tis april 30 09:24 2013 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres plc delårsrapport januari – mars 2013Ryssland växer starkt – tillväxt målet på svagare marknad  • Koncernens omsättning minskade med 13,3 procent till 333,1 miljoner euro (384,3 Q1/2012)
  • Rörelseresultatet uppgick till 76,3 miljoner euro (105,0), -27,3 procent
  • Resultatet före skatt var 72,9 miljoner euro (102,2), -28,7 procent
  • Nettoresultatet uppgick till 63,6 miljoner euro (87,6), -27,4 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,48 euro (0,67), -28,5 procent
  • Kassaflödet i affärsverksamheten var -95,1 miljoner euro (-121,3)
  • Medeltal anställda var 4,030 (3 937) och i slutet av perioden var antalet anställda 4,080 (3 972)

UtsikternaEfterfrågan på personbilsdäck förväntas ligga på samma nivå som förra året i Norden, men är även i fortsättningen svag i Centraleuropa. I Ryssland förväntas efterfrågan på vinterdäck öka, men efterfrågan på sommardäck väntas bli svag. Prissättningen av däck är utmanande under 2013. Minskade råvarukostnader (€/kg) med cirka 6 % väntas dock förbättra marginalerna för helåret 2013. Nokian Tyres försäljning väntas ligga på förra årets nivå med en viss tillväxt under 2013.

Försäljningen i Ryssland och USA väntas öka, medan försäljningen i Norden och i Centraleuropa väntas vara på förra årets nivå.

Under 2013 har Nokian Tyres förutsättningar att i viss mån öka sin omsättning och sitt rörelseresultat, jämfört med 2012. Omsättningen och rörelseresultatet för halvåret 2013 kommer dock att bli lägre än år 2012.

VD Kim Gran”Vi har behållit vår starka marknadsledande ställning i Ryssland och Norden, vilket har hjälpt oss att nå ett tillfredställande resultat under första kvartalet. Motvindarna i den europeiska ekonomin var starka och efterfrågan av bilar samt däck på eftermarknaden minskade klart. Vi kan inte se några tydliga tecken för att läget skulle förbättras under resten av år 2013, men vårt mål är att växa och vara framgångsrika, vilket stöds av lanseringen av våra nya vinterdäck, effektivare distribution och av vår starka industristruktur.

Under första kvartalet var Ryssland vårt starkaste kort igen. Den betydande ökningen av försäljningen av vinterdäck och ökade marknadsandelar gav oss huvudparten av vår vinst under första kvartalet. Med hjälp av vårt nya dubbdäck Hakkapeliitta 8 förväntar vi oss en fortsatt bra tillväxt. Den ryska däckmarknaden väntas växa blygsamt under 2013, men den erbjuder fortfarande goda tillväxtmöjligheter. Den centraleuropeiska marknaden var lika dålig som väntat under första kvartalet och efterfrågan minskade tydligt.

Den långa vintern i hela Europa ledde till att försäljningen av sommardäck försenades och flyttades till andra kvartalet, vilket drabbade både Nokian Tyres och Vianors försäljning och resultat.

Vår lönsamhet låg på rimlig nivå, priset €/kg var jämnt tack vare bättre produktmix och lägre råvarukostnader som förbättrade marginalerna. Den lägre utnyttjandegraden av produktionen påfrestade dock verksamheten.

I denna lågkonjunktur har vi fortsätt att utveckla och förbättra vår produktivitet och vår industriella struktur. Unden första kvartalet togs i bruk en ny produktionslinje (linje 12) på vår fabrik i Ryssland och under andra halvåret ska ännu en produktionslinje (linje 13) installeras. Fabriken i Ryssland kommer att ha kapacitet att producera 15 miljoner däck i slutet av 2013.

Vi kommer att fortsätta att utveckla vår tillväxt och vårt distributionsnät med Vianor som spjutspets. Vi har öppnat 40 nya Vianor-anläggningar och det finns nu totalt 1 077 anläggningar i 26 länder. I Ryssland och OSS-länderna är 2 300 däckbutiker och däckåterförsäljare med i Nokian Hakka -garantiprogrammet. En ny enklare franchisemodell Nokian Authorized Dealer (NAD) har tagits i bruk under första kvartalet med 175 butiker i Italien, Tyskland och Kina.

Vi ser resten av år 2013 med tillförsikt och Hakkapeliitta-anda. Efter en svag start under första kvartalet väntar vi oss att marknaden kommer att ge oss vissa tillväxtmöjligheter. Med hjälp av våra testvinster under 2012, våra nyligen lanserade nästa generations Hakkapeliitta vinterdäck och med hjälp av våra testvinnande sommardäck är vårt produktsortiment bättre än någonsin tidigare. Vianor och NAD kommer att växa med ytterligare cirka 200 nya butiker och vårt marknadsläge i Ryssland och Norden ligger på en sund basis och ger oss goda möjligheter för lönsamma affärer.”

MarknadslägetEkonomierna på Nokian Tyres kärnmarknader fortsatte att utvecklas sakta men stabilt. I de nordiska länderna väntas BNP öka med 1 % under 2013 och i Ryssland med 2,7 %. I Europa har den svaga ekonomiska utvecklingen haft en klart negativ inverkan på konsumenternas tro på framtiden, vilket har minskat konsumtionen.

Under första kvartalet 2013 minskade försäljningen av nya bilar med 9,8 % och försäljningen av däck med 13 % i Europa. Försäljningen av vinterdäck till distributörer minskade med 33 %. Det finns en prispress på både premium- och standarddäck i Centraleuropa, vilket har lett till att däckindustrins försäljningspriser har gått ner på grund av den utmanande marknadssituationen.

