fre maj 8 08:00 2015 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2015: Tillväxt i väst – fortfarande utmaningar i Ryssland

Januari-mars 2015

  • Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR (311.9 MEUR Q1/2014).
  • Rörelseresultatet uppgick till 48.3 MEUR (68.4 MEUR), -29.4 procent.
  • Periodens vinst efter skatt uppgick till 135.3 MEUR (38.7), +249.3 procent.
  • Resultatet per aktie var 1.02 euro (0.29 euro), +249.5 procent.

Bruttoförsäljningen på marknaderna 

  Tillväxt % % av totalförsäljningen under Q1 2015 % av totalförsäljningen under Q1 2014
Nordiska länder  6.8 38.7 32.2
Ryssland och CIS -43.4 26.7 41.9
Övriga Europa 5.6 20.5 17.3
Nordamerika 49.0 13.7 8.1

Nettoförsäljningen på affärsområden 

  Tillväxt % % av totalförsäljningen under Q1 2015 % av totalförsäljningen under Q1 2014
Personbilsdäck  -15.9 69.1 74.6
Heavy Tyres 8.8 12.5 10.4
Vianor 11.2 18.3 15.0

PERSONBILSDÄCK
Januari-mars 2015

  • Omsättningen på affärsenheten personbilsdäck uppgick till 207.6 MEUR (246.9 MEUR Q1/2014), -15.9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 60.1 MEUR (80.0), -25.0 procent.

NOKIAN HEAVY TYRES
Januari-mars 2015

  • Omsättningen på Nokian Heavy Tyres uppgick till 37.6 MEUR (34.6 MEUR Q1/2014), +8.8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 6.7 MEUR (4.5), +50.1 procent.

VIANOR
Januari-mars 2015

  • Omsättningen på däckkedjan Vianor uppgick till 55.0 MEUR (49.5 MEUR Q1/2014), +11.2 procent.
  • Rörelseresultatet var -12.6 MEUR (-12.0), -5.0 procent.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 21.9 MEUR (17.1 MEUR).

Marknadsutsikter

Under 2015, med aktuella valutakurser, förväntas omsättningen och rörelseresultatet minska något jämfört med år 2014.

Vd Ari Lehtoranta

”Slutet av år 2014 var mycket ostabilt i Ryssland. Oljepriserna, värdet av rubeln och köpvanorna förändrades från dag till dag och följde även de små geopolitiska och ekonomiska förändringarna. Läget har dock stabiliserats och årets första kvartal har gått enligt våra planer. Valutakurserna och den försenade starten av försäljningen av vinterdäck i Ryssland har påverkat oss mest negativt. Även om marknaderna i sin helhet har minskat i Ryssland och CIS så har vi lyckats öka våra marknadsandelar, volymer och marginaler på alla andra marknader, tack vare vårt konkurrenskraftiga produktsortiment, expansiv distribution, bättre produktivitet och utmärkta medarbetare.

Valutakursändringarna minskade vår omsättning för helåret med 29.1 miljoner euro. Lokala prisförändringar och den ökande efterfrågan av SUV-däck kompenserade bortfallet delvis. Tillsammans med att råvarupriserna minskade med cirka 15 procent hjälpte det oss att ligga på en tillfredställande vinstnivå på 17.2 procent. Efter skattebeslut fick vi tillbaka skatter på 100.3 miljoner euro för åren 2007-2010, vilket förbättrade periodens vinst lika mycket.

Vårt distributionsnätverk fortsätter att expandera. Antalet Vianor-anläggningar är nu uppe på 1,371, NAD-nätverket omfattar 930 anläggningar och partnerkonceptet N-Tyre i Ryssland omfattar nu 67 anläggningar. Vår produktportfölj är konkurrenskraftig, vi har lanserat nya vinterdäck och året-runt-däck för Centraleuropa och Nordamerika och har klarat oss bra i biltidningarnas däcktester. Nokian Heavy Tyres och Vianor har ökat försäljningen och Heavy Tyres även sin lönsamhet. Vianors vikande lönsamhet beror på säsongsfaktorer.

Trots att det fortfarande är svårt att bedöma utvecklingen av marknaderna i Ryssland och CIS-länderna så tror vi på framtiden. Vi står fortfarande på vår analys för detta år och ser positivt på våra möjligheter till tillväxt i framtiden.”

Marknadsläget

USA fortsätter att vara tillväxtmotorn med sin stödjande finanspolitik, ökande industriproduktion och stark sysselsättningsgrad. Den europeiska ekonomin visade tecken på förbättring i början av 2015 när den europeiska centralbanken ECB presenterade ett ekonomiskt stödprogram på 1 200 miljarder euro i syfte att förbättra den ekonomiska aktiviteten i EU-området. Eftersom många av de utvecklande ekonomierna är svaga och de geopolitiska riskerna fortfarande finns kvar, beräknas den globala BNP-ökningen uppgå till 3.8 procent under år 2015.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 4 procent under första kvartalet 2015 på årsbasis. Marknadsvolymen för personbilsdäck ökade med 9 procent, jämfört med första kvartalet 2014. Inga större förändringar på efterfrågan på däck förväntas under 2015.

Efterfrågan på tunga specialdäck varierar kraftigt mellan produkterna och marknaderna, men det allmänna intrycket inom affärsområdet är positivt. Efterfrågan på original skogsmaskindäck var stort under första kvartalet. Även om det finns vissa tecken på att efterfrågan har passerat sin topp, så kommer den ökade användningen av trä och den goda lönsamheten på massaindustrin öka efterfrågan på skogsmaskiner och däck även under 2015.

