Menu
Menu
tis oktober 30 09:10 2012 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – september 2012Bra försäljning och resultat, trots svagt tredje kvartal

  • Koncernens omsättning ökade med 19,7 procent till 1 166 miljoner euro (974,3, 1-9/2011)
  • Rörelseresultatet ökade med 16,2 procent och uppgick till 303,3 miljoner euro (261,0)
  • Resultatet före skatt ökade med 16,0 procent och var 283,5miljoner euro (244,4)
  • Nettoresultatet ökade med 13,0 procent och uppgick till 242,6 miljoner euro (214,6)
  • Resultatet per aktie steg med 11,3 procent och uppgick till 1,85 euro (1,66)
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -289,8 miljoner euro (-253,1)
  • Medeltal anställda var 4 057 (3 774) och i slutet av perioden var antalet anställda 4 009 (3 961)

UtsikternaEfterfrågan på personbilsdäck förväntas öka under årets fjärde kvartal när försäljningen av vinterdäck ökar på Nokian Tyres kärnmarknader. I Norden beräknas efterfrågan ligga på samma nivå som förra året. I Ryssland förväntas efterfrågan öka, tack vare ökad BNP och nybilsförsäljning samt större eftermarknad. Hur försäljningen blir i Centraleuropa avgörs huvudsakligen av vinterförhållanden och hur mycket lagren minskar hos distributörer, vilket i sin tur påverkas av hur konsumentförsäljningen lyckas.

Nokian Tyres har under år 2012 ytterligare förbättrat sin ställning genom att vinna nya marknadsandelar för vinterdäck på alla sina marknader, speciellt i Ryssland och Centraleuropa. Försäljningen på årsbasis väntas ligga på samma nivå som förra året i Norden och på betydligt högre nivå i Ryssland. Det är svårt att bedöma hur försäljningen kommer att utveckla sig under årets fjärde kvartal i Centraleuropa, men den förväntas bli lägre än 2011.

Vd Kim Gran”Nokian Tyres har klarat sig bra i utmanande marknadsförhållanden, även om resultaten understeg våra mål i tredje kvartal. Försäljningen i Ryssland ökade mer än marknadsutvecklingen även i tredje kvartalet och i Norden gick försäljningen som väntat. Försäljningen av personbilsdäck ökade under jämförelseperioden, men den klart sämre centraleuropeiska marknaden och förra årets lager av vinterdäck minskade våra marginaler när försäljningsmixen och medelpriset försämrades under tredje kvartalet. Kumulativt är vårt resultat bättre än förra året. Det goda resultatet under jämförelseperioden beror främst på bättre produktivitet, lyckad kostnadskontroll och ökade medelpriser.

Det utvidgade distributionsnätet, nya produktlanseringar samt utmärkta testresultat för våra sommar- och vinterprodukter ökade klart våra marknadsandelarna för personbilsdäck i Ryssland och Centraleuropa. I oktober fick vi topplaceringar i tidningstester i Norden och Ryssland samt fick flera testvinster även i Centraleuropa. Vi förväntar oss att det kommer att öka vår försäljning av vinterdäck under vinterdäcksäsongen.

Utvidgningen av vårt distributionsnät är en av hörnstenarna i vår tillväxt. Det är uppmuntrande att vi trots det kärva marknadsläget lyckades öka antalet Vianor försäljningsställen med 76 nya anläggningar och totalt har vi nu 986 anläggningar i 24 länder. Vi kommer att nå vårt mål, 1 000 anläggningar fram till slutet av 2012.

Produktionsökningen på vår fabrik i Ryssland ökade vår totala produktion i ton med 16 procent, jämfört med samma period förra året. På grund av det sämre marknadsläget och sämre utsikter för efterfrågan bestämde vi att minska produktionen på vår fabrik i Finland under andra halvåret. På det sättet säkerställer vi utvecklingen av vår lönsamhet och att den nya kapaciteten i Ryssland kan tas i bruk enligt planerna.

Tack vare att den nya fabriken i Ryssland har börjat sin produktion så kan vi snabbt öka vår produktion när efterfrågan ökar, utan att behöva nyinvestera. Vi kan öka produktionen i våra nuvarande fabriker med 50 procent genom att öka antalet produktionslinjer i Ryssland.

