fre maj 6 08:37 2011 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2011


Starkt resultat för första kvartalet – rekordhögt orderläge  • Koncernens omsättning ökade med 57,3 procent till 289,2 miljoner euro (183,8 Q1/2010)
  • Rörelseresultatet uppgick till 72,3 miljoner euro (21,1)
  • Resultatet före skatt var 69,9 miljoner euro (22,2)
  • Nettoresultatet uppgick till 62,4 miljoner euro (20,1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,49 euro (0,16)
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -52,3 miljoner euro (-24,8)
  • Medeltal anställda var 3 587 (3 184) och i slutet av perioden var antalet anställda 3 653 (3 189)

Utsikterna

Konsumenternas bättre tilltro på ekonomin, ökad av bruttonationalprodukt på Nokian Tyres viktigaste marknader, ökad bilförsäljning samt distributörernas bättre finansieringsmöjligheter har ökat efterfrågan och leveranserna av personbilsdäck avsevärt. Maskintillverkningen och transporterna ökar, vilket ökar efterfrågan på tunga däck samt lastbilsdäck. Däckindustrin och distributionsleden har små lager. Samtliga Nokian Tyres produktionsenheter har högt orderläge och stundtals kan efterfrågan överstiga leveransförmågan under 2011. Under 2011 har Nokian Tyres goda förutsättningar att kraftigt öka sin omsättning och sitt rörelseresultat, jämfört med 2010.

VD Kim Gran
”Efterfrågan ökade klart inom vår kärnaffärsverksamhet och gav Nokian Tyres en flygande start för år 2011. Årets första kvartal var en framgång eftersom vi lyckades slå våra tidigare resultatrekord för perioden januari-mars.

Ekonomisk tillväxt, den kraftigt ökande försäljningen av bilar och konsumenternas bättre tilltro på ekonomin har ökat vår försäljning på våra kärnmarknader i Nordeuropa och Ryssland avsevärt. Våra produkter, som har vunnit flera tester, och utvidgningen av vår distributionskedja Vianor garanterar att vi kan öka våra marknadsandelar. Den ökade försäljningen i Ryssland, en försäljningsmix som tydligare koncentreras på premiumprodukter och prishöjningar har kompenserat de kraftigt ökade råvarupriserna.

Vi lyckades öka vår produktion med 61 procent under perioden, jämfört med samma period 2010. Det är ändå inte tillräckligt för att kunna kompensera försäljningsökningen. I vår fabrik i Ryssland pågår monteringen av två nya produktionslinjer (9 och 10) och de kommer att tas i drift under sommaren. Det kommer att ytterligare öka vår produktion och produktivitet. Den nya fabriken, som vi ska bygga i Ryssland i samma område där vår nuvarande fabrik ligger, kommer att öka vår produktionskapacitet av personbilsdäck med 5-6 miljoner däck under åren 2012-2014. Avtalsförhandlingar med lokala myndigheter om investeringar och skattelättnader är i slutfasen och den nya fabriken ska börja sin produktion under andra hälften av år 2012.

Försäljningsutsikterna för 2011 ser goda ut. Eftersom lagren på våra kärnprodukter är små både hos oss och hos våra distributörer och vårt orderläge är mycket bra så innebär det att vår försäljning kommer att öka i takt med produktionen.

Vi har kraftig medvind i våra segel men vi seglar ännu inte i helt öppet hav. Tillgången på råvaror och ökade kostnader samt den allmänna osäkerheten på världsmarknaden skapar stora utmaningar. Vi litar på vår förmåga att klara av dessa utmaningar, särskilt när vi i tider då det råder brist på däck gör val som kommer att öka vår produktivitet och lönsamhet.”

MarknadslägetVärldsekonomin blev allt bättre under första kvartalet 2011. Friare penningpolitik och lågt ränteläge förbättrade makroindikatorer i världsekonomin avsevärt. Skadorna som jordbävningen och tsunamin har orsakat i Japan samt den ökade oron i Nordafrika och Mellanöstern har ökat osäkerheten i världsekonomin. Hittills beräknas det dock ha liten påverkan på ekonomierna i Nordeuropa samt Ryssland och därmed på Nokian Tyres.

Den årliga BNP-tillväxten i slutet av första kvartalet låg i genomsnitt på 3,5 procent i Norden och på 4,5 procent i Ryssland. Jämfört med första kvartalet 2010 ökade nybilsförsäljningen med 17 procent i Norden och med 77 procent i Ryssland. I år väntas nybilsförsäljningen öka med 30 procent.

Jämfört med första kvartalet 2010 beräknas eftermarknadsförsäljningen av personbilsdäck ha ökat med 7 procent både i Europa och Norden. I Ryssland ökade däckleveranserna till distributörer med 40 procent, beroende på landets bättre ekonomi, små lager hos distributörer och stark tilltro på ekonomin hos konsumenterna.

