ons maj 9 08:31 2012 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2012Rivstart: bra resultat för första kvartalet, tillväxten fortsätter under år 2012

  • Koncernens omsättning ökade med 32,9 procent till 384,3 miljoner euro (289,2 Q1/2011)
  • Rörelseresultatet uppgick till 105,0 miljoner euro (72,3), +45,3 procent
  • Resultatet före skatt var 102,2 miljoner euro (69,9), +46,2 procent
  • Nettoresultatet uppgick till 87,6 miljoner euro (62,4), +40,3 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,67 euro (0,49), +38,3 procent
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -121,3 miljoner euro (-52,3)
  • Medeltal anställda var 3 937(3 587) och i slutet av perioden var antalet anställda 3 972 (3 653)

UtsikternaEfterfrågan och orderläget på Nokian Tyres personbilsdäck är goda på alla Nokian Tyres kärnmarknader och särskilt i Ryssland. Ny produktionskapacitet ger Nokian Tyres mer tillväxtpotential och produktivitetsfördelar. Andelen fasta kostnader i omsättningen är på väg att minska, vilket förbättrar bolagets lönsamhet. På grund av det ekonomiska läget och de stora lagren hos distributörer finns det vissa osäkerhetsfaktorer i Centraleuropa. På grund av minskad efterfrågan förväntas Nokian Heavy Tyres försäljning minska under 2012, jämfört med år 2011.

Under 2012 har Nokian Tyres förutsättningar att öka sin omsättning och sitt rörelseresultat, jämfört med 2011.

VD Kim Gran”Det blev en rivstart även för år 2012 när både försäljningen och produktionen ökade klart. Försäljningen ökade på alla marknader och mest i Ryssland. Produktivitetsfördelar, disciplinerad verksamhet och bättre medelpris garanterade oss ett bra ekonomiskt resultat.

Försäljningen ökade under första kvartalet på alla våra huvudmarknader. Vi lyckades skaffa ytterligare marknadsandelar i Ryssland och förstärkte vår ställning som marknadsledare där. Försäljningen ökade tack vare vårt omfattande sortiment av vinterdäck, men även efterfrågan på våra nya sommardäck, som har vunnit flera däcktester, låg på hög nivå. Våra viktigaste sommarprodukter är Nokian Hakka Blue och Nokian Hakka Green. Fördelningen mellan vinter- och sommardäck var 50/50 och låg ungefär på samma nivå som samma tid året innan. Vårt medelpris blev dock bättre eftersom andelen SUV-däck i vår försäljningsmix ökade igen.

Vianor fortsatte att växa och under första kvartalet öppnades 22 nya anläggningar. I kedjan finns nu 932 anläggningar i 24 länder. Utvidgningen av Vianor spelar en viktig roll när det gäller att öka vår försäljning och våra marknadsandelar. Det är mycket troligt att vi i slutet av året kommer att nå vårt mål, 1 000 Vianor-anläggningar.

Båda våra fabriker producerade med full kapacitet och förbättrade produktiviteten, vilket gjorde att vi kunde öka vår produktionsvolym i ton med 38 procent, jämfört med samma tid i fjol. Vår kapacitetsökning fortsätter och vår nya fabrik i Ryssland börjar sin produktion med två nya produktionslinjer under 2012. Anställningen och utbildningen av personal är i gång. De första däcken i den nya fabriken produceras i juni.

Vi har goda chanser att bli ännu starkare på våra kärnmarknader under 2012, speciellt när Ryssland och OSS-länderna erbjuder fortfarande nya tillväxtmöjligheter. Orderläget för personbilsdäck är starkt och våra distributörer på våra kärnmarknader har normala lager, vilket gör det lättare att spå hur försäljningen och resultatet kommer att utveckla sig. Distributörer i Centraleuropa har dock stora lager av vinterdäck, vilket skapar osäkerhet när vi planerar våra produktionsvolymer för andra halvåret.”

MarknadslägetFörutsättningarna för tillväxt på Nokian Tyres kärnmarknader är oförändrade. Ökningen av BNP på årsbasis låg under första kvartalet på cirka 1 procent i Norden och på cirka 4 procent i Ryssland, jämfört med samma tid i fjol. Jämfört med första kvartalet 2011 ökade nybilsförsäljningen i Norden med 8 procent under årets första kvartal. I Ryssland var ökningen 19 procent och försäljningen av västtillverkade bilar ökade med 30 procent.

Under första kvartalet ökade eftermarknadsförsäljningen av personbilsdäck i Norden med 2 procent, men minskade med 12 procent i Europa, jämfört med samma period 2011. I Ryssland ökade leveranserna från däcktillverkare till distributörer med 25 procent, tack vare bättre ekonomisk tillväxt och ökningen av nybilsförsäljningen.

Den sena vintern och snöfall i slutet av första kvartalet gjorde att sommardäcksäsongen började senare än vanligt och en del av försäljningen flyttades till andra kvartalet.

Försäljningen av skogsmaskiner minskade i slutet av 2011, men verkade komma i gång igen i slutet av första kvartalet då orderläget förbättrades hos skogsmaskinstillverkare. Efterfrågan på tunga specialdäck, som exempelvis gruv-, hamn- och industridäck fortsätter att öka, även om tillväxttakten är lägre.