Det ligger fortfarande mörka moln över marknaderna. Tillväxten i världsekonomin har bromsat in och det går relativt sätt sämre i Europa. Distributörer på alla marknader har minskat sina risker genom att hålla sina lager små, men vinterdäcksäsongen kommer att öka efterfrågan under årets sista kvartal. Försäljningen av vinterdäck till konsumenterna under sista kvartalet kommer åter igen avgöra hur hela årets resultat blir. Våra huvudmarknader i Ryssland och Nordeuropa verkar vara i relativt friskt skick och erbjuder oss goda möjligheter.”

MarknadslägetVärldsekonomin har utvecklat sig betydligt sämre under sommaren och förhösten. Krisen i Euroområdet försämrar den ekonomiska utvecklingen i Europa, åtminstone på kort sikt. Skuldproblemen i Europa och USA är fortfarande olösta och den ekonomiska tillväxten på utvecklingsmarknaderna håller på att bromsa in. Euroområdet har i praktiken varit i recension sedan våren 2011 och tillväxten för 2012 väntas bli -0,3 procent och återhämtningen i ekonomin förväntas börja först i slutet av 2013. Utvecklingen inom euroområdet är dock mycket ojämn. Världens bruttonationalprodukt väntas öka med cirka 2 procent i år. Utvecklade ekonomier väntas få en BNP-ökning på bara 1 procent när BNP:n väntas minska till under 6 procent när det gäller utvecklingsekonomierna.

På Nokian Tyres kärnmarknader i Norden och Ryssland har tillväxten varit relativt god. I Ryssland beräknas BNP-ökningen bli 4 procent och i Norden 1 procent under perioden. Försäljningen av nya bilar ökade med totalt 14 procent i Ryssland. Försäljningen av nya bilar tillverkade i väst ökade med 23 procent, jämfört med samma tid förra året. Under 2012 väntas nybilsförsäljningen öka med 10-12 procent i Ryssland. I Norden minskade nybilsförsäljningen med 8 procent, jämfört med samma period förra året.

Under perioden minskade eftermarknadsförsäljningen av personbilsdäck till distributörer med 4 procent i Norden (vinterdäck -8 procent) och i Europa med 12 procent (vinterdäck -13 procent), jämfört med samma tid förra året. I Ryssland ökade däcktillverkarnas leveranser till distributörer med 15 procent, tack vare den starkare ekonomin och ökningen av nybilsförsäljningen.

Det finns överkapacitet av billiga personbilsdäck på marknaden. Priserna på premiumdäck har legat på hög nivå i Norden och Ryssland. Inga större prishöjningar är i sikt eftersom marknadsläget är utmanande och råvarupriserna är på väg ner.

Utvecklingen av efterfrågan på samtliga typer av tunga specialdäck är mycket svårt att tyda. Efterfrågan på skogsmaskinsdäck minskade under tredje kvartalet och ligger på lägre nivå än året innan. Det låga priset på cellulosa kommer att minska efterfrågan på skogsmaskiner under de kommande månaderna. Metallpriserna har gjort att efterfrågan på gruvmaskinsdäck har varit bra, men just nu är det osäkert hur efterfrågan kommer att utveckla sig i framtiden.

Juli-september 2012Koncernen Nokian Tyres omsättning under juli – september 2012 ökade med 6,3 procent till 368,0 miljoner euro (346,3). Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 1,7 procent och till Ryssland med 22,0 procent. Försäljningen till Ryssland och OSS-länderna tillsammans ökade med 11,8 procent. Försäljningen till Central- och Östeuropa ökade med 13,0 procent och försäljningen till Nordamerika minskade med 18,9 procent, jämfört med motsvarande period 2011.

Rörelseresultatet uppgick till 85,5 miljoner euro (95,4). Resultatet före skatter uppgick till 73,2 miljoner euro (89,1). Nettoresultatet uppgick till 59,6 miljoner euro (78,1). Resultatet per aktie uppgick till 0,45 euro (0,60).

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 25,0 procent under januari – september och uppgick till 915,9 miljoner euro (732,7). Rörelseresultatet uppgick till 316,7 miljoner euro (262,0), vilket var en ökning med 20,9 procent.

