ons februari 6 09:23 2013 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres resultat 2012:


Starkt resultat och kassaflöde – utmanande marknader i början av 2013  • Koncernens omsättning ökade med 10,7 procent till 1 612,4 miljoner euro (2011: 1 456,8 miljoner euro)
  • Rörelseresultatet uppgick till 415,0 miljoner euro (380,1)
  • Resultatet före skatt var 387,7 miljoner euro (359,2)
  • Nettoresultatet var 330,9 miljoner euro (308,9)
  • Resultatet per aktie var 2,52 euro (2,39)
  • Styrelsens förslag till aktieutdelning: 1,45 euro per aktie (1,20)
  • Kassaflödet från affärsrörelsen var 262,3 miljoner euro (114,1)
  • Medeltal anställda i slutet av 2012: 4 039 (3 981)

Utsikterna:Under år 2013 förväntas efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden öka med 1-2 procent i Europa, 2 procent i Norden och 2-5 procent i Ryssland. Prissättningen kommer att vara utmanande för alla produktgrupper. Å andra sidan kommer råvarukostnaderna (€/kg) att minska med 10 procent under första kvartalet och med 4 procent på årsbasis, vilket kommer att gynna lönsamheten. Nokian Tyres försäljning väntas öka under 2013, även om första kvartalet kommer att bli sämre. Försäljningen förväntas öka på kärnmarknaderna i Ryssland och Norden. I Centraleuropa kommer försäljningen troligen att ligga på samma nivå som år 2012.

Ekonomisk anvisning:Jämfört med 2012 har bolaget under år 2013 möjligheter att måttligt öka sin omsättning och sitt rörelseresultat. Rörelseresultatet för första kvartalet väntas dock bli avsevärt lägre än år 2012.

Vd Kim Gran:”Nokian Tyres klarade sig bra i den utmanande omvärlden och kan bokföra ett historiskt rekord när det gäller försäljning och resultat. Även kassaflödet var starkt. Vår ställning på våra kärnmarknader förstärktes, bolaget är skuldfri och vi kan utveckla vidare vår verksamhet från en sund bas.

Försäljningen fick en flygande start i början av året och vi använde vår kapacitet fullt ut under det första halvåret. Sedan gjorde det försämrade allmänna ekonomiska läget och de höga lagren hos distributionsleden att efterfrågan minskade dramatiskt i Centraleuropa. Det påverkade negativt även vår försäljning som minskade under andra halvåret i Centraleuropa. Vi gjorde snabba och bestämda förändringar i vår produktion och flyttade en större andel av vår produktion och försäljning till Ryssland, vilket tillsammans med lägre kostnader hjälpte till att resultaten på årsbasis blev relativt goda.

Tillväxten på däckmarknaden i Ryssland fortsatte att ligga på tvåsiffrig nivå och även i Norden var efterfrågan relativt god. Trots utmaningarna i Centraleuropa lyckades vi på årsbasis öka försäljningen av personbilsdäck samt förbättra försäljningsmixen, medelpriserna och bolagets marknadsställning. Vår försäljning av personbilsdäck i Ryssland ökade tre gånger snabbare än marknaden, vilket ytterligare förstärkte vår ställning som marknadsledare. I Norden utvecklades försäljningen enligt planerna. Vi lyckades öka våra marknadsandelar i segmentet vinterdäck och vi är fortfarande en klar marknadsledare.

Utöver våra testvinnande produkter är utvidgningen av vårt distributionsnät, med Vianor som spjutspets, en viktig hörnsten i vår tillväxt. Det är uppmuntrande att vi även år 2012 lyckades öppna 127 nya Vianor-anläggningar och totalt har vi nu 1 037 anläggningar i 26 länder. Nya Vianor-länder är Frankrike, Serbien och Bosnien.

