt har vi nu 1 260 anläggningar i 27 länder. NAD-partnermodellen växte med 240 nya enheter under perioden och omfattar nu 672 försäljningsställen i Italien, Tyskland, Ukraina, Kina, Danmark, Frankrike, Tjeckien och Bulgarien. I Ryssland ingår 3 600 däck- och bilhandlare i vårt nätverk.

År 2014 förväntar vi oss att västmarknaderna kommer att återhämta sig i Centraleuropa, Norden och Nordamerika. Vi kommer fortsätta med att förbättra vårt marknadsläge och vårt mål är en bra lönsamhet, med hjälp av vårt framgångsrika däcksortiment, vårt ökade distributionsnät, vår starka industristruktur och med hjälp av lägre råvarukostnader. Trots den försämrade utvecklingen under den senaste tiden litar vi fortfarande på att tillväxten även i Ryssland kommer att öka inom sin tid, som den historiskt alltid har gjort. Eftersom det kan ta lite tid innan återhämtningen sker, så ska vi i år genomföra beslutsamma åtgärder för att maximera försäljningen och för att försvara vår ställning på den ryska marknaden.”

Marknadsläget

Världsekonomin har efter lite osäkerhet under första kvartalet fortsatt att förstärkas med ledning av de utvecklade ekonomierna. USA är tillväxtmotorn där skifferenergi, ökade industriinvesteringar, industrins förbättrade konkurrenskraft och konsumenternas låga skuldsättningsgrad bidrar till ökad ekonomisk tillväxt. Kinas ekonomi väntas förbli stabil och tillväxtprognosen för 2014 är 7,4 procent. Europas ekonomi ha vänt till en svag tillväxt. Toppen på arbetslösheten i Europa har passerats och konsumenternas tilltro till ekonomin har förbättrats under de senaste månaderna. Världens BNP väntas öka med 3,4 procent år 2014, trots att många av utvecklingsekonomierna är svaga och de geopolitiska riskerna är stora.

Av Nokian Tyres kärnmarknader är den ekonomiska tillväxten svag, men relativt jämn i Norden. År 2014 väntas BNP öka med 2 procent. På grund av stabilare oljepriser, den höga räntenivån, låga investeringar och Ukraina-krisen förväntas den ekonomiska tillväxten i Ryssland bli svag, 0 procent.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 11 procent under första halvåret, jämfört med samma period i fjol. Den totala marknaden för personbilsdäck minskade med 1 procent, medan försäljningen av vinterdäck minskade med 2 procent jämfört med första halvåret 2013. Försäljningen av både bilar och bildäck väntas öka under 2014.

Efterfrågan på tunga specialdäck har börjat återhämta sig. Efterfrågan på skogsmaskindäck och industriella radialdäck började öka och efterfrågan väntas fortsätta att öka under andra halvåret. Tillverkarnas leveranstider inom vissa produktgrupper har blivit längre.

Efterfrågan på lastbilsdäck har återhämtat sig under de senaste 12 månaderna. Efterfrågan på premiumdäck ökade med 10 procent i Europa och med 15 procent i Norden, jämfört med samma tid i fjol. I Ryssland minskade efterfrågan med 18 procent. Återhämtningen väntas fortsätta på samtliga Nokian Tyres västmarknader under 2014.

Januari-juni 2014

Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 1,1 procent och dess andel av hela koncernens försäljning var 34,8 (31,1 procent). Försäljningen till Ryssland minskade med 31,4 procent och försäljningen till Ryssland och OSS-länderna med 33,3 och andelen av koncernens totala försäljning var 31,9 procent (43,3 procent). Försäljningen till övriga Europa ökade med 16,1 procent, vilket var 22,9 procent (17,9 procent) av koncernens totala försäljning och till Nordamerika ökade försäljningen med 24,0 procent, 9,8 procent (7,2 procent) av koncernens totala försäljning.

Koncernen hade i genomsnitt 4 224 (4 138) anställda och i slutet av perioden 4 222 (4 184) anställda. Däckkedjan Vianor, som koncernen äger, hade i slutet av perioden 1 499 (1 489) anställda och i Ryssland fanns 1 323 (1 309) anställda.

Personbilsdäck

Försäljningsvolymen av Nokian personbilsdäck ökade globalt med 4 procent under första halvåret, jämfört med samma tid i fjol. Värdet på försäljningen i euro minskade med 12 procent, beroende av devalveringen av valutor och försämrade försäljningsmix. Försäljningen minskade klart i Ryssland och i OSS-länderna, beroende av den allmänna osäkerheten och den minskade efterfrågan, försäljningsvolymen samt den försämrade försäljningsmixen på grund av Ryssland-Ukraina krisen. Personbilsdäck borträknat ökade försäljningen i Ryssland och OSS-länderna med 20 procent och bolagets marknadsandelar ökade i Norden, Centraleuropa och Nordamerika. I Ryssland och OSS-länderna förblev marknadsläget oförändrat.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade på samtliga marknader, beroende på det försämrade försäljningsmixet och det fortsatta pristrycket. Vinterdäckens andel av försäljningsvolymen var totalt 74,5 procent (72,5 procent). Andelen medeldyra däck och försäljningen i Centraleuropa ökade klart under perioden.