Försäljningen av Nokian Tyres personbilsdäck ökade på samtliga marknader och tillväxten ökade på kärnmarknader och Centraleuropa även under tredje kvartalet. Mest ökade försäljningen i Ryssland där speciellt försäljningen av vinterdäck ökade betydligt. Vinterdäckens andel av det genomsnittliga antalet sålda däck totalt var 73 procent (72 procent).

Tack vare större distributionsnät och framgångarna med nya produkter ökade marknadsandelarna för Nokian personbilsdäck i Ryssland och Centraleuropa. Efterfrågan på Nokian vinterdäck ökade även i Norden.

Det nya sommardäcksortimentet, med Nokian Hakka Blue och Nokian Z G2 som topprodukter, gav nya testvinster i Norden och Centraleuropa. I oktober vann Nokian Tyres produkter flera vinterdäcktester i Norden och Ryssland. Nokian vinterdäck fick testvinster och topplaceringar även i vinterdäcktester i Centraleuropa.

Bra försäljningsmix tillsammans med lyckade prishöjningar år 2011 och i början av 2012 ökade medelpriset, jämfört med samma period året innan, även om andelen billigare däck ökade speciellt i Centraleuropa.

Hur det kommer att gå under sista kvartalet kommer att avgöra hur försäljningen och resultatet blir för hela 2012. Viktigaste fokusområden för resten av 2012 är optimeringen av leveranskapaciteten och logistiken för de ökade leveransvolymerna. Viktigt är också att ha lagerläget och kundfordringar under kontroll.

Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres minskade med 5,7 procent och var 78,5 miljoner euro (83,3). Rörelseresultatet minskade med 30,3 procent och var 9,9 miljoner euro (14,2).

På grund av den minskade försäljningen av skogsmaskinsdäck minskade Nokian Heavy Tyres försäljning, jämfört med samma period 2011. Försäljningen av gruv- och radialdäck ökade speciellt i Ryssland och Nordamerika, men det kunde inte kompensera den försämrade försäljningen inom skogssektorn. Orderläget försvagades en aning under tredje kvartalet på grund av försämringen i världsekonomin.

Prioriteringar för andra halvåret är ökad försäljning av radialdäck och optimeringen av produktionsmängder. Nokian Heavy Tyres försäljning och rörelseresultat väntas minska under 2012, jämfört med 2011.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning ökade med 7,1 procent och var 194,0 miljoner euro (181,1). Rörelseresultatet minskade med 9,3 procent och var -11,7 miljoner euro (-10,7). Rörelseresultatet visar minus på grund av verksamhetens säsongkaraktär och stora investeringar i bilserviceverksamheten. För helåret 2012 väntas rörelseresultatet bli positivt, tack vare den ökade försäljningen av vinterdäck under fjärde kvartalet.

I slutet av perioden hade Vianor 178 (180) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Under tredje kvartalet ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 76 nya verkstäder. I slutet av perioden var Vianor verksam i 24 länder och de mest täckande kedjorna finns i Norden, Ryssland och Ukraina. Ett nytt land i Vianor-kedjan är Serbien. I Vianor ingick i slutet av perioden totalt 986 anläggningar, varav 808 är partner- och franchisingverkstäder. I takt med expansionen av kedjan ökade även Nokian Tyres marknadsandelar.

Utvidgningen av partnerkedjan fortsätter enligt planerna och målet är att det kommer att finnas över 1 000 Vianor anläggningar i slutet 2012.

Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck minskade med 14,1 procent och uppgick till 38,3 miljoner euro (44,6). Efterfrågan minskade snabbt i Centraleuropa under första kvartalet, men under andra och tredje kvartalet började den att svagt förbättras. Bättre produktsortiment, både vad gäller premium- och standarddäck, ökade affärsområdets marknadsandelar i Norden och Ryssland. Hakkapeliitta däckens ökade andel av försäljningen och den bättre marknadsställningen för Noktop regummeringsmaterial stödde försäljningen och lönsamheten.

Prioriteringar för 2012 är ökad försäljning, ökade marknadsandelar samt bättre kontroll av lagerläget och kundfordringar. Utvidgningen till Ryssland, OSS-länderna och Östeuropa ska fortsätta med hjälp av konceptet ”Vianor Truck”.

InvesteringarUnder januari - september uppgick investeringarna till 168,5 miljoner euro (108,2).

För ytterligare information kontakta:
Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com