Efterfrågan på lastbilsdäck varierade mellan områden. Inköp av premiumdäck minskade med 1 procent i Europa, men efterfrågan i de nordiska länderna ökade med 17 procent på årsbasis. I Ryssland minskade efterfrågan på premiumlastbilsdäck med 3 procent jämfört med första kvartalet 2014. Efterfrågan på lastbilsdäck förväntas i år ligga på samma nivå som förra året på samtliga Nokian Tyres västmarknader. I Ryssland förväntas efterfrågan minska.

Råvarupriserna

Råvarupriserna var fortsatt låga, men förväntas stiga under andra halvåret 2015. Nokian Tyres råvarukostnader (€/kg) minskade med 15.4 procent under första kvartalet 2015 på årsbasis. Råvarukostnaderna väntas minska med cirka 5 procent under 2015, vilket skulle ge kostnadsfördelar med cirka 15 miljoner euro, jämfört med 2014.

Personbilsdäck

Omsättningen minskade, huvudsakligen på grund av devalveringen av rubeln och den klart minskade försäljningen i Ryssland. Försäljningsvolymen ökade på alla andra marknader. Försäljningen ökade mest i Nordamerika, vilket fick ytterligare fart på grund av den lägre dollarkursen. Företagets marknadsandelar ökade i Centraleuropa och Nordamerika.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade, beroende på devalveringar. Försäljningsmixen påverkades negativt av att andelen vinterdäck i mixen minskade till 58 procent (62 %). Priset har sänkts i vissa länder, vilket visar att konkurrensen ökar och att de lägre råvarukostnaderna påverkar priserna. Lokala prishöjningar i Ryssland stöder dock utvecklingen av ASP. Försäljningsmixen och prisförändringar generellt påverkade positivt ASP. Av de olika produktsegmenten hade speciellt premiumsommardäck en positiv påverkan på mixen.

Hösten 2014 dominerade Nokian Tyres vinterdäcktester och vann ett stort antal tester i nordiska och ryska biltidningar. Speciellt positivt är att Nokian Tyres vinterdäck även vann många tester i centraleuropeiska biltidningar, vilket var en stor framgång för Nokian Tyres. Även nya Nokian sommardäcksortiment vann många sommardäcktester i Centraleuropa under våren 2015. Ständiga lanseringar av nya produkter med nya innovationer, som förbättrar säkerheten, komforten och miljön, har förstärkt varumärket och prisbilden för Nokian Tyres.

Nokian Heavy Tyres

Efterfrågan låg på god nivå på Nokian Heavy Tyres västmarknader inom de viktigaste produktsegmenten. Affärsområdets leveranskapacitet ökade på årsbasis, vilket ökade omsättningen. Försäljningen av skogsmaskinsdäck ökade med 14 procent och försäljningen av lantbruksdäck utvecklades positivt. Försäljningen ökade mest i Nordamerika och även tillväxtutsikterna för resten av året ser bäst ut där. Försäljningen i Ryssland och CIS påverkades negativt på grund av devalveringarna mot euron.

Det genomsnittliga försäljningspriset på årsbasis minskade en aning på grund av den utmanade prissättningsmiljön, speciellt vad gäller lastbilsdäck. Ökade försäljningsvolymer och minskade fasta kostnader förbättrade dock rörelseresultatet betydligt. Marginalerna stöddes av lägre råvarupriser och bättre produktivitet.

På årsbasis ökade produktionen (ton) med 34 procent under första kvartalet, tack vare moderniseringar i fabriken och ökad automation under år 2014. Den ökade leveranskapaciteten kommer att stödja försäljningen under 2015.

Vianor

I slutet av perioden hade Vianor 195 (186) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland.

Vianor lyckades med sitt strategiska mål att öka distributionen och att erövra nya marknadsandelar i det utmanande marknadsläget. Vårsäsongen med omfattande sommardäcksförsäljning började redan i mars i de nordiska länderna, vilket stödde försäljningen under första kvartalet. Serviceförsäljningen ökade med 9.4 procent, inklusive ökningen av försäljningen av bilservice med 13.4 procent. Detaljhandelns andel var 48 procent av Vianors totala försäljning. Det operativa resultatet var negativt under första kvartalet och minskade en aning på årsbasis på grund av ökade kostnader för expansionen av däckkedjan.

Den gradvisa förändringen av verksamhetsmodellen från däckförsäljning till bilservice fortsätter med investeringar och lokala förvärv av bilverkstäder. I slutet av perioden hade totalt 59 bilverkstäder förvärvats och integrerats i Vianors anläggningar i Norden.

Franchising- och partnernätet

Under första kvartalet 2015 expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätverk med 16 nya försäljningsställen på Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av perioden ingick 1,371 försäljningsställen, varav 1,176 var partnerföretag, i Vianor-kedjan. Vianor är aktivt i 27 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Som resultat av expansionen ökade Nokian Tyres marknadsandel i varje respektive land. Utvidgningen av partnernätverket kommer att fortsätta.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) fortsatte sin expansion under första kvartalet 2015 med 61 nya försäljningsställen till 930 försäljningsställen i 14 europeiska länder och i Kina. N-Tyre, det nya Nokian Tyres partnernätverket, har 67 anläggningar i Ryssland och Kazakhstan.

För ytterligare information kontakta:
Vd Ari Lehtoranta +358 10 401 7733

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/releases