ons maj 4 08:00 2016 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari-mars 2016

Försäljningen ökade i Centraleuropa och i Norden, bättre lönsamhet

Januari – mars 2016 

 • Omsättningen minskade med 1,9 % och var 275,8 MEUR (1-3/2015: 281,3 MEUR). Valutakursförändringarna påverkade omsättningen negativt med 14,6 MEUR, jämfört med kursnivån 1-3/2015.
 • Rörelseresultatet ökade med 4,6 % och var 50,5 MEUR (48,3). Rörelseresultat i procent var 18,3 % (17,2 %).
 • Periodens vinst minskade med 70,5 % och uppgick till 39,9 MEUR (135,3). Under januari-mars 2015 returnerade bolaget till sitt ekonomiska resultat extraskatter och förseningsräntor på 100,3 MEUR från åren 2007-2010, efter beslutet att det tidigare skattebeslutet inte var befogat. Exklusive skattebeslutet ökade periodens vinst med 13,8 % jämfört med Q1/2015.
 • Resultat per aktie var 0,30 euro % (1,02 euro).

Marknadsutsikter för hela året (uppdaterad)

Under 2016, förutsatt att valutakurserna ligger på nuvarande nivå, beräknas omsättningen och rörelseresultatet ligga på samma nivå som år 2015. Q2/2016 blir sämre än Q2/2015, beroende på att försäljning sker närmare säsongen och kunder samt på grund av stora vinterdäcklager i Ryssland och Nordamerika.

Tidigare marknadsutsikter (2016-02-05)

Under 2016, förutsatt att valutakurserna ligger på nuvarande nivå, beräknas omsättningen och rörelseresultatet ligga på samma nivå som år 2015.

Vd Ari Lehtoranta:

”Vår marknadsprestation har startat enligt förväntningarna. Utmaningarna i Ryssland fortsätter och både försäljningen av nya bilar och däckmarknaden minskade. Vinterdäckleveranser både i Nordamerika och Ryssland har varit lägre på grund av stora lagernivåer hos kunder. Vi har lyckats öka vår försäljning av sommardäck på alla våra marknader och försäljningen av vinterdäck speciellt i Centraleuropa. Vi har vunnit marknadsandelar på nästan alla våra marknader och har behållit vår starka ställning i Norden.

Försäljningen av tunga däck låg på samma nivå som förra året, men lönsamheten ökade. Nokian Heavy Tyres produktivitet förbättrades återigen tvåsiffrigt och inom segmentet Personbilsdäck med 4 %. Försenad vårsäsong påverkade Vianors resultat.

Produktionsvolymerna låg på högre nivå än förra året. Råvarupriserna fortsatte att minska och våra egna lägre produktionskostnader stödde lönsamheten. Utvecklingen av medelpriserna var negativt. Medelpriserna påverkades av valutakurser, produktmix och även av lokala prissänkningar. Den negativa medelprisutvecklingen minskade vår omsättning med 1,9 %, jämfört med förra året. Valutorna hade en negativ påverkan på 14,6 MEUR, vilket innebär att omsättningen hade ökat med 3 % om valutorna hade varit jämförbara. Allt som nämns här ovan förbättrade lönsamheten. Rörelseresultatet ökade med 4,6 % jämfört med förra året.

Tillväxten inom våra varumärkta distributionsnät utvecklade sig mer sakta. Våra distributionsnät Vianor, NAD och N-Tyre expanderade med 18 nya anläggningar. Det finns nu totalt 1 475 Vianor-anläggningar och 1 377 NAD/N-Tyre-anläggningar. Det ekonomiska läget i Ryssland och CIS-länder bromsar nätets tillväxt en aning, eftersom några partneranläggningar har stängts.

Vi upprepar våra marknadsutsikter för helåret. Vi meddelade redan i februari att försäljningen kommer att koncentreras till andra halvåret mer än förra året. Med hänsyn taget till förändrade leveranstider är det första kvartalet sämre än motsvarande kvartal förra året.

Under årets första månader hade vi både positiva och negativa nyheter. Vi lyckades nå ett avtal för vår personbilsdäcksfabrik i Nokia. Avtalet kommer att öka flexibiliteten i produktionen och garanterar våra anställda minst två och ett halv års skydd mot permitteringar och uppsägningar. Direkt efteråt rapporterade vi om våra tidigare sätt att hantera tidningstester och om hur vi har rättat till det i våra egna processer. Vi kommer att fortsätta arbetet tillsammans med alla viktiga aktörer för att skapa gemensamma testprinciper för hela branschen.

