Vägdamm

Sorterad av

15 artiklar

Däcktillverkarna utvecklar ständigt nya dubbdäck som skapar mindre gatudamm. Även den nya dubbdäcklagstiftningen, som trädde i kraft sommaren 2013, ställer krav som leder till att vägslitaget som dubbdäcken skapar minskar ytterligare och även däckljudet kommer att minska. Dubbdäck som tillverkas enl…

Europeiska miljöbyrån (2016) (1) och Världshälsoorganisationen WHO (2013) (2) uppskattar att den största hälsorisken är de små partiklarna (PM2,5), med en diameter på under 2,5 mikrometer och inte de större andningsbara partiklarna med en diameter på 10 mikrometer. De små partiklarna är farliga efte…

Den största risken och de farligaste konsekvenserna är små partiklar (PM2.5), särskilt i stadsområden där exponeringen är störst. Källorna till fina partiklar innefattar, långdistanstrafik, avgasutsläpp, vedeldning, industriutsläpp etc. Däck är inte en partikelkälla.

Användningen av dubbdäck är förbjudet på vissa gator i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Resultaten av dubbdäcksförbudet är inte enbart positiva. Till exempel i Uppsala minskade inte PM10-partiklarna och dessutom ökade de mer skadliga NOx-partiklarna. I Stockholm har PM10-partiklarna minskat på gator…

Nej, dubbdäck får användas från den 1 oktober till den 15 april. Man bör inte förkorta den tiden. Lagen tillåter dessutom att dubbdäck får användas före eller efter den tiden om vädret eller väglaget så kräver. I norra Sverige kan väglaget vara halt tidigt på hösten och sent på våren och även de som…

Även om alla bilar skulle ha dubbfria vinterdäck så skulle inte gatudammet minska avsevärt. Om fler skulle köra med dubbfria vinterdäck skulle det nämligen öka behovet av sandning och saltning av gatorna och vägarna och sand är en av de viktigaste källorna till gatudamm. Moderna dubbdäck är utveckla…

Dubbdäck är en av många faktorer som skapar gatudamm. Under senaste åren har dock dubbdäcken blivit allt mer miljövänliga och de alstrar betydligt mindre damm än tidigare. Mer viktigt är hur gatorna underhålls och städas, speciellt efter vintern. Andra faktorer som framkallar damm är gatornas fuktig…

Det finns många metoder för att minska gatudammet. Viktigaste är bra underhåll och städning av gatorna. Även mängden sand som sprids på gatorna och hur gator sandas på vintern har en stor betydelse. Väglaget påverkar hur mycket damm som sprids upp i luften, men det är svårt att påverka det, men geno…

Det finns många faktorer som skapar gatudamm, exempelvis sandningen av gator på vintern och städningen av gatorna på våren. Andra faktorer är bland annat gatornas fuktighet, vindhastighet, lufttemperatur, vägbeläggningar, trafikintensitet och fordonets hastighet.

Trots lokala begränsningar i användningen av dubbdäck har försäljningen av dubbdäck hållit sig på ungefär oförändrad nivå. Enligt Europool Sweden var dubbdäckens andel 59 procent av alla sålda vinterdäck år 2016. Andelen dubbfria vinterdäck var 41 procent. År 2010 uppgick andelen dubbdäck till 56 pr…

Användningen av dubbdäck har redan begränsats i Norden. I Sverige får man köra med dubbdäck från den 1 oktober till den 15 april. Hur mycket dubbarna får väga och hur mycket de får slita på vägar är noga reglerad och föreskrifterna ska ytterligare stramas åt under 2013. Användningen av dubbdäck förb…

Dubbdäck ökar trafiksäkerheten på vintern. Avgift eller skatt på dubbdäck skulle medföra negativa sociala verkningar eftersom det skulle försvåra köp av dubbdäck, speciellt när det gäller människor med lägre ekonomiska förutsättningar. Människor som kör med äldre, mindre säkra bilar utan moderna säk…

Små, ytliga mikrosprickor kan uppstå när däcken åldras eller har utsatts för solljus, och andra miljöfaktorer under en längre tid. Dessa små sprickor påverkar inte däckens köregenskaper. Om det finns djupare eller mer distinkta sprickor eller andra avvikelser i däckytan, kontakta alltid en fackman f…