fre oktober 31 08:44 2014 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – september 2014

Det ekonomiska läget i Ryssland och CIS-länderna påverkar resultatet – läget förbättrades i västmarknaderna

KONCERNEN NOKIAN TYRES

7-9/2014

Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 8.2 procent och var 327.7 MEUR (357.0 MEUR 7-9/2013). Rörelseresultatet uppgick till 72.1 MEUR (95,7 MEUR), -24.6 procent. Resultatet per aktie var 0.40 euro (0.53 euro), -24.1 procent.

1-9/2014

Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.0 procent och uppgick till 1,009.2 MEUR (1,109,1 MEUR 1-9/2013). Rörelseresultatet uppgick till 231.2 MEUR (292.2 MEUR), -20.9 procent. Resultatet per aktie var 1.19 euro (1.66 euro), -28.5 procent.

PERSONBILSDÄCK

7-9/2014

Omsättningen på affärsenheten personbilsdäck uppgick till 244.7 MEUR (273.8 MEUR 7-9/2013), -10,6 procent. Rörelseresultatet var 73.3 MEUR (96.3), -23.9 procent.

1-9/2014

Omsättningen på affärsenheten personbilsdäck uppgick till 765.3 MEUR (865.4 MEUR 1-9/2013), -11.6 procent. Rörelseresultatet var 236.8 MEUR (303.3), -21.9 procent.

NOKIAN HEAVY TYRES

7-9/2014

Omsättningen på Nokian Heavy Tyres uppgick till 36.9 MEUR (39.9 MEUR 7-9/2013), -7.6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6.9 MEUR (6.2), +11.8 procent.

1-9/2014

Omsättningen på affärsenheten tunga däck uppgick till 108.1 MEUR (109.8 MEUR 1-9/2013), -1.5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 16.8 MEUR (14.8), +13.6 procent.

VIANOR

7-9/2014

Omsättningen på däckkedjan Vianor uppgick till 66.7 MEUR (65.3 MEUR 7-9/2013), +2.3 procent. Rörelseresultatet var -4.1 MEUR (-4.7), +12.6 procent.

1-9/2014

Omsättningen på däckkedjan Vianor uppgick till 197.3 MEUR (195.3 MEUR 1-9/2013), +1.0 procent. Rörelseresultatet var -11.1 MEUR (-14.6), + 24.3 procent.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 59.1 MEUR (104.8 MEUR).

Ekonomiska riktlinjer

Under år 2014 kommer omsättningen och rörelseresultatet att minska, jämfört med år 2013. Rörelseresultatet väntas uppgå till 300-320 miljoner euro.

Ekonomiska riktlinjer 8 augusti 2014

Bolagets omsättning och rörelseresultat beräknas minska år 2014 jämfört med år 2013.

Vd Ari Lehtoranta

”Under det här året har vi kämpat för att kompensera oss mot de negativa effekterna för krisen mellan Ryssland och Ukraina. Både värdet på den ryska valutan och CIS-ländernas valutor har sjunkit i jämförelse med euro och köpkraften i dessa länder har minskat. Det innebär att konsumenterna köper färre och billigare produkter. Dessa faktorer betyder att Nokian Tyres medelpris klart försämrades. Nokian Tyres team har lyckats skapa ett bra resultat i denna turbulenta affärsmiljö. Vi nådde samma försäljningsvolym som under de nio första månaderna år 2013 och när Ryssland och CIS inte räknas med så har vår lönsamhet förbättrats. Vi kommer att skapa ett starkt kassaflöde under år 2014.

Valutakursändringarna minskade vår omsättning med 60 miljoner euro, vilket var en av anledningarna för att vår lönsamhet minskade med 3.4 procentpunkter. Tack vare minskade råvarukostnader, bättre produktivitet och bra kostnadskontroll förblev vår lönsamhet på bra EBIT-nivå, 23 procent.

I mitten av säsongen är det svårt att tyda framtiden, men vi har goda förutsättningar att vara framgångsrika även i fortsättningen. Bolaget har en stark balansräkning och en effektiv industristruktur, med potential att växa. Våra återkommande testframgångar i däcktester i Europa förväntas ge oss fördelar under de kommande åren. Vår distribution expanderar på ett bra sätt och antalet Vianor-anläggningar är nu uppe på 1,302 och NAD-nätverket omfattar nu 773 anläggningar. Vårt mål är att kunna behålla vår tradition som innebär att vi kan öka våra marknadsandelar på våra viktigaste marknader, både under goda och sämre tider. Trots den aktuella turbulensen, speciellt i den ryska ekonomin, kommer Nokian Tyres även i fortsättningen att vara ett lönsamt tillväxtsökande bolag.”