Efterfrågan på lastbilsdäck och regummeringsmaterial har minskat tydligt i Europa.

I slutet av 2011 minskade råvarupriserna och tillgången var normal. Råvarupriserna och tillverkarnas råvarukostnader minskade under första kvartalet, jämfört med sista kvartalet 2011, men ökade tydligt jämfört med första kvartalet 2011. Råvarupriserna väntas stiga igen under andra halvåret 2012. För helåret 2012 väntas råvarupriserna stiga något, jämfört med 2011.

Efterfrågan och tillgången av personbilsdäck i premiumkvalitet verkar ligga i balans. När det gäller billigare däck verkar det vara lite överkapacitet på marknaden. När det gäller premiumprodukter har prisdisciplinen varit god på alla marknader.

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 37,5 procent under januari – mars och uppgick till 315,9 miljoner euro (229,7). Rörelseresultatet uppgick till 118,7 miljoner euro (84,1), vilket var en ökning på 41,2 procent.

Försäljningen av Nokian Tyres personbilsdäck ökade på alla marknader. Mest ökade försäljningen i Ryssland, både när det gäller vinter- och sommardäck. Mest ökade försäljningen av SUV-däck av de olika produktsegmenten. Av de sålda däcken i antal var 50 procent (54) vinterdäck. När det gäller personbilsdäck lyckades Nokian Tyres öka sina marknadsandelar i Ryssland och i Centraleuropa.

Nokian Tyres nya sommardäcksortiment med Nokian Hakka Blue och Nokian Z G2 som topprodukter har vunnit flera däcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa.

Tack vare ny produktionskapacitet på fabriken i Ryssland ökade produktionen (antalet däck) med 39 procent, jämfört med samma period i fjol. Fabrikerna i Nokian och Vsevolozhsk producerade med full kapacitet sju dagar i veckan. Produktiviteten ökade tack vare högre utnyttjandegrad och kapacitet.

Nokian Tyres orderläge för 2012 är starkt, speciellt i Ryssland. Hur försäljningen utvecklar sig i Centraleuropa är ännu inte helt klart. Viktiga satsningar under 2012 är förstärkandet av leveransförmågan på personbilsdäck, optimeringen av logistiken för att klara av den ökade produktionen samt lager och kundfordringar under kontroll.

Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres minskade med 4,8 procent och var till 27,0 miljoner euro (28,4). Rörelseresultatet uppgick till 3,8 miljoner euro (5,4), -30,2 procent.

Försäljningen av tunga däck minskade på grund av minskad efterfrågan på skogsmaskiner. Försäljningen av gruv-, hamn- och radialdäck ökade, speciellt i Ryssland och Nordamerika. Tack vare att maskintillverkningen, inklusive skogsmaskiner, återhämtade sig förbättrades även orderläget i slutet av första kvartalet, jämfört med samma tid 2011.

På grund av sämre efterfrågan beräknas Nokian Heavy Tyres försäljning minska under 2012, jämfört med 2011. Viktiga satsningar under 2012 är ökningen av eftermarknadsförsäljningen, utvidgningen av Vianor Industrial -nätet samt optimeringen av produktionen.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning ökade med 19,4 procent och uppgick till 50,1 miljoner euro (41,9). Rörelseresultatet var -10,4 miljoner euro (-13,1), +20,8 procent.

I slutet av perioden hade Vianor 179 (172) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Mest ökade försäljningen av tjänster och detaljförsäljningen av däck. Detaljförsäljningens andel av den totala försäljningen uppgick till 49 procent. Marginalerna förbättrades, men rörelseresultatet var ändå negativt på grund av verksamhetens stora säsongsberoende. Försäljningen av sommardäck till konsumenterna började sent på grund av den långa vintern och kom igång först i början av andra kvartalet.

Huvudsatsningar under 2012 är att förbättra försäljningen och marknadsandelar, utveckla affärsverksamheten bilservice och att öka kostnadseffektiviteten.

Under perioden ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 22 nya verkstäder på sina kärnmarknader. I slutet av perioden var Vianor verksam i 24 länder och de största kedjorna finns i Norden, Ryssland och Ukraina. I Vianor ingick i slutet av perioden totalt 932 anläggningar, varav 753 är partner- och franchisingverkstäder. I takt med utvidgningen av kedjan ökade även kedjans marknadsandelar.

Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att ha över 1 000 Vianor anläggningar i slutet 2012.

Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck ökade med 19,4 procent och uppgick till 12,6 miljoner euro (10,6). Bättre produktsortiment både vad gäller premium- och standarddäck ökade affärsområdets marknadsandelar i Norden samt i Central- och Östeuropa. Orderläget började minska under första kvartalet, främst beroende av den snabbt minskade efterfrågan i Centraleuropa. Utsikterna när det gäller försäljningen för resten av 2012 ser inte bra ut.

Viktigaste satsningar under 2012 är ökade försäljningsaktiviteter, förbättrade marknadsandelar på en avtagande marknad samt lager och kundfordringar under kontroll. Utvidgningen av verksamheten med hjälp av konceptet ”Vianor Truck” ska fortsätta i Ryssland, OSS-länderna och Östeuropa.

InvesteringarUnder januari - mars uppgick investeringarna till 39,1 miljoner euro (15,0).

För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran
tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com