Den nya fabriken vid den existerande fabriken i Ryssland togs i bruk. Fabrikens automationsgrad, produktivitet och kvalitet representerar den absoluta toppen inom branschen. Vår lönsamhet förbättrades med 6 procent under år 2012 och produktionen ökade med 11 procent, trots den utmanande omvärlden. Tack vare den nya fabriken har vi nu resurser för att kunna svara på efterfrågan när den börjar öka igen på marknaderna. Genom att öka antalet produktionslinjer i Ryssland kan vi öka vår produktion med 50 procent utan några större investeringar.

Vi ser med tilltro år 2013. Efter ett svag första kvartal tror vi att marknaderna kommer att erbjuda oss tillväxtmöjligheter. Vårt produktsortiment är nu bättre än någonsin och våra överlägsna testvinster under 2012, vår nya Hakkapeliitta-familj som lanserades nyligen och våra toppmoderna sommardäck hjälper oss att bli framgångsrika. Vianor kommer att växa till med ytterligare cirka hundra nya anläggningar och våra viktigaste marknader i Ryssland och Nordeuropa ser ut att vara relativt friska, vilket ger oss en bra grund för en lönsam affärsverksamhet.”

MarknadslägetKännetecknande för världsekonomin år 2012 var osäkerheten och lägre tillväxt. Osäkerheten när det gäller den så kallade ”Fiscal cliff” i USA, den lägre tillväxten i Kina samt de återkommande problemen i Europa minskade tilltron och den ekonomiska aktiviteten. Världens BNP ökade med cirka 3 procent, men tillväxten i de utvecklade ekonomierna var liten och tillväxten på utvecklingsmarknaderna minskade till under 6 procent. I Euroområdet har ekonomin bromsat in sedan våren 2012 och BNP:n minskade med cirka 0,4 procent under 2012. Beräkningarna om när återhämtningen börjar har flyttats till slutet av 2013. Den dåliga ekonomiska utvecklingen minskade tydligt konsumenternas tilltro och användningen av pengar. Försäljningen av nya bilar gick ner med 8 procent i Europa och eftermarknadsförsäljningen av däck minskade med 13 procent, inklusive den 18 procentiga minskningen av försäljningen av vinterdäck från tillverkare till distributörer.

Ekonomierna på Nokian Tyres kärnmarknader fortsätter att utveckla sig relativt stabilt. I Ryssland beräknades BNP-ökningen uppgå till 3,6 procent år 2012 och till cirka 1 procent i Norden. Under 2013 väntas BNP-ökningen ligga på samma nivå i dessa marknader.

Jämfört med år 2011 minskade försäljningen av nya bilar med cirka 7 procent i Norden. Försäljningen av personbilsdäck till distributörer minskade med 5 procent (vinterdäck -9 procent) i Norden. Under 2013 väntas nybilsförsäljningen öka något och försäljningen av däck väntas öka måttligt i takt att lagren hos distributörer minskar, vilket skapar en uppdämd efterfrågan.

Hösten 2012 hade distributörer av personbilsdäck, speciellt i Centraleuropa och Ryssland, sommardäckslager från förra säsongen, vilket kan försämra försäljningen av sommardäck under första halvåret 2013. På grund av det utmanande marknadsläget finns det tryck för prishöjningar på samtliga marknader, både när det gäller premium- och ekonomisommardäck.

Efterfrågan på tunga däck ligger fortfarande på relativt låg nivå. Efterfrågan på skogsmaskinsdäck minskade under 2012 och den väntas ligga på låg nivå även under 2013. Efterfrågan på gruv- och entreprenaddäck har varit relativt god och man tror att efterfrågan på däck för containerhanteringsmaskiner kommer att öka en aning under 2013.

Jämfört med 2011 minskade efterfrågan på lastbilsdäck i premiumklass med 19 procent i Europa. I Norden och Ryssland minskade efterfrågan betydligt mindre och den började öka igen i slutet av 2012. Det finns tecken på att efterfrågan av lastbilsdäck kommer att öka under 2013. Den nya lagen om vinterdäck på lastbilar ökade medvetenheten om däck och vintersäkerhet i hela Europa.