Jag vill återigen tacka alla våra medarbetare för ett bra resultat i en svår miljö. Våra distributionskunder är mycket nöjda för vårt stöd och vår service som vi har gett till dem under senare tid. Jag är stolt över vad vi gör och när vi rättade till våra metoder när det gäller tidningstester så är jag även stolt över hur vi gör saker och ting. Det här ger mig hopp om en positiv framtid.”

Marknadsläget

Världsekonomin fortsätter att växa måttligt under 2016 och 2017, även om den får stöd av billig olja, låga räntor och en liten tillväxt på utvecklingsmarknader. Den värsta stormen på marknader är nu över. Även om tillväxten kommer att bli rätt så måttlig och det finns osäkerhetsfaktorer så är risken för en världsomfattande recession liten under 2016. Den globala BNP-ökningen väntas uppgå till 3,1 procent under år 2016. För Norden är BKT-prognosen +0,5 - +3,8 %, för Europa (inkl. Norden) +1,3 %, för USA +2,0 och för Ryssland väntas BNP minska med 1 – 2 %.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 9 % under januari-mars, jämfört med samma tid i fjol. Marknaden för personbilsdäck ökade med 1 % jämfört med första kvartalet 2015. Tillväxten för helåret 2016 väntas hålla sig på samma nivå.

Efterfrågan på tunga specialdäck globalt varierade kraftigt mellan produkterna och marknaderna under januari-mars. Efterfrågan på original skogsmaskinsdäck var fortsatt stor. Den ökande användningen av trä och den goda lönsamheten i massaindustrin förväntas öka efterfrågan på skogsmaskiner och däck även under de kommande kvartalen.

Under första kvartalet 2016 ökade inköpen av premiumdäck för lastbilar med 6 % i Europa och minskade med 13 % i Norden, jämfört med samma period i fjol. Efterfrågan ökade i Nordamerika. I Ryssland ökade efterfrågan av premiumlastbilsdäck med 22 % jämfört med första kvartalet i fjol. Efterfrågan på lastbilsdäck väntas i år öka eller ligga på samma nivå som förra året på samtliga Nokian Tyres västmarknader. I Ryssland förväntas efterfrågan ligga på låg nivå, även om den ökade under första kvartalet.

Råvarupriserna

Råvarupriserna (euro/kg) minskade med 12,2 % under första kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Råvarukostnaderna väntas minska med cirka 5 % under 2016, vilket skulle ge kostnadsfördelar med cirka 15,0 miljoner euro, jämfört med 2015.

Omsättningsutvecklingen på marknaderna 

                                            Tillväxt %      % av totalförsäljningen    % av totalförsäljningen

                                                                 1-3 2016                              1-3 2015

Nordiska länder                     3,5             40,8                                     38,2

Ryssland och CIS                 -29,0              19,1                                     26,1

Övriga Europa                    17,7              25,2                                     20,8

Nordamerika                         -5,7           13,9                                     14,3

 

Omsättningsutvecklingen på affärsområden 

                                            Tillväxt %      % av totalförsäljningen    % av totalförsäljningen

                                                                 1-3 2016                             1-3 2015

 

Personbilsdäck                    -2,5              68,9                                     69,1

Heavy Tyres                        -0,2              12,8                                     12,5

Vianor                                  -2,3              18,3                                     18,3

 

Investeringar

Investeringarna uppgick till 19,1 MEUR (21,9 MEUR).

PERSONBILSDÄCK

1-3 2016

 • Omsättningen för affärsenheten personbilsdäck uppgick till 202,4 MEUR (207,6 MEUR Q1/2015), -2,5 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 62,3 MEUR (60,1), +3,7 %.
 • Rörelseresultat i procent var 30,8 % (28,9)

Omsättningen minskade en aning under första kvartalet, huvudsakligen beroende på den minskade försäljningsvolymen i Ryssland och devalveringen av rubeln. På alla andra marknader ökade volymerna. I Europa sköts försäljning trendmässigt närmare konsumentsäsong. Bolagets försäljning av sommardäck ökade på samtliga huvudmarknader.

