tor maj 6 09:32 2010 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2010Efterfrågan, försäljningen, produktiviteten och rörelseresultatet återhämtar sig

  • Koncernens omsättning ökade med 18,1 procent till 183,8 miljoner euro (155,6 2009)
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,1 miljoner euro (-2,7)
  • Resultatet före skatt var 22,2 miljoner euro (-17,3)
  • Nettoresultatet uppgick till 20,1 miljoner euro (-10,4)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,16 euro (-0,08)
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -24,8 miljoner euro (-96,0)
  • Medeltal anställda var 3 184 (3 679) och i slutet av perioden var antalet anställda 3 189 (3 656)

VD Kim Gran:”Läget har blivit bättre, men det finns fortfarande gott om utmaningar. Efterfrågan på Nokian Tyres huvudmarknader har börjat återhämta sig enligt planerna. Vår försäljning och resultatet förbättrades som planerat. Längre vinterdäckssäsong och den ekonomiska återhämtningen gjorde att förhandsförsäljningen ökade i Ryssland, vilket ökade vår omsättning mest. Nokian Hakka sommardäck har vunnit flera sommardäcktester, vilket ökade försäljningen av sommardäck på våra viktigaste marknader. God efterfrågan i våra viktigaste produktsegment ökade försäljningen och orderingången för Nokian Heavy Tyres avsevärt. Rörelseresultatet förbättrades tack vare bättre produktivitet, lägre råvarupriser och gynnsam utveckling av valutakurser.

Vår orderstock är på väg att öka och vi har goda möjligheter att öka vår försäljning, förbättra våra resultat samt skapa ett starkt kassaflöde i affärsverksamheten under 2010. Det andra halvåret, då försäljningen av vinterdäck sker, avgör Nokian Tyres resultat för 2010. Försäljningen får stöd av ekonomierna som sakta blir bättre på våra viktigaste marknader och av de relativt små lager som våra distributörer har efter vintern.

Ökande råvarupriser blir en utmaning i slutet av året. Vi strävar efter att ytterligare förbättra vår försäljningsmix och trots den utmanande prissättningen på våra marknader har vi som mål att öka våra priser med 2 – 6 procent för att hålla upp lönsamheten.”

MarknadslägetI slutet av 2009 förbättrades läget i världsekonomin och utvecklingen har fortsatt positivt. Det har skett förbättringar i penningpolitiken och tillsammans med det låga ränteläget har utsikterna för världsekonomin förbättrats långsiktigt. Tillväxten ökade mer i utvecklingsländerna än i industriländerna. Det finns dock mörka mål över den europeiska ekonomin som ökar osäkerheten om när den europeiska ekonomin ska återhämta sig.

På Nokian Tyres viktigaste marknader fanns det tydliga positiva tecken under det första kvartalet 2010. Nybilsförsäljningen ökade med cirka 28 procent i Norden och med cirka 10 procent i Europa, jämfört med samma period 2009. I Ryssland började bilförsäljningen att öka i mars. Enligt beräkningar ökade försäljningen av personbilsdäck med 4 procent och med 10 procent i Europa under första kvartalet, jämfört med året innan. Mest ökade försäljningen av däck i Ryssland, som resultat av stabilare ekonomi och att konsumenterna vågar konsumera igen.

För stort utbud av sommardäck på den europeiska marknaden ledde till att många däcktillverkare sänkte sina priser på sommardäck i början av året.

Prisnivån på vinterdäck har hållit sig på högre nivå. Vinterdäcksäsongen började tidigt och den långa vintern med mycket snö i hela Europa och i Ryssland ledde till att distributörerna har små lager. Utsikterna för god försäljning år 2010 är därmed gynnsamma.

Alla stora däcktillverkare har meddelat att de planerar att öka sina priser i början av sommaren för att kompensera för de ökande råvarupriserna. Sedan mitten på 2009 har råvarupriserna ökat kraftigt och exempelvis priset på naturgummi har fördubblats.

Efterfrågan på tunga däck har ökat, tack vare att tillverkningen av skogsmaskiner har ökat avsevärt. Även tillverkningen av andra specialmaskiner har ökat en aning. Den ökande efterfrågan på cellulosa, sågvaror och metaller samt ökande priser har främjat tillväxten.

Sammanfattningsvis har marknadsläget blivit bättre, men priskonkurrensen är fortfarande hård i alla produktsegment.

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 18,5 procent under januari – mars och uppgick till 139,2 miljoner euro (117,4). Rörelseresultatet uppgick till 35,4 miljoner euro (16,0).

Försäljningen ökade i Norden, Ryssland samt Central- och Östeuropa. Huvuddelen av försäljningsökningen kom från förhandsförsäljningen av vinterdäck i Ryssland. Försäljningen av vinterdäck ökade avsevärt och försäljningen av sommardäck låg på ungefär samma nivå, beroende på att sommarsäsongens försäljning alltmer sker under årets andra kvartal. Nokian Tyres ökade sina marknadsandelar i Norden, Ryssland och OSS-länderna.

Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres ökade med 33,7 procent och uppgick till 16,8 miljoner euro (12,6). Rörelseresultatet uppgick till 3,8 miljoner euro (-2,2).

Försäljningen ökade i samtliga produktsegment. Orderingången ökade avsevärt i de flesta produktsegment. En viktig anledning till detta var att produktionen av skogsmaskiner ökade kraftigt vid årsskiftet.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning ökade med 4,7 procent och uppgick till 42,2 miljoner euro (40,3). Rörelseresultatet var -11,8 miljoner euro (-11,6). På grund av Vianors säsongbetonade verksamhet var rörelseresultatet negativt under det första kvartalet. På grund av den långa vintern flyttades sommarsäsongen längre fram till andra kvartalet.

I slutet av perioden hade Vianor 642 anläggningar, varav 471 var partner- och franchisinganläggningar och 171 egna anläggningar. Vianor finns i 19 länder. Målet är att ha över 700 anläggningar i slutet av 2010.

Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck ökade med 40,6 procent och uppgick till 6,1 miljoner euro (4,3). Försäljningen ökade på alla marknader och Nokian Tyres ökade sina marknadsandelar i Norden.

InvesteringarUnder januari - mars uppgick investeringarna till 14,4 miljoner euro (35,6).

För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com