Oktober – december 2012Koncernen Nokian Tyres omsättning under oktober – december 2012 minskade med 7,5 procent till 446,4 miljoner euro (482,5). Försäljningen till de nordiska länderna minskade med 1,6 procent. Försäljningen till Ryssland ökade med 33,7 procent, till Ryssland och OSS-länderna tillsammans med 37,9 procent, jämfört med samma period året innan. Försäljningen till övriga Europa minskade med 47,0 procent och försäljningen till USA ökade med 13,8 procent.

Rörelseresultatet var 111,8 miljoner euro (119,1). Resultatet före skatter var 104,2 miljoner euro (114,8). Nettoresultatet var 88,3 miljoner euro (94,2). Resultatet per aktie var 0,67 euro (0,73).

Försäljning januari – december 2012Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 1,7 procent och var 34,4 procent (37,9 procent) av koncernens försäljning totalt.

Försäljningen till Ryssland ökade med 49,8 procent och till Ryssland och OSS-länder tillsammans med 46,2 procent och var 35,1 procent (26,9 procent) av koncernens försäljning. Försäljningen till Central- och Östeuropa minskade med 8,3 procent och var 22,8 procent (27,8 procent) av koncernens försäljning. Försäljningen till Nordamerika ökade med 10,7 procent och var 6,9 procent (6,9 procent) av koncernens försäljning.

Försäljningen inom affärsverksamheten personbilsdäck ökade med 13,9 procent och var 72,1 procent (69,5 procent) av koncernens försäljning. Försäljningen inom affärsverksamheten tunga däck minskade med 7,4 procent och var 6,2 procent (7,3 procent) av koncernens försäljning. Vianors försäljning ökade med 5,7 procent och var 18,6 procent (19,4 procent) av koncernens försäljning. Försäljningen inom övrig affärsverksamhet minskade med 10,9 procent och var 3,1 procent (3,8 procent) av koncernens försäljning.

PersonbilsdäckOmsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 13,9 procent och uppgick till 1 220,1 miljoner euro (1 071,1). Rörelseresultatet uppgick till 410,8 miljoner euro (365,1), en ökning med 12,5 procent.

Försäljningen av Nokian Tyres personbildäck fick en flygande start i början av år 2012 när försäljningen i Ryssland ökade kraftigt och år 2011 leveranser till Centraleuropa fortsatte även i början av året. Försäljningen minskade dock under andra halvåret, trots en bra försäljning på kärnmarknaderna. Efterfrågan i Centraleuropa minskade kraftigt, beroende på stora lager hos distributörer och på den försämrade konsumentförsäljningen. Huvuddelen av tillväxten under 2012 kom från Ryssland där försäljningen ökade med 49,8 procent. Försäljningen i USA ökade med 16 procent och i OSS-länderna med 11 procent. Försäljningen i Norden och Centraleuropa minskade med 2 procent.

Det mer omfattande distributionsnätet och det mer kända varumärket ökade Nokian Tyres marknadsandelar när det gäller premiumprodukter och däck i medelprisklass. Marknadsandelen för bolagets vinterdäck ökade även i Norden. Marknadsandelen ökade i de nordligaste delarna av Centraleuropa och var på samma nivå som år 2011. Vinterdäckens andel av Nokian Tyres försäljning av personbilsdäck (antalet däck) var 74 procent (77%) år 2012.

Bra försäljningsmix och lyckade prishöjningar ökade medelpriset med 5 procent, jämfört med året innan. Jämfört med 2011 var råvarupriserna oförändrade, vilket tillsammans med det ökade medelpriset stödde bolagets lönsamhet.