Marknadsläget

Turbulensen i världspolitiken hotar den globala ekonomiska tillväxten. Hittills har USA med sin stödjande finanspolitik, ökande industriproduktion och stark sysselsättningsgrad varit tillväxtmotorn som ger bränsle för tillväxten. Den europeiska ekonomin visade tecken på förbättring i början av året, men gick sedan ner på grund av krisen i Ukraina. Eftersom många av de utvecklande ekonomierna är svaga och de geopolitiska riskerna finns fortfarande kvar, förväntas den globala BNP-ökningen uppgå till 3.4 procent under år 2014. 

Av Nokian Tyres kärnmarknader är den ekonomiska tillväxten svag, men relativt jämn, i de nordiska länderna. År 2014 väntas BNP öka med 1-2 procent. På grund av krisen i Ukraina, stabilare oljepriser och låga investeringar förväntas den ekonomiska tillväxten i Ryssland bli svag, cirka 0 procent.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 9 procent under årets nio första månader, jämfört med samma period i fjol. Marknadsvolymen för personbilsdäck minskade med 2 procent, jämfört med januari-september 2013.

Efterfrågan på tunga specialdäck har börjat återhämta sig. Efterfrågan på skogsmaskindäck och industriella radialdäck började öka och efterfrågan väntas fortsätta att öka under resten av år 2014.

Efterfrågan på lastbilsdäck har återhämtat sig under redovisningsperioden. Efterfrågan på premiumdäck ökade med 6 procent i Europa och med 13 procent i Norden, jämfört med samma tid i fjol. Återhämtningen väntas fortsätta på samtliga Nokian Tyres västmarknader under 2014. I Ryssland minskade efterfrågan på premiumlastbilsdäck med 13 procent.

Råvarupriserna

Råvarupriserna väntas bli låga under år 2014. Råmaterialkostnaden (€/kg) minskade med 13.9 procent under 1-9/2014, jämfört med samma period i fjol. Detta minskade Nokian Tyres kostnader med cirka 42.8 miljoner euro. Råmaterialkostnaderna väntas minska med 10 procent under andra halvåret 2014, jämfört med samma period 2013 och med 13 procent för helåret 2014, jämfört med 2013.

Juli-september 2014

Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 1.2 procent, jämfört med samma tid i fjol. Försäljningen till Ryssland minskade med 22.4 procent och försäljningen till Ryssland och CIS-länderna med 33.9 procent. Försäljningen till övriga Europa minskade med 12.1 procent och försäljningen till Nordamerika ökade med 11.9 procent.

Januari-september 2014

Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 1.1 procent, vilket var 36 procent (32 %) av bolagets totala försäljning. Försäljningen till Ryssland minskade med 29.7 procent och försäljningen till Ryssland och CIS-länderna med 33.5, vilket var 27 procent (37 %) av bolagets totala försäljning. Försäljningen till övriga Europa ökade med 2,6 procent, vilket var 26 procent (23 %) av den totala försäljningen och försäljningen till Nordamerika ökade med 20.2 procent, vilket var 9 procent (7 %) av den totala försäljningen.

Försäljningen av personbilsdäck minskade med 11.6 procent och deras andel av bolagets totala försäljning var 71 procent (74 %). Försäljningen av tunga däck minskade med 1.5 procent och deras andel var 10 procent (9 %) av den totala försäljningen. Vianors försäljning ökade med 1.0 procent och dess andel var 18 procent (17 %) av bolagets totala försäljning.

Koncernen hade i genomsnitt 4,235 (4,153) anställda och i slutet av perioden 4,271 (4,201) anställda. Däckkedjan Vianor hade i slutet av perioden 1,534 (1,497) anställda och i Ryssland fanns 1,338 (1,344) anställda.

Personbilsdäck

Försäljningsvolymen av Nokian personbilsdäck ökade svagt under 1-9/2014, jämfört med samma tid i fjol. Värdet på försäljningen i euro minskade med 11,6 procent, beroende av devalveringen av valutor och försämrade försäljningsmix. Försäljningen minskade klart i Ryssland och i CIS-länderna, beroende på den försämrade försäljningsmixen, det lägre medelpriset och den minskade efterfrågan på grund av Ryssland-Ukraina krisen. Personbilsdäck borträknat ökade försäljningsvolymen i Ryssland och CIS-länderna och bolagets marknadsandelar ökade i Norden, Centraleuropa och Nordamerika. I Ryssland och CIS-länderna förblev marknadsläget oförändrat.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade på samtliga marknader, beroende på det försämrade försäljningsmixet och det fortsatta pristrycket. Vinterdäckens andel av försäljningsvolymen var 80 procent (80 procent). Andelen medeldyra däck och försäljningen i Centraleuropa ökade klart under perioden.