Det genomsnittliga försäljningspriset i euro minskade under första kvartalet, beroende på valutakursförändringar, produktmix och lokala prissänkningar. Vinterdäckens andel av försäljningsmixen var 44 % (52 %), sommardäckens andel 44 % (39 %) och All-Season-däckens andel 12 % (9 %). Det skedde några förändringar på försäljningsmixen under perioden. Försäljningen av All-Season-däck ökade klart och även sommardäckens andel ökade. Den tuffa konkurrensen och faktumet att en del av de minskade råvarupriserna förflyttades till produktpriserna ledde till vissa prissänkningar i några länder.

Bolaget informerade i februari 2016 att dess metoder när det gäller däcktester inte alltid har motsvarat Nokian Tyres hållbara arbetssätt. Även om metoderna har blivit klart bättre under årens lopp så beslutade bolaget hösten 2015 att utreda saken. Efter utredningen har Nokian Tyres säkerställt att alla eventuella felaktiga metoder när det gäller tester har rättats till. Bolaget har samtidigt skärpt sina arbetsmetoder i syfte att öka öppenheten och transparensen i all sin verksamhet. För att öka transparensen i kommande tester och för att få gemensamma principer och processer för hela branschen har Nokian Tyres inlett att arbete med andra aktörer i branschen för att skapa gemensamma etiska regler för däcktester. Mer information: https://www.nokiantyres.se/testdack-faq/.

NOKIAN HEAVY TYRES

1-3 2016

 • Omsättningen för Nokian Heavy Tyres uppgick till 37,6 MEUR (37,6 MEUR Q1/2015), - 0,2 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,9 MEUR (6,7), +32,7 %.
 • Rörelseresultat i procent var 23,7 % (17,9)

Efterfrågan låg på god nivå inom Nokian Heavy Tyres viktigaste produktsegment. Försäljningen av skogsmaskinsdäck gick fortsatt bra och det gick även hyffsat inom de övriga produktsegmenten. Försäljningen i Norden låg på bra nivå och ökade i Ryssland. På grund av tajmningen av leveranser minskade försäljningen i Nordamerika och övriga Europa.

Det genomsnittliga försäljningspriset, jämfört med samma tid året innan, minskade en aning på grund av den utmanande prissättningsmiljön och produktmixen. Rörelseresultatet blev dock klart bättre tack vare större volymer av egna produkter, minskad andel av original försäljning och bättre produktivitet. Kostnadsbesparingar på råvaror stödde lönsamheten.

VIANOR

Eget försäljningsnät

1-3 2016

 • Omsättningen för däckkedjan Vianor uppgick till 53,8 MEUR (55,0 MEUR Q1/2015), -2,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MEUR (-12,6), -16,9 %.
 • Rörelseresultat i procent var -27,3 % (-22,9)

I slutet av perioden hade Vianor 201 (195) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland.

Omsättningen minskade i de nordiska länderna jämfört med förra året. Omsättningen minskade i Finland och Sverige, men ökade i Norge. Försäljningen av personbilsdäck ökade lite. Försäljningen av lastbilsdäck minskade jämfört i fjol. Även försäljningen av tunga däck minskade. Serviceförsäljningen ökade med 2,3 %, inklusive ökningen av bilserviceförsäljningen med 2,0 %. Detaljhandelns andel var 47 % av Vianors totala försäljning. Avsaknaden av vinterförhållanden och försenad säsong försämrade Vianors rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2015.

Den gradvisa förändringen av verksamhetsmodellen från däckförsäljning till bilservice fortsätter med investeringar och förvärv av bilverkstäder. I slutet av perioden hade totalt 65 bilverkstäder förvärvats och deras bilservicetjänster integrerades i Vianors anläggningar i Norden.

Franchising- och partnernätet

Under januari-mars var antalet Vianor-anläggningar oförändrad. I slutet av perioden ingick 1 475 försäljningsställen, varav 1 274 var partnerföretag, i Vianor-kedjan. Vianor är aktivt i 26 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Utvidgningen av partnernätverket kommer att fortsätta.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) fortsatte sin expansion under perioden med 13 nya avtal till 1 270 försäljningsställen i 19 europeiska länder och i Kina. Nokian Tyres N-Tyre partnernätverk ökade under perioden med 5 anläggningar och har nu 107 anläggningar i Ryssland och CIS-länder.

För ytterligare information kontakta:

Vd Ari Lehtoranta +358 10 401 7733

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/releases