fre november 4 08:37 2011 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – september 2011Starkt resultat på tredje kvartalet, högt orderläge

  • Koncernens omsättning ökade med 41,3 procent till 974,3 miljoner euro (689,4, 1-9/2010)
  • Rörelseresultatet ökade med 100,2 procent och uppgick till 261,0 miljoner euro (130,4)
  • Resultatet före skatt ökade med 99,5 procent och var 244,4 miljoner euro (122,5)
  • Nettoresultatet ökade med 100,4 procent och uppgick till 214,6 miljoner euro (107,1)
  • Resultatet per aktie steg med 96,7 procent och uppgick till 1,66 euro (0,85)
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -253,1 miljoner euro (-39,3)
  • Medeltal anställda var 3 774 (3 262) och i slutet av perioden var antalet anställda 3 961 (3 411)

UtsikternaLeveranserna av personbilsdäck har ökat avsevärt och efterfrågan fortsätter att vara stark under resten av året på Nokian Tyres kärnmarknader, trots osäkerhetsfaktorer i världsekonomin. Små lager i distributionsleden, ökad försäljning av bilar och en tydlig ökning av vinterdäckförsäljningen i Europa, Ryssland och OSS-länderna gör det möjligt att tillväxten kan fortsätta. Efterfrågan på tunga däck kommer att vara god under resten av året, men ökningen av orderläget håller på att avmattas.

Vd Kim Gran”Våra framgångar under det första halvåret fortsatte under tredje kvartalet och försäljningen, produktionen samt produktiviteten ökade kraftigt.

Försäljningen ökade avsevärt på bolagets samtliga kärnmarknader och vi vann ytterligare marknadsandelar. Den lyckade lanseringen av vårt nya däck, testvinnaren Nokian WR D3, för centraleuropeiska marknader samt den starka försäljningen av Hakkapeliitta vinterdäck i Norden och Ryssland ökade vår tillväxt och medelpriserna. Tack vare den bättre försäljningsmixen och prisförhöjningarna lyckades vi öka våra marginaler. Vi fortsatte att expandera vår distributionskedja och spjutspetsen är Vianor som nu har över 873 anläggningar, en ökning med 102 nya anläggningar under perioden.

Båda av våra fabriker producerar med full kapacitet och vår produktion ökade med 51 procent (räknat i ton) jämfört med samma period förra året, vilket dock inte helt motsvarade ökningen av efterfrågan. Produktionen på våra nya produktionslinjer 9 och 10 på fabriken i Ryssland startade enligt planerna. Under fjärde kvartalet fortsätter vi att öka produktionen på våra nya produktionslinjer, vilket innebär att produktionen, produktiviteten och vår servicegrad kommer ytterligare att öka.

Bolagets försäljning och resultat för 2011 är enkla att förutspå eftersom vår försäljning kommer klart korrelera med vår ökade produktion. Säsongens goda medelpriser samt dämpade råvarupriser och kostnader hjälper oss att behålla vår goda lönsamhet.

Himlen ser rätt så klar ut för resten av året och vi har fortfarande medvind i våra segel. Vi går mot år 2012 starkare än någonsin och är beredda att utnyttja alla möjligheter samt övervinna utmaningarna, oavsett hur de än kan se ut.”

MarknadslägetTillväxten i världsekonomin började plana av under perioden. Bruttonationalprodukten ökade mindre än beräknat i flera länder, vilket ledde till att de justerade ner sina ekonomiska förväntningar. De viktigaste ekonomierna väntas fortfarande växa, tack vare lös penningpolitik och lågt ränteläge, även om ökningstakten minskar. Ekonomierna på Nokian Tyres kärnmarknader, särskilt i Nordeuropa och Ryssland, har haft en relativt bra utveckling. I den europeiska ekonomin skapar den ökade skuldsättningen av länderna oro om hur det kommer att påverka finansmarknaderna, och vi vet ännu inte hur det kommer att sluta. Hittills har det inte märkbart påverkat konsumtionen inom den privata sektorn. Den världomspännande makroekonomiska osäkerheten har ökat, vilket kan försämra efterfrågan år 2012.

Under perioden beräknas eftermarknadsförsäljningen av personbilsdäck ha ökat med fyra procent i Norden och fem procent i Europa, jämfört med januari-september 2010. I Ryssland ökade däcktillverkarnas leveranser till distributörer med över 30 procent, tack vare landets bättre ekonomi, små lager hos distributörer och stark tilltro hos konsumenterna.

Vintern blev snörik och längre i Europa och Ryssland, vilket ökade försäljningen av vinterdäck kraftigt och lagren hos distributörer blev små. Sommardäcksmarknaden i Europa låg på samma nivå som 2010, men försäljningen ökade kraftigt i Ryssland. Tack vare den snabbt ökade efterfrågan hade distributörer små lager, särskilt vad gällde vinterdäck, vilket gjorde att det ibland var brist på däck hos distributörer och detaljhandlare. Efterfrågan inom däckbranschen förväntas öka kraftigt under 2011 och både försäljningen och medelpriserna väntas öka.

Efterfrågan på tunga specialdäck kommer att vara god under resten av året vad gäller tillverkningen av skogsmaskiner samt hamn- och gruvmaskindäck. Det finns vissa tecken på att efterfrågan börjar avmattas, vilket beror på sämre efterfrågan och priser inom cellulosa, metaller, råvaror och livsmedel.

Efterfrågan på lastbilsdäck var fortsatt stark, vilket skapade brist på däck på eftermarknaden.

I sin helhet ser marknadsläget bra ut på Nokian Tyres huvudmarknader och efterfrågan på personbils- och lastbilsdäck överstiger tillgången.