Råvarupriserna (€/kg) minskade med 16 procent, jämfört med samma period förra året, vilket tillsammans med den ökade produktiviteten och minskade fasta kostnader stödde marginalerna.

Det nya sommardäcksortimentet med Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green, Nokian Z G2 och Nokian Line som främsta produkter vann många sommardäcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa under våren 2014. Ett helt nytt vinterdäckssortiment, med sammanlagt fem nya produktfamiljer lanserades under år 2013. Under hösten 2013 vann bolagets produkter ett stort antal vinterdäcktester i nordiska och ryska biltidningar, vilket väntas öka försäljningen av vinterdäck år 2014. Nokians produkter vann även många vinterdäcktester på kärnmarknader i Centraleuropa.

Prioriteringar för 2014 är att öka försäljningsvolymen på samtliga västmarknader, nya marknadsandelar med hjälp av nya produkter i Ryssland, Norden och Centraleuropa, större distributionsnät, bättre produktivitet och optimalt kapacitetsutnyttjande.

Nokian Heavy Tyres

Efterfrågan förbättras på de mesta av Nokian Heavy Tyres produktkategorier. Orderläget är bra och inom vissa produktkategorier översteg efterfrågan leveransförmågan under första halvåret. Försäljningen ökade med 6 procent under januari-mars, varav försäljningen av skogsmaskinsdäck ökade med 26 procent. Jämfört med samma tid året innan sjönk medelpriset med 1 procent, beroende på den utmanade prissättningsmiljön. Lägre råvarupriser och bättre produktivitet stödde marginalerna.

Lastbilsdäck och regummeringsmaterial

Jämfört med samma tid i fjol minskade försäljningen av lastbilsdäck med 5 procent. Efterfrågan och försäljningen ökade dock bra i Norge, Finland, Tjeckien, Polen och Kroatien. I Ryssland och OSS-länderna minskade försäljningen på grund av den allmänna osäkerheten.

Under sista kvartalet 2013 genomfördes en omorganisation som innebär att även resultatenheten lastbilsdäck nu ingår i Nokian Heavy Tyres. Den nya organisationen började gälla från början av 2014. Synergifördelarna väntas bli synliga både i försäljningen och i fasta kostnader redan under år 2014.

Efterfrågan väntas öka både när det gäller de viktigaste tunga specialdäck och lastbilsdäck. Tillväxt väntas både vad gäller original- och eftermarknadsdäck. Bolagets mål är att speciellt öka försäljningen av skogsmaskinsdäck, tunga radialdäck samt vinterdäck för lastbilar. Dessutom är målet att öka produktionen och lönsamheten.

Vianor

I slutet av perioden hade Vianor 186 (183) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Vianor lyckades med sitt strategiska mål: att öka distributionsnätet och att fungera som prissättare när det gäller marknadspriserna. Omsättningen ligger på samma nivå som på samma tid förra året. Den negativa utvecklingen av svenska och norska valutakurser gentemot euron påfrestade omsättningen. Försäljningen ökade mest inom segmenten bilservice, lastbilsdäck och bilreservdelar. Affärsresultat förbättrades under perioden, men var säsongsbetonat negativt som väntat.

Utvecklingen av verksamheten från däckförsäljning till bilservice fortsätter genom investeringar och genom köp av lokala bilserviceföretag. Fram till slutet av redovisningsperioden har Vianor förvärvat 51 företag och deras bilservicetjänster har integrerats till Vianor. Tjänsteförsäljningen ökade med 6 procent, inkluderad ökningen av försäljningen av bilservicetjänster med 27 procent.

Utvidgningen av Vianor-nätet, ökningen av försäljningen av däck och utvecklingen av tjänsteförsäljningen utvecklar sig enligt planerna.

Franchising- och partnernätet

Under januari-juni expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätet med 54 nya försäljningsställen på Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av första halvåret ingick i Vianor-nätet 1 260 försäljningsställen, varav 1 074 var partner- eller franchisingföretag. Vianor är aktivt i 27 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att det finns 1 340 försäljningsställen i slutet av 2014.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD), som lanserades år 2012, expanderade under första halvåret med 240 nya avtal till 672 försäljningsställen i Italien, Tyskland, Ukraina, Kina, Danmark, Frankrike, Tjeckien och Bulgarien. Målet är att det finns över 900 NAD-ställen i slutet av 2014.

För ytterligare information kontakta:

Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
https://www.nokiantyres.com/releases

Läs hela börsmeddelande härifrån.