ons maj 7 08:53 2014 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2014

Bättre läge på alla marknader – devalveringarna försämrar försäljningen

Utsikterna

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaderna i Norden, Centraleuropa och Nordamerika förväntas växa under år 2014. Den tydligt försämrade kursen på ryska rubeln har försämrat ekonomin i landet och minskat BNP:n, försäljningen av nya bilar och efterfrågan av däck. Efterfrågan på tunga specialdäck på Nokian Tyres kärnproduktsegment har börjat öka och förväntas klart öka även i fortsättningen. Prissättningsmiljön är fortfarande utmanande i alla produktgrupper under år 2014.

Nokian Tyres försäljningsvolym förväntas öka och bolagets marknadsläge väntas bli bättre på alla målmarknader år 2014. Omsättningen väntas dock minska på grund av valutautvecklingen samt på grund av den försämrade försäljningsmixen i Ryssland och OSS-länderna. Tillverkningen i Ryssland ger Nokian Tyres fortfarande konkurrensfördelar. 55 procent av produktionen i Ryssland går till export och skillnaden mellan exportinkomsterna i euro och produktionskostnaderna räknat i rubel har ökat. Minskade råvarukostnader väntas stödja lönsamheten och ge kostnadsfördelar på cirka 50 MEUR år 2014, vilket dock inte ensam kan kompensera det försämrade marknadsläget i Ryssland och OSS-länderna.  

År 2014 beräknas bolagets omsättning och rörelseresultat minska jämfört med år 2013.

Vd Kim Gran

”Under första kvartalet lyckades vi öka vår försäljningsvolymer än marknadstillväxten på alla våra viktigaste marknader. Vår marknadsledande ställning förstärktes i Norden och Ryssland och vi lyckades återigen öka våra marknadsandelar och vårt distributionsnät. Trots att försäljningen i euro minskade under första kvartalet så ökade vår bruttotäckningsprocent, lönsamheten var på relativt bra nivå och kassaflödet förbättrades. Bolaget är nettoskuldfritt och balansräkningen är stark, vilket tillsammans med vår produktionskapacitetreserv ger oss bra grund att utveckla vår affärsverksamhet vidare. År 2014 väntar vi att västmarknaderna kommer att återhämta sig i Centraleuropa, Norden och i Nordamerika. Vi kommer att ytterligare förbättra vår marknadsställning och vi strävar efter tillväxt och bra nivå för marginaler med hjälp av vårt förnyade samt framgångsrika produktsortiment, med hjälp av ökad distribution, vår starka industriella konstruktion och med hjälp av lägre råvarukostnader.

Trots att volymen i vår affärsverksamhet ökade så minskade vår omsättning, beroende på devalverade valutor, speciellt den ryska rubeln. Ökad sommardäcksförsäljning i Norden och Centraleuropa samt bra förhandsförsäljningen av vinterdäck i Ryssland garanterade oss en hygglig omsättning. Vårt expanderande distributionsnät i Centraleuropa börjar bära frukt då vår försäljning ökar mer än den genomsnittliga efterfrågan på marknaden. Vi lyckades öka vår försäljning i Centraleuropa med 21 procent, då marknaden ökade med 10 procent och när det gäller medelpriset så minskade den bara med en procent. Våra marknadsandelar förbättrades återigen på alla våra viktiga marknader, vilket förväntas ge fördelar när marknaderna fortsätter att återhämta sig.

Den ogynnsamma valutakursutvecklingen och ökad efterfrågan på vinterdäck i mellanprissegmentet i Ryssland minskade vårt medelpris. Vår bruttokapacitetsprocent förbättrades ändå, tack vare lägre råvarukostnader och ökad produktion. Den bättre utnyttjandegraden av produktionen och den höga andelen av produktionen i Ryssland förbättrade produktiviteten och minskade produktionskostnader.

Vi fortsätter att utvidga vårt distributionsnät med Vianor och vår enklare partnermodell Nokian TyresAuthorized Dealer (NAD) som våra spjutspetsar. Vi öppnade 29 nya Vianor-anläggningar under första kvartalet och totalt har vi nu 1 235 anläggningar i 27 länder. NAD-partnermodellen växte med 104 nya enheter under första kvartalet och omfattar nu 536 försäljningsställen i Italien, Tyskland, Ukraina, Kina, Danmark och Bulgarien. I Ryssland ingår 3 400 däck- och bilhandlare i vårt nätverk.