Priset på naturgummi och oljebaserade råvaror har ökat avsevärt sedan början av 2009 och fram till mitten av 2011 och de har varit brist på vissa råvaror. I början av 2011 steg råvarupriserna ytterligare, vilket tvingade däcktillverkarna att höja sina priser. I slutet av perioden har råvarupriserna minskat och tillgången på råvaror har normaliserats. Däcktillverkarnas råvarukostnader ökade fortfarande under tredje kvartalet på grund av råvarulager som har skaffats med högre priser. Däcktillverkarna har fortsatt att öka sina priser, men i lägre takt än tidigare. Prisdisciplinen inom branschen har varit god.

Juli-september 2011Koncernen Nokian Tyres omsättning under juli – september 2011 ökade med 41,2 procent till 346,3 miljoner euro (245,2). Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 23,5 procent och till Ryssland med 63,2 procent. Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna tillsammans ökade med 81,3 procent. Försäljningen till Central- och Östeuropa ökade med 45,3 procent och försäljningen till Nordamerika minskade med 37,8 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 95,4 miljoner euro (48,3). Resultatet före skatter uppgick till 89,1 miljoner euro (39,6). Nettoresultatet uppgick till 78,1 miljoner euro (34,5). Resultatet per aktie uppgick till 0,60 euro (0,27).

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 48,5 procent under januari – september och uppgick till 732,7 miljoner euro (493,3). Rörelseresultatet uppgick till 262,0 miljoner euro (135,6), vilket var en ökning med 93,2 procent.

Efterfrågan på personbilsdäck fortsatte att öka. Huvuddelen av Nokian Tyres försäljningsökning kom från Ryssland, men försäljningen gick mycket bra på företagets samtliga kärnmarknader. Mest ökade försäljningen av SUV-däck. Nokian Tyres ökade sina marknadsandelar inom segmentet personbilsdäck i Norden, Ryssland och Europa. Den stora efterfrågan översteg bolagets leveransförmåga och försäljning flyttades till fjärde kvartalet och år 2012.

Nokian Tyres nya sommardäckmodeller, särskilt Nokian Hakka Green som minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vann flera däcktester på kärnmarknader, vilket ökade försäljningen. Den nya vinterdäckfamiljen för centraleuropeiska förhållanden, Nokian WR D3, lanserades framgångsrik. Däcktester som motortidningarna har gjort under hösten 2011 var en framgång för Nokian Tyres. Nordiska dubbade och dubbfria vinterdäck samt vinterdäck för centraleuropeiska vinterförhållanden vann många tester.

Försäljningsmixen förbättrades avsevärt, vilket tillsammans med lyckade prishöjningar ökade medelpriset, jämfört med samma period året innan. Detta kompenserade ökningen av råvarupriserna på 30,7 procent.

Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres ökade med 50,5 procent och uppgick till 83,3 miljoner euro (55,4). Rörelseresultatet ökade med 49,9 procent och uppgick till 14,2 miljoner euro (9,5).

Efterfrågan på tunga däck ökade som en följd av att tillverkningen av maskiner ökade och att efterfrågan på däck ökade på eftermarknaden. Nokian Heavy Tyres försäljning ökade inom samtliga produktsegment. Mest ökade försäljningen av skogs- och gruvmaskindäck samt radialdäck. Försäljningen i Ryssland ökade tydligt. Orderläget var bra i slutet av perioden, även om ökningstakten av efterfrågan verkar avmattas.

Under perioden lanserades det nya produktsortimentet Beyond All-Steel Radial (BAS) för hamn- och gruvmaskiner. Försäljningen av dessa ny typ av däck började och de utmanar de traditionella all-steel produkterna på marknaden.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning minskade med 2,3 procent och var 181,1 miljoner euro (185,3). Rörelseresultatet var -10,7 miljoner euro (-7,9). Rörelseresultatet visar minus på grund av verksamhetens säsongkaraktär. Som tidigare avgör försäljningen av vinterdäck i slutet av året Vianors resultat.

I slutet av perioden hade Vianor 180 (170) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Under perioden förvärvades 11 nya anläggningar och en stängdes. Under tredje kvartalet ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 53 nya verkstäder och under hela perioden med 102 verkstäder på sina kärnmarknader. I slutet av perioden var Vianor verksam i 23 länder och de mest täckande kedjorna finns i Norden, Ryssland och Ukraina. Under tredje kvartalet startade Vianor verksamhet även i Rumänien. I Vianor ingick i slutet av perioden totalt 873 anläggningar, varav 693 är partner- och franchisingverkstäder. I takt med expansionen av kedjan ökade även Nokian Tyres marknadsandelar.

Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att det kommer att finnas över 900 Vianor anläggningar i slutet 2011.

Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck ökade med 57,7 procent och uppgick till 44,6 miljoner euro (28,3). Bättre produktsortiment, både vad gäller premium- och standarddäck, ökade affärsområdets marknadsandelar i Norden, Ryssland samt Central- och Östeuropa. Fordonsparkens bättre utnyttjandegrad och återanvändningen av kundernas lager ökade försäljningen av regummeringsmaterial.

Den positiva utvecklingen på marknaderna har lett till brist på lastbilsdäck i hela världen. Nokian Tyres fortsätter att ordna fram mer produktionskapacitet för att kunna utnyttja den stora efterfrågan. Under 2011 ska även logistiken förbättras ytterligare och sortimentet av däck ska utökas. Expansionen till Ryssland, OSS-länderna och Östeuropa ska fortsätta med hjälp av konceptet ”Vianor Truck”.

InvesteringarUnder januari - september uppgick investeringarna till 108,2 miljoner euro (30,6).

För ytterligare information kontakta:

Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com