I de nordiska länderna minskade nybilsförsäljningen med 22 % på årsbasis under första kvartalet 2013. På grund av den minskade nybilsförsäljningen och den försenade sommardäckssäsongen har marknadsvolymen av personbilsdäck ökat med 8 %.

Nybilsförsäljningen och försäljningen av personbilsdäck väntas öka under andra kvartalet och volymerna väntas nå samma nivå som förra året.

Efterfrågan på tunga däck väntas bli fortsatt svag. Efterfrågan på skogsmaskinsdäck gick ner under 2012 och väntas bli relativt svag även under 2013. Efterfrågan på gruvmaskindäck har legat på relativt bra nivå, men väntas minska på grund av lägre metallpriser.

Under första kvartalet 2013 fanns det vissa tecken på återhämtning när det gäller efterfrågan på lastbilsdäck. I Europa minskade efterfrågan på premiumlastbilsdäck med 1 % och i Norden med 17 %, men i Ryssland ökade efterfrågan med 25 %. I början av 2013 trädde i kraft lagen om vinterdäck på lastbilar i Sverige, vilket ökade medvetenheten om däckens betydelse för vintersäkerhet i hela Europa.

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck minskade med 13,4 procent under januari – mars och uppgick till 273,7miljoner euro (315,9). Rörelseresultatet uppgick till 92,4 miljoner euro (118,7), -22,2 procent.

Försäljningen av Nokian Tyres personbilsdäck ökade och vann marknadsandelar i Ryssland och OSS-området, där Nokian Tyres är en klar marknadsledare i premium- och standarddäcksegmenten. På grund av den minskade efterfrågan i Centraleuropa och den försenade sommardäcksäsongen i Norden minskade den totala försäljningen under första kvartalet. Hälften av försäljningsminskningen beror på att Nokian slutade avtalstillverka däck till Brigdestone, vilket skedde under första kvartalet förra året.

Råvarukostnaderna minskade med 8 % på årsbasis, vilket förbättrade marginalerna.

Nokian Tyres nya sommardäck Nokian Hakka Blue, Hakka Green, Nokian Z G2 och Nokian Line vann flera sommardäcktester i Centraleuropa under 2012 och våren 2013. I oktober 2012 vann Nokian Tyres vinterdäck flera tidningstester i Ryssland och Norden. Även i Centraleuropa vann Nokian Tyres vinterdäck många tester. I början av året lanserades totalt fem nya vinterprodukter. Den största lanseringen i företagets historia var när nya dubbdäcket Hakkapeliitta 8, dubbfria vinterdäcket Hakkapeliitta R2 och Hakkapeliitta R2 SUV lanserades. Målet är att de nya produkterna ska leda till fortsatt tillväxt på de viktigaste marknaderna. Nokian Tyres lanserade även två nya vinterdäck för de centraleuropeiska och amerikanska marknaderna, Nokian WR G3 och Nokian WR SUV 3.

Målet för 2013 är ökad försäljning, nya marknadsandelar på kärnmarknaderna med hjälp av de nya produkterna och ytterligare förbättrad distribution, produktivitet samt kapacitetsutnyttjande.

Nokian Heavy TyresOmsättningen för Nokian Heavy Tyres minskade med 18,1 procent och var till 22,1 miljoner euro (27,0). Rörelseresultatet uppgick till 2,2 miljoner euro (3,8), -41,3 procent.

Försäljningen av tunga däck minskade på grund av minskad efterfrågan på skogsmaskinsdäck och på grund av att maskintillverkningen minskade i Europa. De genomsnittliga försäljningspriserna var dock oförändrade, trots det utmanande marknadsläget. Lägre råvarupriser förbättrade marginalerna.

Utsikterna för 2013 förblir utmanande och efterfrågan fortsätter ligga på relativt låg nivå. Målet för 2013 är att maximera försäljningen och optimera produktionen.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning minskade med 12,8 procent och uppgick till 43,7 miljoner euro (50,1). Rörelseresultatet var -15,9 miljoner euro (-10,4), -53,1 procent.

I slutet av perioden hade Vianor 182 (179) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland. Vianor lyckades med sitt strategiska mål att öka distributionen och sätta marknadsprisnivån för Nokian produkter. Vianor lyckades även öka sina marknadsandelar trots det utmanande marknadsläget. Försäljningen och rörelseresultatet minskade dock på grund av att den långa vintern försenade sommardäcksäsongen som flyttades till andra kvartalet.

Under perioden ökade Vianor sitt nät av franchising- och partnerverkstäder med 40 nya verkstäder. I slutet av perioden var Vianor verksam i 26 länder och de största kedjorna finns i Norden, Ryssland och Ukraina. I Vianor ingick i slutet av perioden totalt 1 077 anläggningar, varav 895 är partner- och franchisingverkstäder. Utvidgningen av partnernätet fortsätter enligt planerna och målet är att ha över 1 150 Vianor-anläggningar i slutet 2013.

Övrig affärsverksamhetOmsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck minskade med 12,4 procent och uppgick till 11,0 miljoner euro (12,6). Rörelseresultatet och kassaflödet låg på frisk nivå.

Lastbilsdäckmarknaden var utmanande under första kvartalet i de nordiska länderna där däckindustrins försäljning totalt minskade med 17 %. På Nokian Tyres kärnmarknader i Norden och Ryssland lyckades dock Nokian Tyres öka sina marknadsandelar, tack vare bättre produktsortiment både när det gäller premium- och standarddäck.

Viktigaste satsningar under 2013 är ökade försäljningsaktiviteter och marknadsandelar på kärnmarknader. Utvidgningen av verksamheten med hjälp av konceptet ”Vianor Truck” ska fortsätta i Ryssland, OSS-länderna och Östeuropa.

InvesteringarUnder januari - mars uppgick investeringarna till 47,6 miljoner euro (39,1).

För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com