Vårt mål är att vi under 2014 är framgångsrika med hjälp av vårt förnyade produktsortiment, vårt expanderande distributionsnät och med hjälp av vår starka industriella konstruktion. Trots tuffare tider och motvind som råder just nu så tror vi på att Ryssland, som så ofta tidigare, växlar till bra tillväxt igen och att vårt Hakkapeliitta-team återigen lyckas vända det ändrade marknadsläget till sin fördel. ”

Marknadsläget

Världsekonomin förstärktes i slutet av 2013, främst med hjälp av de utvecklade ekonomierna. USA är tillväxtmotorn och deras satsningar på skifferenergi, ökade industriinvesteringar, bättre konkurrenskraft för industrin och den låga skuldsättningsgraden hos konsumenterna ökar den ekonomiska tillväxten. Den kinesiska ekonomin väntas förbli stabil och tillväxtprognosen för 2014 ligger på 7,5 procent. Den europeiska ekonomin har vänt till en liten tillväxt och ingen av de stora länderna är i en ekonomisk kris. Arbetslösheten har minskat i Europa och konsumenternas förtroende har förbättrats under de senaste månaderna. Världens BNP förväntas öka med 3,5-4,0 procent år 2014, även om många av de utvecklade ekonomierna är svaga och det finns vissa geopolitiska risker, exempelvis krisen i Ukraina.

Av Nokian Tyres kärnmarknader är den ekonomiska tillväxten i Norden svag men relativt jämn. År 2014 väntas BNP öka med 2 procent och utsikterna ser bäst ut i Sverige. På grund av stabilare oljepriser, den höga räntenivån, låga investeringar och Ukraina/Krim-krisen förväntas den ekonomiska tillväxten i Ryssland bli svag, 0-1 procent.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 15 procent under januari-mars, jämfört med samma period i fjol. Försäljningen av personbilsdäck ökade med 4 procent i Norden, medan försäljningen av vinterdäck ökade med 5 procent, jämfört med första kvartalet 2013. Försäljningen av både bilar och bildäck väntas öka under 2014.

Försäljningen av tunga specialdäck har börjat återhämta sig. Efterfrågan på skogsmaskindäck och industriella radialdäck började öka redan under andra hälften av 2013 och efterfrågan väntas fortsätta att öka under 2014. Efterfrågan på gruv- och hamndäck har också visat vissa tecken på förbättring. Tillverkarnas leveranstider när det gäller vissa produktsegment har blivit längre.

Efterfrågan på lastbilsdäck har återhämtat sig sedan 2013. Efterfrågan på premiumdäck ökade med 16 procent i Europa och 6 procent i Norden under första kvartalet, jämfört med samma tid i fjol. I Ryssland minskade efterfrågan med 17 procent. Återhämtningen väntas fortsätta på samtliga Nokian Tyres västmarknader under 2014.

Januari-mars 2014  

Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 11,4, vilket var 32,2 procent (27,4) av koncernens totala försäljning.  Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna minskade med 23,4 procent, vilket var 41,9 procent (51,8) av koncernens totala försäljning. Försäljningen till Ryssland minskade med 20,2 procent. Försäljningen till övriga Europa ökade med 19,4, vilket var 17,3 procent av koncernens totala försäljning. Försäljningen till Nordamerika ökade med 16,6 procent, vilket var 8,1 procent (6,6) av koncernens totala försäljning.

Koncernen hade i genomsnitt 4 151 (4 030) anställda och i slutet av perioden 4 176 (4 080) anställda. Däckkedjan Vianor, som koncernen äger, hade i slutet av perioden 1 496 (1 408) anställda och i Ryssland fanns 1 345 (1 269) anställda.

Under första kvartalet 2014 uppgick investeringarna till 17,1 MEUR (47,6 MEUR).

Personbilsdäck

Försäljningsvolymen för Nokian personbilsdäck ökade globalt med 9 procent under första kvartalet, jämfört med samma tid i fjol. Värdet på försäljningen i euro minskade, på grund av devalveringen av valutor och försämrade försäljningsmix i Ryssland och OSS-länderna. Försäljningsvolymen ökade även i Ryssland, marknadsläget förstärktes och bolaget förstärkte sin ställning som marknadsledare när det gäller premiumdäck och medeldyra däck. Marknadsandelarna förbättrades även i Norden, Centraleuropa och Nordamerika.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade, beroende på sämre försäljningsmix i Ryssland och det fortsatta pristrycket på samtliga marknader. Vinterdäckens andel av antalet sålda däck totalt var 62 procent (58 procent). Andelen medeldyra däck var stor under första kvartalet.