Det nya sommardäcksortimentet, med Nokian Hakka Blue och Nokian Z G2 som topprodukter, gav många testvinster på kärnmarknader och i Centraleuropa. I oktober vann Nokian Tyres produkter många vinterdäcktester i Norden och i Ryssland. Även Nokian Tyres centraleuropeiska vinterprodukter vann många tester i Centraleuropa. I januari 2013 presenterades ett helt nytt vinterdäcksortiment, totalt fem nya produktfamiljer. Den största lanseringen i bolagets historia omfattar dubbdäcket Hakkapeliitta 8 samt de dubbfria vinterdäcken Hakkapeliitta R2 och Hakkapeliitta R2 SUV som ska skapa mer tillväxt på kärnmarknader. Utöver dessa nordiska produkter lanserar Nokian Tyres två nya vinterdäck för den centraleuropeiska och nordamerikanska marknaden: Nokian WR G3 och Nokian WR SUV 3.

Prioriteringar för 2013 är att öka försäljningen av de nya produkterna på kärnmarknaderna, att öka distributionsnätet och att förbättra lönsamheten och förbrukningsgraden.

Heavy TyresOmsättningen för Heavy Tyres minskade med 7,4 procent och var 104,4 miljoner euro, jämfört med 112,8 miljoner euro 2011. Rörelseresultatet var 11,3 miljoner euro (17,2), vilket var 34,3 procent mindre än året innan.

På grund av sämre efterfrågan på skogsmaskinsdäck och minskad tillverkning av maskiner i Europa minskade Nokian Heavy Tyres försäljning. Försäljningen av gruv- och radialdäck ökade både på original- och eftermarknaden, speciellt i Ryssland och Nordamerika. Den här försäljningsökningen kompenserade dock inte helt försämringen i skogssektorn.

Den förbättrade försäljningsmixen, prishöjningar samt ökningen av eftermarknadsförsäljningen ökade försäljningens medelpris med sex procent.

Utsikterna för Nokian Heavy Tyres fortsätter att vara utmanande under 2013, då efterfrågan kommer att ligga på en relativt låg nivå. Prioriteter för 2013 är ökad försäljning, lanseringen av nya BAS-produkter och optimeringen av produktion.

LastvagnsdäckOmsättningen för affärsverksamheten lastvagnsdäck och regummeringsmaterial minskade till 52,9 miljoner euro (59,3), en minskning på 10,9 procent jämfört med året innan.

Marknaden för lastbilsdäck var utmanande under 2012 när efterfrågan minskade med cirka 19 procent i Europa, jämfört med året innan. I Norden minskade efterfrågan med tre procent och i Ryssland med fem procent. Under årets sista kvartal ökade efterfrågan när försäljningen av vinterdäck ökade och Nokian Tyres Lastbilsdäck förbättrade sitt rörelseresultat, jämfört med jämförelseperioden.

Prioriteringar under 2013 är ökad försäljning och ökade marknadsandelar på kärnmarknader. Utvidgningen i Ryssland och OSS-länder med hjälp av konceptet Vianor Truck ska fortsätta.

VianorDäckkedjan Vianors omsättning var 315,3 miljoner euro (298,4), vilket var 5,7 procent mer än året innan. Rörelseresultatet var 0,0 miljoner euro (2,3), en minskning med 98,2 procent.

I slutet av 2012 omfattade Vianor 182 (179) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA, Schweiz och Ryssland. Totalt hade Vianor i slutet av 2012 1 037 anläggningar, varav 855 är partner- och franchisinganläggningar. Vianor finns i 26 länder och flest anläggningar finns i Norden, Ryssland och Ukraina. Nya länder i Vianor-kedjan under 2012 blev Serbien, Frankrike och Bosnien-Hercegovina. Målet är att Vianor har över 1 150 anläggningar i slutet av 2013.

Under 2013 pågår olika projekt för att öka antalet Vianor-anläggningar, att utveckla konsumentförsäljningen av däck, att utveckla bilserviceverksamheten och att öka kundservicen ytterligare. Dessutom pågår uppdateringen av processerna (Vianor Way) samt förnyelsen av verksamhetsstyrningen.

InvesteringarInvesteringarna uppgick till 209,2 miljoner euro (161,7).

LÄNGRE VERSION PÅ ENGELSKA FINNS PÅ:
www.nokiantyres.com

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel: +358 3 340 7336