Både hösten 2013 och 2014 dominerade Nokian Tyres vinterdäcktesterna och vann ett stort antal tester i nordiska och ryska biltidningar, vilket väntas sätta fart på vinterdäckförsäljningen under 2014. Speciellt positivt är att Nokian Tyres vinterdäck även vann många tester i centraleuropeiska biltidningar, vilket var en stor framgång för Nokian Tyres. Nokian Tyres vinterdäck har under hösten vunnit tester på alla sina viktigaste marknader. Även nya Nokian sommardäcksortimentet vann många sommardäcktester på kärnmarknader och i Centraleuropa under våren 2014. I september 2014 lanserade Nokian Tyres fem nya SUV-sommardäck. Dessa specialprodukter är skräddarsydda för det växande SUV-segmentet och är avsedda för bolagets huvudmarknader i Norden, Centraleuropa och Ryssland.

Prioriteringar för 2014 är att öka försäljningsvolymen på samtliga västmarknader, nya marknadsandelar med hjälp av nya produkter i Ryssland, Norden och Centraleuropa, större distributionsnät och bättre produktivitet.

Nokian Heavy Tyres

Efterfrågan förbättras i många av Nokian Heavy Tyres produktkategorier. Orderläget är bra och inom vissa produktkategorier översteg efterfrågan leveransförmågan under redovisningsperioden. Försäljningen ökade med 2 procent under 1-9/2014, varav försäljningen av skogsmaskinsdäck ökade med 17 procent. Jämfört med samma tid året innan sjönk det genomsnittliga medelpriset, beroende på den utmanade prissättningsmiljön. Lägre råvarupriser och bättre produktivitet stödde marginalerna.

Jämfört med samma tid i fjol ökade produktionen (ton) med 7 procent, men det räckte inte till att motsvara den ökade efterfrågan. Under fjärde kvartalet ökades utnyttjandegraden i produktionen från 65 procent till över 90 procent på årsbasis. Moderniseringar i fabriken och ökad automation har redan tagit bort flaskhalsar och förbättrat produktkvaliteten, flexibiliteten samt produktiviteten.

Lastbilsdäck och regummeringsmaterial

Jämfört med samma tid i fjol minskade försäljningen av lastbilsdäck med 7.5 procent. Efterfrågan och försäljningen ökade mest i Finland, Tjeckien och Nordamerika. I Ryssland och CIS-länderna minskade försäljningen på grund av den ekonomiska osäkerheten.

Under sista kvartalet 2013 genomfördes en omorganisation som innebär att även resultatenheten lastbilsdäck nu ingår i Nokian Heavy Tyres. Den nya organisationen började gälla från början av 2014. Synergifördelarna väntas bli synliga både i försäljningen och i fasta kostnader redan under år 2014.

Efterfrågan väntas öka både när det gäller de viktigaste tunga specialdäck och lastbilsdäck. Tillväxt väntas både vad gäller original- och eftermarknadsdäck. Bolagets mål är att speciellt öka försäljningen av skogsmaskinsdäck, tunga radialdäck samt vinterdäck för lastbilar. Dessutom är målet att öka produktionen och förbättra produktiviteten.

Vianor

I slutet av perioden hade Vianor 189 (183) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Vianor lyckades med sitt strategiska mål att öka distributionsnätet och att erövra nya marknadsandelar i det utmanande marknadsläget. Jämfört med samma period förra året förbättrades omsättningen, trots att den negativa utvecklingen av svenska och norska valutakurser gentemot euron påfrestade omsättningen. Försäljningen ökade mest inom segmenten bilservice, lastbilsdäck och bilreservdelar. Affärsresultat förbättrades under perioden, men var säsongsbetonat negativt, som väntat.

Utvecklingen av verksamheten från däckförsäljning till bilservice fortsätter genom investeringar och genom köp av lokala bilserviceföretag. Fram till slutet av redovisningsperioden har Vianor förvärvat 56 företag och deras bilservicetjänster har integrerats till Vianor. Tjänsteförsäljningen ökade med 6 procent, inkluderad ökningen av försäljningen av bilservicetjänster med 24 procent.

Utvidgningen av Vianor-nätet, ökningen av försäljningen av däck och utvecklingen av tjänsteförsäljningen utvecklar sig enligt planerna.

Franchising- och partnernätet

Under januari-september 2014 expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätet med 96 nya försäljningsställen på Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av perioden ingick i Vianor-nätet 1,302 försäljningsställen, varav 1,113 var partner- eller franchisingföretag. Vianor är aktivt i 27 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Som resultat av expansionen ökade Nokian Tyres marknadsandel i varje respektive land. Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att det finns 1 340 försäljningsställen i slutet av 2014.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD), som lanserades år 2012, expanderade under 1-9/2014 med 341 nya försäljningsställen till 773 försäljningsställen i nio centraleuropeiska länder och i Kina. Målet är att det finns över 900 NAD-försäljningsställen i slutet av 2014.

För ytterligare information kontakta:
Vd Ari Lehtoranta +358 10 401 7733

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
https://www.nokiantyres.com/releases