Råvarupriserna (€/kg) minskade med 20 procent, jämfört med samma period förra året, vilket tillsammans med den ökade produktiviteten stödde marginalerna.

Det nya sommardäcksortimentet med Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green, Nokian Line och Nokian Z SUV som främsta produkter vann många sommardäcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa under våren 2014. Under 2013 förnyas sortimentet av vinterdäck totalt, med sammanlagt fem nya produktfamiljer. Under hösten 2013 vann bolagets produkter ett stort antal vinterdäcktester i Norden och Ryssland, vilket väntas öka försäljningen av vinterdäck år 2014. Nokian produkter vann även många vinterdäcktester på kärnmarknader i Centraleuropa.

Prioriteringar för 2014 är maximerad försäljning på samtliga marknader, nya marknadsandelar på kärnmarknaderna och i Central-Europa med hjälp av nya produkter, större distributionsnät, bättre produktivitet och optimalt kapacitetsutnyttjande.

Nokian Heavy Tyres

Efterfrågan var bättre på samtliga Nokian Heavy Tyres produktkategorier. Orderläget är bra och inom vissa produktkategorier översteg efterfrågan leveranskapaciteten under första kvartalet. Försäljningen ökade med 4 procent under januari-mars, varav försäljningen av skogsmaskinsdäck ökade med 43 procent. Medelpriset sjönk, beroende på den utmanade prissättningsmiljön. Lägre råvarupriser och bättre produktivitet stödde marginalerna.

Lastbilsdäck och regummeringsmaterial

Försäljningen av lastbilsdäck minskade under första kvartalet, jämfört med samma tid 2013. Försäljningen ökade dock bra i Norge, Finland, Tjeckien, Polen och Kroatien. Bättre produktsortiment, både vad gäller premium- och standarddäck, ökade marknadsandelarna för lastbilsdäck i Ryssland.

Under sista kvartalet 2013 genomfördes en omorganisation som innebär att även resultatenheten lastbilsdäck nu ingår i Nokian Heavy Tyres. Den nya organisationen började gälla från början av 2014. Synergifördelarna väntas bli synliga både i försäljningen och i fasta kostnader redan under år 2014.

Efterfrågan väntas öka både när det gäller viktigaste tunga specialdäck och lastbilsdäck. Tillväxt väntas både vad gäller original- och eftermarknadsdäck. Bolagets mål är att speciellt öka försäljningen av skogsmaskinsdäck, tunga radialdäck samt vinterdäck för lastbilar. Dessutom är målet att öka produktionen och lönsamheten.

Vianor

I slutet av perioden hade Vianor 186 (182) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Vianor lyckades med sitt strategiska mål: att öka distributionsnätet och att fungera som prissättare när det gäller marknadspriserna. Vianor lyckades vinna marknadsandelar, trots ett utmanande marknadsläge. Sommardäcksäsongen började redan i mars i Norden, vilket ökade försäljningen under första kvartalet. Rörelseresultatet för första kvartalet var dock negativt, vilket är normalt för säsongen.

Utvecklingen av verksamheten från däckförsäljning till bilservice på anläggningarna fortsätter genom investeringar och genom köp av lokala bilserviceföretag. Fram till slutet av redovisningsperioden har Vianor förvärvat 50 företag och deras bilservicetjänster har integrerats till Vianor. Tjänsteförsäljningen ökade med 36 procent under första kvartalet och dess andel av omsättningsökningen uppgick till 45 procent.

Utvidgningen av Vianor-nätet samt ökningen av däck- och tjänsteförsäljningen utvecklar sig enligt planerna.

Franchising- och partnernätet

Under januari-mars expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätet med 29 nya försäljningsställen på Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av första kvartalet ingick i Vianor-nätet 1 235 försäljningsställen, varav 1 049 var partner- eller franchisingföretag. Vianor är aktivt i 27 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att det finns 1 340 försäljningsställen i slutet av 2014.

Den enklare partnermodellen Nokian TyresAuthorized Dealer (NAD), som lanserades år 2012, expanderade under första kvartalet med 104 nya avtal till 536 försäljningsställen i Italien, Tyskland, Ukraina, Kina, Danmark och Bulgarien. Målet är att det finns över 900 NAD-ställen i slutet av 2014.

För ytterligare information kontakta:
Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com