Den andra vintern i rad med mycket snö blev längre både i Europa och i Ryssland, vilket ökade försäljningen av vinterdäck betydligt och lagren hos distributörerna blev små. Lagren av sommardäck är små på grund av den snabba återhämtningen av försäljningen som började förra året och som har fortsatt under årets första kvartal. Däckbranschen tror att efterfrågan och försäljningen kommer att bli stark under 2011.

Efterfrågan på tunga specialdäck ökar ständigt i samma takt som tillverkningen av skogs- och gruvmaskiner ökar. På eftermarknaden har även efterfrågan på andra specialdäck, exempelvis däck till materialhanteringsmaskiner och jordbruk, ständigt ökat. Den ökade efterfrågan på cellulosa, sågvaror, metaller och råvaror för livsmedel samt ökande priset har ökat efterfrågan på däck.

Återhämtningen på transportsektorn har ökat efterfrågan på lastbilsdäck, vilket skapade brist på däck på eftermarknaden.

I sin helhet har marknadsläget klart förbättrats och efterfrågan överstiger tillgången inom många produktsegment.

Råvarupriserna har ökat avsevärt sedan början av år 2009. Sedan första kvartalet 2010 har priset på naturgummi ökat med 60 procent. Även priserna på oljebaserade råvaror har ökat betydligt och det råder brist på vissa råvaror. Råvarupriserna fortsatte att öka under första kvartalet, vilket tvingade däcktillverkare att höja sina priser.

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 65,0 procent under januari – mars och uppgick till 229,7 miljoner euro (139,2). Rörelseresultatet uppgick till 84,1 miljoner euro (35,4).

Affärsområdet personbilsdäck lyckades slå sina tidigare resultatrekord för perioden januari-mars. Försäljningen ökade i samtliga av Nokian Tyres kärnmarknader. Vinterdäckens andel av den totala försäljningen var 49 procent, nästan samma som året innan. Försäljningen ökade mest i Ryssland där försäljningen av vinterdäck ökade avsevärt och försäljningen av sommardäck fördubblades, jämfört med samma period 2010. Av alla produktsegment ökade försäljningen av SUV-däck mest. Nokian Tyres lyckades öka sina marknadsandelar i Norden, Ryssland och Europa. Den stora efterfrågan översteg Nokian Tyres leveransförmåga, vilket ledde till att en del av försäljningen flyttades till andra kvartalet.

Nokian Tyres nya däckmodeller, särskilt Nokian Hakka Green som minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vann flera däcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa.

Tack vare kapacitetsökningen på fabriken i Ryssland ökade produktionskapaciteten med 63 procent, jämfört med samma tid 2010.

Orderläget för i år är rekordhögt och lagren är små. Ökande råvarupriser tvingar till prishöjningar med 4-7 procent under årets andra och tredje kvartal. De viktigaste utmaningarna under 2011 kommer att bli vår leveransförmåga på däck och att vi kan säkerställa tillgången på råvaror.

Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres ökade med 68,7 procent och uppgick till 28,4 miljoner euro (16,8). Rörelseresultatet uppgick till 5,4 miljoner euro (3,8).

Efterfrågan på tunga däck ökade snabbt, som en följd av att tillverkningen av maskiner ökade och att efterfrågan på däck ökade snabbt på eftermarknaden. Nokian Heavy Tyres försäljning ökade i samtliga produktsegment. Mest ökade försäljningen av skogs- och gruvmaskinsdäck samt radialdäck.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning minskade med 0,6 procent och uppgick till 41,9 miljoner euro (42,2). Rörelseresultatet var -13,1 miljoner euro (-11,8).

I slutet av perioden hade Vianor 172 egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. På grund av den långa vintern och sen påsk förflyttades försäljningen av sommardäck till konsumenterna till andra kvartalet i Norden.

Under perioden ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 21 nya verkstäder på sina kärnmarknader. I slutet av perioden var Vianor verksam i 20 länder och de mest täckande kedjorna finns i Norden, Ryssland och Ukraina. I Vianor ingick i slutet av perioden totalt 792 anläggningar, varav 620 är partner- och franchisingverkstäder. I takt med utvidgningen av kedjan ökade även kedjans marknadsandelar.

Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att det kommer att finnas över 900 Vianor anläggningar i slutet 2011.

Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck ökade med 73,9 procent och uppgick till 10,6 miljoner euro (6,1). Bättre produktsortiment både vad gäller premium- och standarddäck ökade affärsområdets marknadsandelar i Norden, Ryssland samt Central- och Östeuropa. Även försäljningen av regummeringsmaterial ökade.

Den positiva utvecklingen på marknaderna har lett till brist på lastbilsdäck i hela världen. Nokian Tyres fortsätter att ordna fram mer produktionskapacitet för att kunna utnyttja den stora efterfrågan. Under 2011 ska även logistiken förbättras ytterligare, sortimentet av däck ska utökas och priserna ska höjas för att kompensera de ökade råvarupriserna.

InvesteringarUnder januari - mars uppgick investeringarna till 15,0 miljoner euro (14,4).

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com